French to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

French to Czech
Dictionary of Mathematics

 French to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accélérer   akcelerovat ; zrychlovat
addition   sčítání
additionner   sečíst
additionner   sečíst ; udělat součet
aiguille   indikátor ; ukazatel
aire   prostor ; plocha
aire   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
alcali   alkálie ; zásada
aléatoire   náhodný
algèbre   algebra
algèbre linéaire   lineární algebra
algorithme   algoritmus
alphabet   abeceda
amplitude   amplituda ; rozkmit
analyse   analýza ; rozbor
angle   úhel
application affine   afinní zobrazení
application réciproque   inverzní zobrazení
apprécier   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
Archimède   Archimédés
argument   argument
Aristote   Aristotelés
arithmétique   aritmetický
arithmétique   aritmetika
arrondi   zaokrouhlení
arrondir   zaokrouhlit
asymétrie   asymetrie
asymptote   asymptota
attribut   vlastnost ; atribut
axe   osa ; osa otáčení
axe   osa
axiome   axióm ; axiom
azimut   azimut

B
base   základna ; podklad ; báze
Bernhard Riemann   Bernhard Riemann
bêta   beta
binaire   binární ; dvojkový
Blaise Pascal   Blaise Pascal
bord   hrana
boucle   smyčka
Bouteille de Klein   Kleinova láhev
but   funkce ; účel
but   záměr ; účel ; cíl

C
cadre   sféra
calcul   počítání ; výpočet
calcul   kalkulace ; propočet ; výpočet
calculable   vypočitatelný
calculateur   počtář ; počítač ; kalkulátor
calculer   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
caractère   znak
caractéristique   charakteristický
cardinalité   mohutnost
cardioïde   kardioida
carré   čtverec
carré   druhá mocnina ; kvadrát
catégorie   kategorie
centre   střed
cercle   kruh
changeant   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
Charles Fourier   Charles Fourier
chausser   vyhovovat
chiffre   cifra ; číslice
chiffre   číslice
chiffrement   zakódování ; šifrování
code   kód
coeur   centrum ; střed ; prostředek
comble   vrchol
comprendre   zahrnovat ; obsahovat
comptage   počítání
compter   očíslovat
concave   vydutý ; konkávní
concentrique   soustředný
conjecture   domněnka
constant   konstantní ; neměnný
constante   konstanta
contenir   omezit ; limitovat ; omezovat
continuum   spojitost ; kontinuum
contrôle de redondance cyclique   CRC
convenance   shoda ; kongruence
convergence   konvergence
convexe   konvexní
corps simple   prvek ; element
corrélation   korelace
cosinus   kosinus
cotangente   kotangens
côté   strana
courbe   křivka
courbure   zakřivení ; ohyb
critère   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
cube   krychle ; kostka
cycle   cyklus
cylindre   válec

D
David Hilbert   David Hilbert
débat   debata
décomposition   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
déduction   odečtení ; odpočet
déduire   odčítat ; odečíst
définition   definice
déformation   deformace
degré   míra
degré   stupeň
démarcation   ohraničení
dénominateur   jmenovatel
dérivation   derivace ; odvození
dérivée   derivace
désaccord   rozpor
détail   detail
deux-points   dvojtečka
diagramme   diagram
différence   rozdíl
différence   rozdíl
différenciation   diferenciace
différenciation   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
dimension   rozsah ; rozměr
direction   směr
discret   nespojitý
distance   vzdálenost
divergence   divergence
dividende   dividenda
diviseur   dělitel
division   dělení
dix   desítka
domaine   doména ; oblast
douzaine   dvanáct ; tucet
douze   dvanáctka
écart   odchylka
écart type   standardní odchylka
échange   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
échelle   měřítko
économie politique   ekonomie
électrotechnique   elektrotechnika

