French to Czech<br/> Dictionary of Statistics

French to Czech
Dictionary of Statistics

 French to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
additionner   sečíst
aiguille   indikátor ; ukazatel
air   melodie ; nápěv
aléatoire   náhodný
analyse   analýza ; rozbor
apprécier   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
attribuer   připsat
attribut   vlastnost ; atribut

B
barycentre   těžiště
bruit blanc   bílý šum
but   funkce ; účel
but   záměr ; účel ; cíl

C
calculateur   počtář ; počítač ; kalkulátor
capacité   schopnost
carré   čtvercový
carré   druhá mocnina ; kvadrát
carré   čtverec
carte   tabulka
catégorie   kategorie
changeant   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
chiffre   číslice
classifier   klasifikovat ; oznámkovat
complexité   komplexnost ; složitost
composant   komponenta
compter   očíslovat
conflit   hádka ; spor
conséquence   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
corps simple   prvek ; element
corrélation   korelace

D
déduction   dedukce
densité   hustota
désaccord   rozpor
dessiner   nakreslit ; malovat
déviation   deviace
différence   rozdíl
différence   rozdíl
différer   odsunout ; odložit ; odkládat
discret   nespojitý
dispersion   rozptýlení
distribution   distribuce
distribution   distribuce
divaguer   toulat se ; bloudit ; potulovat se
données   informace ; data
écart   odchylka
écart type   standardní odchylka
échantillon   ukázka ; vzor
échantillonnage   vzorkování
économétrie   ekonometrie

E
efficacité   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
égalité   rovnocennost ; rovnost
entropie   entropie
équation   rovnice
erreur   chyba
essai   zkoušení ; zkouška
essai   vyzkoušení
estimation   odhadnutí ; ocenění
estimer   odhadovat ; odhadnout
étude   studie
événement   případ
événement   událost
examen   zkouška
expérience   experiment ; pokus
exploration de données   data mining
exposant   exponent

F
façon   způsob
facteur   koeficient
facteur   činitel
facteur   činitel ; faktor
filtre   filtr
filtrer   filtrovat
filtrer   pronikat ; proniknout
fonction   funkce
fréquence   kmitočet ; frekvence
fréquence   četnost

G
graphique   graf

H
histogramme   histogram
homogénéité   stejnorodost ; homogennost ; homogenita
hypothèse   předpoklad ; hypotéza

I
indiquer   signalizovat ; naznačovat ; indikovat ; označovat ; ukazovat ; naznačit ; označit ; ukázat
information   informace
interaction   vzájemné působení ; interakce
interroger   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
interroger   vyptávat se ; dát test
intervalle   interval

L
législation   zákon
ligne   linie ; čára
ligne   řádek ; řádka
loi binomiale   binomické rozdělení
loi normale   normální rozdělení

M
marche   běh ; sled
marge   kraj ; okraj ; lem
marque   znamení ; známka
marque   značka ; znak
méchant   ničemný ; podlý ; zlý
médiane   střední hodnota ; medián
milieu   střední hodnota ; průměr
moyen   průměrný
moyenne arithmétique   aritmetický průměr
moyenne géométrique   geometrický průměr
multiple   násobek
multiple   několikanásobný ; mnohonásobný

N
nombre   číslo
nominal   jmenovitý ; nominální
normal   normální
normalité   normalita
note   známka

O
objectif   objektivní

P
paquet   svazek ; shluk
paramètre   parametr
parti pris   předpojatost ; předsudek
partie   kus ; díl ; podíl ; část
polynôme   polynom ; mnohočlen
population   obyvatelstvo ; populace
portée   dosah ; rámec
précision   preciznost ; přesnost
probabilité   pravděpodobnost
processus stochastique   náhodný proces
projeter   myslit ; zamýšlet
proportion   poměr

R
rang   řada
rareté   nedostatek
règle   konvence ; pravidlo
régression   regrese ; návrat
renseignement   informace
répéter   zopakovat
réponse   odpověď
reproductibilité   reprodukovatelnost
reproduction   reprodukce
résistance   odpor
reste   zůstatek ; reziduum ; zbytek
robustesse   robustnost

S
sensibilité   citlivost
sérieux   spolehlivost ; bezporuchovost
signal   signál
signe   znaménko
signifier   znamenat
signifier   znamenat
simulation   simulace
société   sdružení ; asociace
spectre   spektrum
statistique   statistika

T
table   tabulka
test   zkouška
tester un échantillon   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
transformation   transformace
transformation   přeměna
travailler   pracovat ; fungovat

U
unicité   jedinečnost
unité   jednotka
unité   jednotka

V
valider   ratifikovat
validité   platnost
variabilité   proměnlivost
variable   proměnná
variable aléatoire   náhodná veličina
variance   rozptyl
variation   změna
version   varianta


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.