French to Czech<br/> Dictionary of Science

French to Czech
Dictionary of Science

 French to Czech<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
affecter   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
agriculture   zemědělství
algorithme   algoritmus
alternative   alternativa
amas   hmota ; masa
analyse   analýza ; rozbor
anomalie   odchylka ; anomálie
anthropologie   antropologie
antimatière   antihmota
appareil   zařízení ; přístroj
archive   archiv
astronomie   astronomie
astrophysique   astrofyzika
atome   atom
automate   robot
axe   osa ; osa otáčení
axe   osa

B
bactériologie   bakteriologie
bande passante   šířka pásma
bibliothèque   knihovna
biochimie   biochemie
biologie   biologie
botanique   botanika
but   funkce ; účel

C
cadre   sféra
calcul   kalkulace ; propočet ; výpočet
carte   tabulka
cause   příčina ; důvod
cellule   buňka
chaire   profesura
changeant   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
charge   náboj
chercheur   badatel ; vědec ; výzkumník
chiffre   cifra ; číslice
chimie   chemie
classification   kategorizace ; klasifikace ; třídění
commentaire   komentář ; poznámka
comparaison   porovnání ; srovnání
composant   komponenta
composé   sloučenina
conclusion   dokončení ; ukončení ; skončení
conséquence   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
contrefaçon   klon
contrôle   kontrola
copie   kopie ; opis
corps simple   prvek ; element
corrélation   korelace
critique   kritik
cybernétique   kybernetika

D
décision   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
découverte   objev ; objevení
démonstration   matematický důkaz
dépendant   závislý
discipline   disciplína ; obor
Doctorat en sciences   Doktor věd
document   dokument ; listina ; doklad
données   informace ; data
écologie   ekologie
économie politique   ekonomie
électron   elektron
électrotechnique   elektrotechnika
élément chimique   prvek
énergie   energie

E
entropie   entropie
environs   okolí ; prostředí ; životní prostředí
épidémiologie   epidemiologie
équation   rovnice
ergonomie   ergonomie
essai   zkoušení ; zkouška
essence   podstata ; esence ; základ ; jádro
études   vzdělávání ; učení ; pedagogie ; školství ; pedagogika ; vzdělání ; výuka ; vyučování
événement   událost
évidence   důkaz
évolution   evoluce ; vývoj
examen   zkouška
expérience   experiment ; pokus
exposé   diplomová práce ; dizertace ; disertace

F
fait   fakt
figure   obrázek
force   síla
formation   vzdělání

G
gadget   přístroj ; zařízení ; aparát
gaz   plyn
gaz   plyn
génétique   genetika
géologie   geologie
graphique   graf

H
hydrologie   hydrologie
hypothèse   předpoklad ; hypotéza

I
immunologie   imunologie
indépendance   samostatnost ; nezávislost
indépendant   samostatný ; nezávislý
influence   vliv
influer sur   ovlivňovat ; ovlivnit
information   informace
informatique   informatika
informatique   informatika
ingénieur   technolog ; inženýr
institut   institut
instrument   nástroj ; instrument ; přístroj
intelligence artificielle   umělá inteligence
interaction   vzájemné působení ; interakce
interroger   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
invention   vynalezení ; vynález ; výmysl
investigation   vyšetřování ; šetření
ion   ion ; iont

L
laboratoire   laboratoř
linguistique   jazykověda ; lingvistika
liquide   tekutina ; kapalina
liquide   kapalný ; tekutý
livre   kniha
logiciel   software
logique   logika
logique floue   fuzzy logika

M
machine   stroj
magnétisme   přitažlivost
masse   množství
mathématiques   matematika
matière   hmota ; látka
mécanisme   mechanismus
mélange   smíšenina ; směs
mention   zmínka
métallurgie   metalurgie ; hutnictví
météorologie   meteorologie
méthode   metoda
méthode scientifique   vědecká metoda
microbiologie   mikrobiologie
microscope   mikroskop
milieu   prostředí
minéralogie   mineralogie
molécule   molekula

N
négatif   negativní
négatif   negativ
négation   negace ; zápor
neurosciences   vědy zkoumající neurony
noyau   jádro

O
observation   pozorování ; sledování
océanographie   oceánografie
organe   orgán
organisation   uspořádání ; organizace
organisme   organismus ; bytost ; tvor

P
paramètre   parametr
particule   částečka ; částice
patron   model
pharmacologie   farmakologie
phase   fáza ; stupeň ; fáze
philosophie   filozofie
physique   fyzika
plan   plán
planification   plánování
plasma   plazma
portée   dosah ; rámec
preuve   důkaz
principe   princip
prise de décision   rozhodování
problème   problém ; potíž
procédure   procedura ; pochod ; postup ; proces
processus   proces
production   produkce
production   výsledek
professeur   profesor
programme   program
projet   projekt
proton   proton
prototype   paradigma ; prototyp ; vzor
pseudo-science   pavěda ; pseudověda
psychologie   psychologie
publication   publikace
publication   zveřejnění ; publikace

Q
question   problém
question   otázka ; dotaz

R
recherche   výzkum ; zkoumání ; bádání
rechercher   zkoumat
référence   citace
règlement   pravidlo
relation   relace ; vztah
renseignement   informace
réplique   replika ; duplikát
réponse   odpověď
reproduction   reprodukce
réseau   síť
réseau   síť
résultat   výsledek
révision   revize
revue   časopis

S
science   věda
science de la nature   přírodní vědy
sciences cognitives   kognitivní věda
scientifique   vědec
société   společnost
sociologie   sociologie
solution   řešení
spécimen   příklad
statistique   statistika
substance   látka ; hmota
sujet   poddaný ; podřízený
supraconductivité   supravodivost
système   systém ; soustava

T
table   tabulka
tableur   tabulkový editor
taxinomie   taxonomie
technique   technika
technologie   technologie
technologie   technologie
température   teplota
tendance   tendence ; trend
test   zkouška
théorie   teorie
thèse   tvrzení ; teze
tube à essai   zkumavka

U
universitaire   univerzita
université   univerzita
utilisateur   uživatel

V
validation   potvrzení ; validace
variable   proměnlivý ; měnící se
variable   proměnná
vitesse   rychlost

Z
zoologie   zoologie


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.