French to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

French to Czech
Dictionary of Real Estate

 French to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandon   zřeknutí se
abrogation   stornování ; odvolání ; zrušení
acceptation   akceptace ; přijetí
accord   dohoda
achat   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
achat   pořízení ; nákup ; koupě
acompte   placení předem
acquéreur   kupec ; kupující
acre   akr
actif   aktiva ; majetek
actionnaire   akcionář
adjudication   rozhodnutí ; rozsudek
administrateur   administrátor ; správce
agent   agent
alternative   alternativa
amélioration   zlepšení
amendement   oprava
amortir   amortizovat ; umořovat ; umořit ; odepsat ; odpisovat
amortissement   odpis
amortissement   odpis
annexion   anexe ; přivlastnění
annuler   anulovat ; zrušit
antériorité   priorita ; přednost
application   aplikace ; použití
apprécier   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
arbitrage   směnečná arbitráž
arc   oblouk
arc   klenba
architecte   architektka
arrangement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
assurance   pojištění
assurance   pojistka
attente   očekávání
autoroute   dálnice
avoir besoin de   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat

B
bailleur   pronajímatel
banlieusard   předměstský
banque   banka
base   základna ; podklad ; báze
bâtiment   stavba ; budova ; dům
bâtir   budovat ; stavět ; konstruovat ; zkonstruovat ; vybudovat ; postavit
bénéficiaire   beneficient ; příjemce
béton   beton
bétonner   betonovat ; vybetonovat
bilan   rozvaha
billet   bankovka
biographie   biografie ; životopis
bourse   burza
breveté   patent
brique   cihla
bungalow   chalupa ; chata
bureau   úřad
bureau   agentura

C
candidat   kandidát
capital   jistina
capital   kapitál
capitale   hlavní město
caution   kauce
ceinture verte   městský park
changement   proměna ; transformace ; změna ; přeměna ; záměna ; výměna
client   klient
collection   sbírka ; kolekce
colonne   sloup ; sloupec ; sloupek
colonne   pilíř ; sloup
comité   komise ; výbor
commettant   zákazník ; klient ; odběratel
compensation   náhrada škody ; odškodnění
compensation   kompenzace
compétent   oprávněný ; kompetentní
compte de résultat   výkaz zisku a ztráty
comptes   faktura ; účet
concession   koncese
concession   povolení ; koncese
concurrence   konkurence
concurrent   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
conduire   vést ; zavést
confiance   důvěra
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
consortium   konsorcium ; syndikát
constructeur   stavitel
construction   konstrukce ; stavba ; struktura
contrat   smlouva ; kontrakt
convention   smlouva
créance   pohledávka
créancier   věřitel
crédit   kredit ; úvěr
crédit   půjčka ; úvěr
croire   věřit
cycle économique   hospodářský cyklus

D
danger   nebezpečí ; riziko
débit   debet
débiteur   dlužník
décrire   popisovat ; vylíčit ; popsat
délégation   delegace
demande   poptávka
dépossession   vyvlastnění
dépôt   depozitář ; sklad
dette   dluh
devoir   povinnost ; závazek
directeur   ředitel
direction   management ; řízení ; vedení
échange   směna ; výměna
égalité   rovnocennost ; rovnost
élever   vztyčit ; vybudovat

E
environs   okolí ; prostředí ; životní prostředí
époux   manželka ; partner ; choť
équilibre   rovnováha
équité   spravedlnost
érosion   eroze
estimer   ctít ; respektovat
étage   patro ; podlaží ; poschodí
évaluer   odhadnout
évaluer   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
exception   výjimka
exploitation   exploatace ; využívání
exploitation minière   těžení ; těžba
expropriation   vyvlastnění

F
façade   průčelí ; fasáda
faillite   bankrot ; úpadek ; krach
fidélité   závazek ; věrnost
filiale   filiálka ; pobočka
fondation   založení
fondement   základ
fonds de commerce   dobrá pověst ; goodwill
foyer   krb

G
gage   zástava
garant   ručitel ; garant
garantie   záruka
gestion   management
gradin   stupeň
grenier   mansarda ; podkroví ; půda

