French to Czech<br/> Dictionary of Physics

French to Czech
Dictionary of Physics

 French to Czech<br/> Dictionary of Physics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberration chromatique   chromatická aberace
absorption   absorptivita
ac   ac
accélération   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
accélérer   akcelerovat ; zrychlovat
acoustique   akustika
adhérence   přilnavost ; lepkavost ; adheze
adiabaticité   adiabatický děj
aimant   magnet
amas   hmota ; masa
amplitude   amplituda ; rozkmit
antiferromagnétisme   antiferomagnetismus
assimilation   přizpůsobení ; asimilace
atmosphère   ovzduší
atome   atom
attraction   atrakce
attraction   přitažlivost
axe   osa ; osa otáčení

B
barycentre   těžiště
batterie   akumulátor ; baterie
boussole   buzola ; kompas

C
calorimétrie   kalorimetrie
capacité   kapacita ; objem ; obsah
capacité électrique   elektrická kapacita
causalité   příčinnost ; kauzalita
centrifuge   centrifugální ; odstředivý
chaleur   teplo
champ électrique   elektrické pole
champ magnétique   magnetické pole
changeant   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
charge   náboj
chimique   chemický
cinématique   kinematika
circulation   tok
collision   kolize ; srážka
compressibilité   stlačitelnost
compression   komprese ; komprimace
condensateur   kondenzátor
condensation   zhušťování
conductance   vodivost
conducteur   vodič
conduction   vodivost
congélation   zmrazení ; zmrazování ; mrznutí
conservation   uchování
conservation   konzervace ; zachování ; uchování
conservation de l'énergie   první termodynamický zákon
constante   konstanta
constante gravitationnelle   gravitační konstanta
constante universelle des gaz parfaits   molární plynová konstanta
contraire   opak
conversion   konverze ; přeměna ; změna
corps simple   prvek ; element
cosmogonie   kosmologie ; kosmogonie
cosmologie   kosmologie
couler   proudit ; téci ; téct
courant   proud
courant continu   stejnosměrný proud
cristal   křišťál ; krystal
cristal   krystal

D
décibel   decibel ; dB
déclinaison magnétique terrestre   magnetická deklinace
déformation   zkreslení
demi-vie   poločas rozpadu
densité   hustota
déséquilibre   nerovnováha
deuxième principe de la thermodynamique   druhý termodynamický zákon
déviation   deviace
diamagnétisme   diamagnetismus
diffusion   difúze ; rozptyl
dilatation   zvětšení ; expanze ; rozšíření
dimension   rozsah ; rozměr
diode   dioda
dioptre   dioptrie
dipôle   dipól
dispersion   rozptýlení
distance   vzdálenost
dynamique   dynamika ; kinetika
écho   ozvěna ; echo
élasticité   pružnost ; elasticita
électricité   elektřina
électroaimant   elektromagnet
électrodynamique quantique   kvantová elektrodynamika
électromagnétique   elektromagnetický
électromagnétisme   elektromagnetismus
électron   elektron
électronique   elektronika
électrostatique   elektrostatika
électrostatique   elektrostatický
émission   emise ; vysílání ; vyzařování

E
endroit   místo ; funkce
énergie   energie
énergie cinétique   kinetická energie
énergie potentielle mécanique   potenciální energie
enflammer   zapálit
enthalpie   entalpie
enthalpie de changement d'état   skupenské teplo
entorse   namožení
entropie   entropie
équilibre   vyváženost ; rovnováha
équilibre   rovnováha
équilibre   rovnováha
espace   vesmír
espace   vesmír
évaporation   evaporace ; odpařování ; vypařování
événement   případ
expérience   experiment ; pokus

F
ferrimagnétisme   ferrimagnetismus
ferromagnétisme   feromagnetismus
filtrer   filtrovat
fluide   tekutina ; kapalina
force   síla
force centrifuge   odstředivá síla
Force de Coriolis   Coriolisova síla
force électromotrice   napětí
forme   tvar
forme   podoba ; tvar
fréquence   četnost
froid   chlad ; zima
front d'onde   vlnoplocha
frottement   tření
fumée   kouř ; dým

G
gaz   plyn
gaz   plyn
gaz parfait   ideální plyn
géophysique   geofyzika

H
hauteur   výška
hertz   hertz
hydraulique   hydraulika
hypothèse   předpoklad ; hypotéza

I
illuminer   osvětlit ; osvětlovat
immobile   statický ; stojící
impact   náraz
impédance   impedance ; odpor
implosion   imploze
inducteur   induktor
induction   indukce
inertie   setrvačnost
inertie   netečnost
instabilité   nestálost
interaction   vzájemné působení ; interakce
interaction élémentaire   základní interakce
interaction faible   slabá interakce
interaction forte   silná interakce
inverse   obrácený ; opačný
invisibilité   neviditelnost
invisible   neviditelný
ion   ion ; iont
isolateur   dielektrikum ; izolátor
isotope   izotop
isotropie   izotropie

