German to Chinese<br/> Dictionary of Astronomy

German to Chinese
Dictionary of Astronomy

German to Chinese<br/> Dictionary of Astronomy

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abenddämmerung   薄暮
Abgang   出发
abgelegen   遥远 [yáo yuǎn]
Absolute Helligkeit   绝对星等
Abstand   距离 [jù lí]
Abweichung   离开正路
Albedo   反照率 [fǎn zhào lǜ]
All   外层空间
Anhäufung   簇 [cù]
Annahme   假设 [jiǎ shè]
Anomalie   反常
Antimaterie   反物質
Apollo-Programm   阿波罗计划 [Ā bō luó jì huà]
Aspekt   方面
Asteroid   小行星 [xiǎo xíng xīng]
Asteroidengürtel   小行星带 [xiǎo xíng xīng dài]
Astrolabium   星盘
Astrometrie   天体测量学
Astronaut   宇航员
Astronom   天文学家
Astronomie   天文学
Astrophysik   天体物理学 [tiān tǐ wù lǐ xué]
Atmosphäre   大气 [dà qì] ; 空气 [kōng qì]
Ausbruch   突发
Avionik   航空电子
Azimut   方位角 [fāng wèi jiǎo]

B
Beschleunigung   加速
Bestrahlung   放射線療法
Breite   纬线 [wěi xiàn]
Breitenkreis   纬线

C
Chromosphäre   色球
Clyde Tombaugh   克莱德·汤博

D
Dämmerung   黎明
das Gewicht   重量
das Schaltjahr   闰年 [rùn nián]
das Sonnensystem   太阳系 [tài yáng xì]
Deklination   地磁偏角
Deklination   赤纬
der Grad   角度
der Planet   行星
der Vollmond   满月 [mǎn yuè]
Detonation   爆炸 [bào zhà]
Deuterium   氘 [dāo]
Dichte   密度
die Atmosphäre   标准大气压
die Galaxie   银河系 [yín hé xì]
die Konjunktion   合
die Zeit   时间 [shí jiān]
Doppelstern   双子星
Dunkle Materie   暗物质 [àn wù zhì]

E
Eingang   进入 [jìn rù]
Eiszeitalter   冰河時期
Ekliptik   黄道 [huáng dào]
Ellipse   椭圆形 [tuǒ yuán xíng]
Elmsfeuer   聖艾爾摩之火
Entdeckung   发现 [fā xiàn]
Erdähnlicher Planet   类地行星 [lèi dì xíng xīng]
Erde   地球 [dì qiú]
Erforschung   勘探 [kān tàn]
Exobiologie   天体生物学
Exosphäre   散逸层

F
Fahrt   旅游 [lǚ yóu]
Fahrzeug   车辆
Fernrohr   望远镜
Finsternis   日蚀 [rì shì]
Fliegen   飞行 [fēi xíng]
Fossile Energie   化石燃料 [huà shí rán liào]
Frühjahr   春天 [chūn tiān]

G
Gasplanet   气体巨星
Geschwindigkeit   速度 [sù dù]
Gewicht   重力 [zhòng lì]
Greenwich Mean Time   格林尼治标准时间
Größenordnung   数量级

H
Halbkugel   半球 [bàn qiú]
Halo   halo
Heliosphäre   太陽圈
Herbst   秋天 [qiū tiān]
Himmel   天空 [tiān kōng]
Himmel   天球
Himmelsmechanik   天体力学 [tiān tǐ lì xué]
Hitze   热气
Horizont   地平线 [dì píng xiàn]

I
Interstellare Materie   星际物质
Ionosphäre   电离层 [diàn lí céng]
Isotropie   各向同性 [gè xiàng tóng xìng]

J
Jahr   年 [nián]
Jetstream   高速氣流
Jungfrau   室女宮
Jupiter   木星 [Mù xīng]
Juri Alexejewitsch Gagarin   尤里·加加林

K
kalt   冷的
Kälte   寒冷
Karte   地图 [dì tú]
Klima   气候
Kohlenstoff   碳 [tàn]
Kollision   碰撞
Koma   昏迷
Komet   彗星 [huì xīng]
Konstante   常数
Koordinate   坐标
Korona   日冕
Kosmische Strahlung   宇宙光
Kosmogonie   宇宙学
Kosmos   宇宙 [yǔ zhòu]
Krebsnebel   蟹状星云
Krümmung   曲率 [qū lǜ]
Kugel   球体
Kurve   弯曲 [wān qū]

L
Leuchtkraft   发光度
Libration   天秤動
Lichtgeschwindigkeit   光速
Linsenfernrohr   折射望远镜

M
Magnetosphäre   磁层
Mannschaft   乘务人员
Mars   火星 [Huǒ xīng]
Masse   质量 [zhì liàng] ; 重量 [zhòng liàng]
Masse   大量 [dà liàng]
Meridian   子午线 [zǐ wǔ xiàn]
Merkur   水星 [shuǐ xīng]
Mesosphäre   中间层 [zhōng jiān céng]
Meteor   流星体 [liú xīng tǐ]
Meteor   陨
Meteorit   陨星 [yǔn xīng]
Meteorstrom   流星雨 [liú xīng yǔ]
Minute   分 [fèn] ; 分钟 [fēn zhōng]
Monat   月 [yuè]
Mond   月亮 [yuè liang]
Mondfinsternis   月食 [yuè shí]