H
hall   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
hectare   hektar
héritier   dědic
hypothèque   hypotéka

I
immeuble   nemovitost
incorporé   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
index   rejstřík ; index
inflation   inflace
influence   vliv
infrastructure   infrastruktura
inspection   inspekce
intérêt   úrok
intermédiaire   zprostředkovatel ; prostředník
intituler   nazvat ; pojmenovat
investissement   investice
investissement   investice ; investování

J
jugement   rozsudek ; soud

L
latitude   zeměpisná šířka
legs   dědictví
levée   odvod ; daň ; poplatek
liaison   vazba
licence   licence
licitation   dražba
limitation   restrikce ; omezení
limite   limit ; hranice ; mez
liste   seznam
locataire   nájemce
locataire   nájemník ; nájemce ; pachtýř
longitude   zeměpisná délka
louer   pronajmout
loyer   nájemné ; činže

M
maison   bydliště ; příbytek ; obydlí
mandataire   zmocněnec
manière   způsob ; postup
mansarde   mansarda
médiation   zprostředkování
méridien   poledník ; zeměpisná délka
mille   tisíc
mille   míle
modification   modifikace ; úprava ; změna
modifier   změnit
monument   památník ; monument ; pomník
moratoire   moratorium
mort   zánik ; smrt

N
notaire   notář
nul   neplatný ; nulový

O
obligation   obligace ; dlužní úpis
obligation   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
obstacle   překážka
offre   nabídka
offre   nabídka ; oferta
offrir   nabídnout ; nabízet
offrir   darovat
option   opce
ordonnance   vyhláška ; nařízení ; předpis
ordre   rozkaz ; příkaz

P
paiement   úhrada
paiement   platba
panorama   vyhlídka ; výhled
parcelle   parcela
passif   zadluženost ; závazek
paysage   krajina
pente   sklon ; spád
permis   povolení ; licence
personne nommée   kandidát
plafond   strop
plaignant   žalobce
plancher   podlaha ; zem
politique   politika
pompe à chaleur   tepelné čerpadlo
portée   dosah ; rámec
possession   vlastnictví
possession   držení ; vlastnictví
poutre   nosník
prêter   půjčit ; zapůjčit
prix   cena
profit   výtěžek ; profit ; zisk
propriétaire   vlastník ; držitel ; majitel
propriétaire   majitel ; vlastník
propriété   majetek ; statek
propriété   pozemky
propriété   majetek ; vlastnictví
puits   studna

R
rabais   rabat ; sleva
radon   radon
ratification   ratifikace ; schválení ; potvrzení
réassurance   zajištění
récipiendaire   příjemce ; adresát
réciprocité   vzájemnost
recommandation   doporučení
récompense   odměna
réconciliation   smíření ; smír
reconstruction   rekonstrukce ; přestavba
réévaluation   přehodnocení ; revalvace
Registre   registr ; soupis
remise   sleva
rendement   výnos ; výtěžek
réparation   oprava
réprobation   nesouhlas
réservation   rezervace
résidence   bydliště
responsabilité   odpovědnost ; povinnost
reste   zůstatek ; reziduum ; zbytek
risquer le coup   riskovat
rivalité   soupeření
ruelle   ulička
rural   venkovský ; vesnický

S
saisie   prekluze
salle de bain   koupelna
satisfaction   uspokojení
section   segment ; část
sectionner   rozdělit ; segmentovat
sécurité   bezpečí ; bezpečnost
signature   podpis
signifier   znamenat
site   poloha
site   internetová stránka ; webpage
sol   zemina ; půda
sous-traitant   subdodavatel
soutenir   podporovat
spéculer   spekulovat

T
T.V.A.   daň z přidané hodnoty ; DPH
terme   termín ; pojem
terrasse   terasa
terre   pozemek
trust   kartel ; trust
tuteur   opatrovník ; správce

U
usine   továrna
utilité   prospěšnost ; užitečnost ; užitek

V
valeur   hodnota ; cena
valider   ratifikovat
vendeur   prodejce
vendeur   prodávající ; prodavač
verge   yard
vérifier   ověřit
vie   životnost
volonté   vůle

Z
zone   zóna


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.