J
joule   joule

L
largeur   šíře ; šířka
laser   laser
léger   lehký
liquide   tekutina ; kapalina
liquide   kapalný ; tekutý
litre   litr
longueur   délka
longueur d'onde   vlnová délka
lumière   světlo
lumière   lumen
luminosité   svítivost

M
magnétisme   magnetismus
magnétisme   přitažlivost
masse   množství
mécanique   mechanický
mécanique   mechanika
mécanique quantique   kvantová mechanika
médium   médium
mesurage   měření
microscope   mikroskop
miroir   zrcadlo
mole   mol
molécule   molekula
moment   moment
moment d'inertie   moment setrvačnosti
moment de force   točivý moment ; kroutivá síla
mouvement   pohyb
mouvement   pohyb
mutant   mutant

N
négatif   negativní
neutron   neutron
newton   newton
niveau   vodováha
noyau   jádro
noyau   buněčné jádro
nucléaire   jaderný ; nukleární ; atomový

O
opacité   neprůhlednost ; opacita ; neprůsvitnost
opposition   opozice ; odpor
optique   optika
ordre de grandeur   řádová velikost
oscillation   oscilace ; kmitání

P
parallaxe   parallax
paramagnétisme   paramagnetizmus
parasites   rušení
particule élémentaire   elementární částice
particule subatomique   subatomární částice
perméabilité   permeabilita ; propustnost
pesanteur   gravitace ; přitažlivost
phénomène   jev ; úkaz ; fenomén
photon   foton
physique   fyzika
place   místo
plasma   plazma
poids   váha
poids   váha
point d'ébullition   teplota varu
point de fusion   teplota tání
polarisation   polarizace
poulie   kladka
poussée   tlak
poussée   pohon
pressage   stlačení ; stisknutí
pression   tlak
pression   tlak
principe de relativité   obecný princip relativity
principe zéro de la thermodynamique   nultý termodynamický zákon
prisme   hranol
prisme   hranol
processus   proces
produit chimique   chemikálie
proportion   proporce
proportionnel   úměrný ; proporcionální
proton   proton
puissance   mocnost
pyroélectricité   pyroelektřina

Q
quantitatif   kvantitativní
quantité   množství ; kvantita
quantum   kvantum
quark   kvark

R
radiation   radiace ; vyzařování ; záření
radioactivité   radioaktivita
rayonnement électromagnétique   elektromagnetické záření
réactance   reaktance
réacteur   reaktor
reflet   reflekce ; odraz
refléter   zrcadlit
réfrigération   chlazení
résistance   odolnost
résistance   odpor
résistance   rezistor ; odpor
résolution   rezoluce
résonance   rezonance
rester   zůstávat ; zůstat
rotation   otáčení ; otočení ; rotace

S
saturation   saturace ; sytost
scientifique   vědecký
semi-conducteur   polovodič
sismologie   seizmologie ; seismologie
solénoïde   solenoid
solide   pevný ; tuhý
solide   tuhý
son   zvuk
son   zvuk ; tón
sonner   znít ; zvučet
spectre   spektrum
spectre électromagnétique   elektromagnetické spektrum
stationnaire   stacionární
stress   stres
sublimation   sublimace
substance   látka ; hmota
substance   hmota
supersymétrie   supersymetrie
surface   povrch

T
taille   rozměr ; velikost
télescope   teleskop
température   teplota
température   žár ; horko ; vysoká teplota
temps   čas
tension   napětí ; pnutí ; tenze
tension   zatížení
théorie des cordes   teorie strun
théorique   teoretický
thermal   tepelný
thermodynamique   termodynamika
thermomètre   teploměr
torrent   proud
tour   otáčení
traînée   odpor prostředí
traîner   táhnout
trajectoire   trajektorie
transformation   transformace
transformation   přeměna
transistor   tranzistor
transition   přechod
troisième principe de la thermodynamique   třetí termodynamický zákon

U
uniforme   rovnoměrný
unité   jednotka
unité   jednotka

V
vague   vlna
vague   vlna
valeur   hodnota ; cena
vapeur   pára
vapeur   pára
variable   proměnná
variation   změna
vecteur   vektor
vide   prázdnota ; vakuum ; vzduchoprázdno
viscosité   viskozita ; vazkost
vitesse   rychlost
vitesse de la lumière   rychlost světla
volatil   nestálý ; těkavý
volt   volt
voltage   napětí
volume   objem

Z
zéro absolu   absolutní nula


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.