French to Czech<br/> Dictionary of Management

French to Czech
Dictionary of Management

 French to Czech<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accord   dohoda
accord   dohoda
acquisition   akvizice
action   akcie
affaire   případ
affaire   obchod
affaires   podnikání ; obchod
alternative   alternativa
amortissement   odpis
annuaire   seznam ; adresář ; soupis
antériorité   priorita ; přednost
aptitude   schopnost
arrangement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
audace   smělost ; odvaha
autoriser   zmocnit ; autorizovat ; oprávnit
autorité   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění

B
brainstorming   brainstorming
bravoure   statečnost ; udatnost ; odvaha
bureau   úřad
bureau   agentura
but   funkce ; účel

C
capacité   schopnost
capacité   schopnost
capacité   kapacita ; objem ; obsah
capacité   způsobilost ; schopnost
caractère   charakter
caractère   osobnost ; charakter
classification   kategorizace ; klasifikace ; třídění
climat   podnebí ; klima
commerce   obchod
commerce   obchod
compensation   kompenzace
compétence   kompetence
concurrence   konkurence
concurrent   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
condition   situace ; stav
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
congrès   konference
connexion   spojení ; vazba
contrat   smlouva ; kontrakt
contrôle   kontrola
convention   smlouva
conversation   rozhovor
conversation   konverzace
corps simple   prvek ; element
corruption   podplácení ; uplácení ; korupce
corruption   korupce ; podplácení
critère   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
critique   kritika
culture   kultura
cycle   cyklus

D
date   datum
défaut   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
délégation   delegace
description   popis
direction   management ; řízení ; vedení
disponibilité   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
don   nadání ; talent
données   informace ; data
échantillon   ukázka ; vzor
élément chimique   prvek

E
emplacement   pozice
endroit   místo ; funkce
entretien   rozhovor ; hovor ; rozmluva ; řeč
entrevue   rozhovor ; interview
estime   vážnost ; respekt ; úcta
état   stav
étude   studie
évaluation   hodnocení ; ocenění ; odhad
examen   zkouška
exemplaire   model
expérience   experiment ; pokus

F
faculté   schopnost
firme   firma
flair   talent
fonction   funkce
fournisseur   dodavatel
fournisseur   dodavatel

G
gain   výtěžek ; zisk
genre   druh ; typ
gestion   management

H
habileté   schopnost
hiérarchie   hierarchie
histogramme   histogram

I
idéal   ideál ; vzor
information   informace
intrépidité   smělost ; odvaha
invention   inovace ; novinka ; vynález
investissement   investice ; investování
investissement   investice

L
limite   limit ; hranice ; mez
liste   seznam
litige   spor ; proces
loyauté   loajalita ; věrnost

M
magasin   obchod ; krám
manque   nedostatek ; nouze
manque   nedostatek
manque   nedostatek ; schodek
marché   obchod
marketing   marketing
marque   druh ; značka ; model ; typ
matrice   matice ; matrice
méthode   metoda
méthodologie   metodologie
mission   poslání
modèle   vzor
modèle   vzor ; šablona ; předloha
motif   motivace ; pohnutka
motivation   motivace

N
nature   povaha

O
ordre   organizace ; uspořádání
organisation   organizace
organisation   uspořádání ; organizace
orientation   orientace

P
pacte   smlouva ; pakt
passif   nedostatek ; deficit ; manko
patron   model
patron   vzor
place   pozice
porteur   držitel ; majitel ; vlastník
préférence   záliba ; obliba
privation   nedostatek ; vada
procédure   procedura ; pochod ; postup ; proces
procès   proces
procès   kauza ; proces
processus   proces
productivité   produktivita
profit   výtěžek ; profit ; zisk
propriétaire   majitel ; vlastník
propriétaire   vlastník ; držitel ; majitel
prototype   paradigma ; prototyp ; vzor
puissance   moc ; síla

Q
qualité   kvalita
question   otázka ; dotaz

R
rareté   nedostatek
réglage   regulující ; regulace
règle   konvence ; pravidlo
règlement   pravidlo
renseignement   informace
réputation   reputace

S
salaire   odměna ; plat ; mzda
sérieux   spolehlivost ; bezporuchovost
société   podnik ; firma
spécification   specifikace
spécimen   ukázka ; vzorek
stimulation   povzbuzení ; stimulace
structure   struktura
supervision   kontrola ; dohled ; dozor
supposition   dohad ; odhad
surveillance   dozor ; dohled

T
tempérament   temperament ; charakter ; povaha
test   test
théorie   teorie
type   druh ; typ

U
unité   neporušenost ; integrita ; celistvost ; jednota

V
valeur   cena ; hodnota
valeur   hodnota ; cennost
valeur   hodnota ; cena
version   varianta
vision   vize


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.