E
ellipse   elipsa ; ovál
énigme   hádanka
entier   celé číslo
entier naturel   přirozené číslo
entropie   entropie
épicycloïde   epicykloida
epsilon   epsilon
équation   rovnice
équation du second degré   kvadratická rovnice
équation linéaire   lineární rovnice
Équilibre de Nash   Nashova rovnováha
erreur   chyba
espace topologique   topologický prostor
essai   zkoušení ; zkouška
Euclide   Eukleidés
évaluer   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
évaluer   odhadnout
expérience   experiment ; pokus
expert   mistr
exponentielle   exponenciální funkce
exposant   exponent
exposant   umocňování
expression   vyjádření ; projev ; výraz
extérieur   vnějšek

F
facilité   jednoduchost
facteur   činitel
facteur   činitel ; faktor
facteur   koeficient
factorisation   faktorizace
filtration   filtrace
filtre   filtr
fonction   funkce
formule   formule ; vzorec
formule   vzorec
formule du binôme de newton   binomická věta
fractale   fraktál
fraction   zlomek

G
gamma   gama
gamme   stupnice
géodésique   geodetická křivka
géométrie   geometrie
géométrie analytique   analytická geometrie
géométrie euclidienne   eukleidovská geometrie
géométrie non euclidienne   neeukleidovská geometrie
George Boole   George Boole
gigue   jitter
globulaire   kulovitý
gogolplex   googolplex
grandeur   velikost
Groupe abélien   Abelova grupa

H
heuristique   heuristický
histogramme   histogram
homologie   homologie
homomorphisme   homomorfismus
hyperbole   hyperbola
hypoténuse   přepona
hypothèse   předpoklad ; hypotéza

I
idéal   ideál ; vzor
idéal   ideální
illusion d'optique   optický klam
image   obraz ; obrázek
implicite   implicitní
incessant   nepřetržitý ; neustálý
inconnu   neznámý
incorporé   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
index   rejstřík ; index
individualité   identita
indivisible   nedělitelný
inégalité   nerovnost
infime   zlomkový
innombrable   nespočetný ; nesčetný
instruction   instrukce
intégrale   integrál
interpolation   interpolace
interpoler   interpolovat
intervalle   interval
Isaac Newton   Isaac Newton
isométrique   izometrický
isomorphisme   izomorfismus
isotropie   izotropie

J
John Napier   John Napier

L
Leonhard Euler   Leonhard Euler
ligne   linie ; čára
limite   hranice
limite   limit ; hranice ; mez
logarithme   logaritmus
logique   logika
logique floue   fuzzy logika
logique mathématique   matematická logika
loi binomiale   binomické rozdělení

M
Machine de Turing   Turingův stroj
mantisse   mantisa
marque   znamení ; známka
mathématique   matematik
mathématiques   matematika
matrice   matice ; matrice
matrice unité   jednotková matice
médiane   střední hodnota ; medián
métrique   metrika
mettre à l'échelle   změnit velikost
milieu   střední hodnota ; průměr
milliard   miliarda
mnémotechnique   mnemotechnický ; mnemonický
moins   odčítání ; minus ; mínus
moitié   polovice ; polovička ; polovina ; půlka
monotone   jednotvárný ; monotónní
moyen   průměrný
moyenne   průměr
moyenne arithmétique   aritmetický průměr
moyenne géométrique   geometrický průměr
multiple   násobek
multiple   několikanásobný ; mnohonásobný
multiplicateur   multiplikátor ; násobitel
multiplication   násobení
multiplier   násobit ; vynásobit ; znásobit
mutuel   oboustranný ; vzájemný ; společný ; reciproční

N
négatif   negativní
net   kategorický
niveau   úroveň ; stupeň ; hladina
nombre   číslo
nombre algébrique   algebraické číslo
nombre cardinal   kardinální číslo
nombre complexe   komplexní číslo
nombre composé   složené číslo
nombre premier   prvočíslo
nomogramme   nomogram
norme   norma
notation   notace
numérateur   čitatel
numérique   číselný ; numerický
numérologie   numerologie