N
Nadir   天底
Navigation   导航 [dǎo háng]
Nebel   星云
Neptun   海王星 [Hǎi wáng xīng]
Neumond   新月
Neutronenstern   中子星 [zhōng zǐ xīng]
Nova   新星 [xīn xīng]
Nukleosynthese   核合成
Nullmeridian   本初子午线
Nutation   章動

O
Oortsche Wolke   奥尔特云 [ào tè ěr yún]
Opposition   在野党
Ozean   海洋 [hǎi yáng]
Ozon   臭氧 [chòu yǎng]
Ozonosphäre   臭氧层

P
Parallaxe   视差
Parsec   秒差距 [miǎo chā jù]
Phänomen   現象
Photosphäre   光球
Planetarischer Nebel   行星状星云
Planetarium   天象儀
Pluto   冥王星 [Míng wáng xīng]
Polarlicht   极光
Polarstern   北极星 [běi jí xīng]
Proton   質子
Pulsar   脉冲星 [mài chōng xīng]

Q
Quasar   类星体 [lèi xīng tǐ]

R
Radioastronomie   射电天文学
Radius   半径 [bàn jìng]
Rakete   火箭 [huǒ jiàn]
Raketentriebwerk   火箭发动机
Raumfahrt   航天
Raumsonde   空间探测器
Reichweite   范围
Rektaszension   赤经 [chì jīng]
Riesenstern   巨星
Robert Woodrow Wilson   罗伯特·威尔逊
Roter Überriese   超巨星
Roter Zwerg   红矮星
Rotverschiebung   紅移

S
Saison   季节 [jì jié]
Satellit   卫星 [wèi xīng]
Saturn   土星 [Tǔ xīng]
Schwarzes Loch   黑洞
Schwerkraft   重力
Sekunde   秒 [miǎo]
Sextant   六分仪
Siderischer Tag   恒星日
Siderisches Jahr   恒星年
Skylab   天空实验室计划
Solarenergie   太阳能 [tài yáng néng]
Sommer   夏天 [xià tiān]
Sonde   探针
Sonne   太阳 [tài yáng]
Sonnenaufgang   日出 [rì chū]
Sonnenfinsternis   日食 [rì shí]
Sonnenfleck   太阳黑子 [tài yáng hēi zǐ]
Sonnenlicht   阳光
Sonnenuntergang   日落
Sonnenwende   至點
Sonnenwende   冬至
Sonnenwind   太阳风 [tài yáng fēng]
Space Shuttle   航天飞机
Spektrometrie   光谱学 [guāng pǔ xué]
Spektrum   光谱 [guāng pǔ]
Sphäroid   類球面
Spiegelteleskop   反射望远镜
Spiralgalaxie   螺旋星系
Stern   星 [xīng]
Sternbild   星座 [xīng zuò]
Sternzeit   恒星时
Stier   金牛座
Strahl   光束
Strahlung   辐射
Stratosphäre   平流层 [píng liú céng]
Stunde   小时 [xiǎo shí] ; 钟头 [zhōng tóu]
Supernova   超新星 [chāo xīn xīng]

T
tag   天 [tiān]
Tagundnachtgleiche   昼夜平分点
Temperatur   温度
Theodolit   经纬仪
Thermosphäre   热层 [rè céng]
Tide   潮汐 [cháo xī]
Tierkreis   黄道带
transportieren   运输
Treibhauseffekt   温室效应 [wēn shì xiào yìng]
Troposphäre   对流层 [duì liú céng]

U
Umdrehung   自转
Umlaufbahn   轨道 [guǐ dào]
Uranus   天王星 [Tiān wáng xīng]
Urknall   宇宙大爆炸 [yǔ zhòu dà bào zhà]

V
Variable   变数 [biàn shù]
Venus   金星
Vulkan   火山

W
Walentina Wladimirowna Tereschkowa   瓦莲京娜·捷列什科娃
Wasserstoff   氢 [qīng]
Weißer Zwerg   白矮星 [bái ǎi xīng]
Wellenlänge   波长
Weltraum   空间 [kōng jiān]
Wendekreis   热带 [rè dài]
Wetter   天气 [tiān qì]
Wilhelm Herschel   威廉·赫歇尔
Wilhelm Reich   威廉·赖希
Winter   冬天 [dōng tiān]
Wissenschaftler   科学家 [kē xué jiā]
wissenschaftlich   科学的
Woche   星期 [xīng qī]
Wurmloch   虫洞 [chóng dòng]

Z
Zeitzone   时区 [shí qū]
Zenit   天顶
Zentrifugalkraft   離心力
Zodiakallicht   黃道光
Zone   区域
Zwillinge   雙子宮


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.