O
objet   objekt
opérande   operand
opérateur   operátor
optimisation   optimalizace
ordinal   č.
ordre   pořádek
ordre de grandeur   řádová velikost
oscillation   oscilace ; kmitání

P
parabole   parabola
parallèle   rovnoběžný ; paralelní ; souběžný
parallèle   rovnoběžka
paramètre   parametr
parenthèse   závorka
parité   parita
partage   segmentace ; rozdělení
pente   sklon ; spád
permutation   permutace
perpendiculaire   svislý ; vertikální ; kolmý
perpendiculaire   kolmice
pi   pí
Pierre de Fermat   Pierre de Fermat
place   místo
plan   úroveň
plus grand commun diviseur   největší společný dělitel
plus petit commun multiple   nejmenší společný násobek
point   bod
point   tečka ; bod
point   tečka
point-virgule   středník
pointe   hrot
polygone   mnohoúhelník ; polygon
polynôme   polynom ; mnohočlen
positif   pozitivní ; kladný
postulat   předpoklad ; postulát
pourcentage   procento
pourrissement   rozklad ; hnití ; rozpad
pourriture   hniloba ; rozklad
prescription   nařízení ; předpis
preuve   důkaz
principe   princip
principe   princip
probabilité   pravděpodobnost
procédure   podprogram
processus stochastique   náhodný proces
produit   výsledek
produit scalaire   skalární součin
produit vectoriel   vektorový součin
programmation linéaire   lineární programování
proportion   poměr
prototype   paradigma ; prototyp ; vzor
Pythagore   Pythagoras

Q
quadrature   kvadratura
quantité   množství ; kvantita
quantum   kvantum
quart   čtvrtina
quatre   čtyřka
quatrième   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
quatuor   čtveřice ; kvartet
querelle   spor ; kontroverze
quotient   kvocient

R
racine   odmocnina
radian   radián
rayon   paprsek
rayure   pruh
récursivité   rekurze
règle   konvence ; pravidlo
règlement   pravidlo
réseau   síť
reste   zůstatek ; reziduum ; zbytek
résultat   výsledek
révolutionnaire   revoluční
ring   kruh

S
scalaire   skalár
schéma   schéma
séquelles   následek
séquence   posloupnost ; pořadí ; sled
série   množina
Série de Fourier   Fourierova řada
signe   znaménko
signifier   znamenat
simplicité   jednoduchost
simplification   zjednodušení
solution   řešení
solution   řešení
somme   součet ; suma
somme de contrôle   kontrolní součet
sous-ensemble   podmnožina
spectre   spektrum
sphère   koule
stabilité   stabilita ; stálost
stade   fáze
statistique   statistika
stratégie   strategie ; schéma
succession   posloupnost
succession   posloupnost ; sled
suite arithmétique   aritmetická posloupnost
Suite de Fibonacci   Fibonacciho posloupnost
surface   povrch
Symbole de Kronecker   Kroneckerovo delta
symétrie   symetrie ; souměrnost
système de coordonnées   soustava souřadnic

T
tableau   uspořádání
tangente   tečna ; tangenta
tangente   tangens
tangentiel   tangenciální
terme   termín ; pojem
théorème   věta ; teorém
théorie de l'information   teorie informace
théorie des ensembles   teorie množin
théorie des jeux   teorie her
tilde   vlnovka ; tilda
tiret   spojovací čárka ; pomlčka
topologie   topologie
topologie de réseau   topologie
total   celek
transition de phase   fázový přechod
triangulation   triangulace
trigonométrie   trigonometrie

U
unicité   jedinečnost
union   sjednocení
unique   unikátní ; jedinečný ; singulární

V
valeur   hodnota ; cena
valeur absolue   absolutní hodnota
variable   proměnná
variable aléatoire   náhodná veličina
variance   rozptyl
variation   změna
varié   rozmanitý
vecteur   vektor
version   varianta
virgule   čárka
visibilité   viditelnost

Z
zénith   zenit
zéro   nula


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.