German to Czech<br/> Dictionary of Management

German to Czech
Dictionary of Management

 German to Czech<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abfrage   otázka ; dotaz
Abkommen   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
Abmachung   dohoda
Abordnung   delegace
Abschätzung   hodnocení ; ocenění ; odhad
Abschreibung   odpis
Absprache   dohoda
Achtung   vážnost ; respekt ; úcta
Agentur   agentura
Aktie   akcie
Alternative   alternativa
Amt   úřad
Angaben   informace ; data
Anordnung   organizace ; uspořádání
Anregung   povzbuzení ; stimulace
Art   druh ; typ
Art   druh ; typ
Aufsicht   kontrola ; dohled ; dozor
Ausführung   druh ; značka ; model ; typ
Ausgleich   kompenzace
autorisieren   zmocnit ; autorizovat ; oprávnit
Autorität   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění

B
Befähigung   schopnost
Begabung   nadání ; talent
Belohnung   odměna ; plat ; mzda
Beschreibung   popis
Besitzer   vlastník ; držitel ; majitel
Besitzer   majitel ; vlastník
Bestätigung   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
Bestechung   podplácení ; uplácení ; korupce
Brainstorming   brainstorming

C
Charakter   osobnost ; charakter
Charakter   charakter

D
das Vorbild   vzor
Datum   datum
Defizit   nedostatek ; deficit ; manko
der Auftrag   poslání
die Anlage   investice
die Errungenschaft   akvizice
die Fähigkeit   schopnost
die Funktion   funkce
die Information   informace

E
Einrichtung   uspořádání ; organizace
Element   prvek ; element
Element   prvek
Energie   moc ; síla
Erfindung   inovace ; novinka ; vynález
Examen   zkouška
Experiment   experiment ; pokus

F
Fähigkeit   způsobilost ; schopnost
Fähigkeit   schopnost
Fähigkeit   schopnost
Fall   případ
Fehler   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
Firma   podnik ; firma
Firma   firma
Führung   management ; řízení ; vedení
Funktion   funkce ; účel

G
Gegenspieler   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
Gerichtsverfahren   kauza ; proces
Geschäft   podnikání ; obchod
Geschäft   obchod
Geschäft   obchod ; krám
Gesellschaft   organizace
Gespräch   rozhovor ; hovor ; rozmluva ; řeč
Gespräch   konverzace
Gewandtheit   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
Gewinn   výtěžek ; zisk
Gewinn   výtěžek ; profit ; zisk
Grenze   limit ; hranice ; mez
Grenzwert   limit

H
Handel   obchod
Handel   obchod
Hierarchie   hierarchie
Histogramm   histogram

I
Ideal   ideál ; vzor
Information   informace
Inhaber   držitel ; majitel ; vlastník
Inhalt   kapacita ; objem ; obsah
Integrität   neporušenost ; integrita ; celistvost ; jednota
Interview   rozhovor ; interview
Investition   investice ; investování

K
Klassifikation   kategorizace ; klasifikace ; třídění
Klima   podnebí ; klima
Knappheit   nedostatek ; nouze
Knappheit   nedostatek
Kompetenz   kompetence
Konferenz   konference
Konkurrenzkampf   konkurence
Kontrolle   kontrola
Konversation   rozhovor
Korruption   korupce ; podplácení
Kreis   cyklus
Kriterium   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
Kritik   kritika
Kühnheit   smělost ; odvaha
Kultur   kultura

L
Laden   obchod
Leumund   reputace
Lieferant   dodavatel
Lieferant   dodavatel
Liste   seznam
Loyalität   loajalita ; věrnost

M
Management   management
Mangel   nedostatek
Mangel   nedostatek ; schodek
Mangel   nedostatek ; vada
Marketing   marketing
Mater   matice ; matrice
Methode   metoda
Methodologie   metodologie
Modell   model
Modell   model
Modell   vzor ; šablona ; předloha
Motivation   motivace
Motivation   motivace ; pohnutka
Muster   paradigma ; prototyp ; vzor
Muster   ukázka ; vzor
Muster   ukázka ; vzorek
Muster   vzor
Mut   statečnost ; udatnost ; odvaha
Mut   smělost ; odvaha

N
Natur   povaha
Naturell   temperament ; charakter ; povaha
Norm   konvence ; pravidlo

O
Orientierung   orientace

P
Pakt   smlouva
Produktivität   produktivita
Prozeß   proces

Q
Qualität   kvalita

R
Rechtsstreit   spor ; proces
Regel   pravidlo
Regulierung   regulující ; regulace

S
Schätzung   dohad ; odhad
Spezifikation   specifikace
Stelle   místo ; funkce
Stelle   pozice
Stellung   pozice
Struktur   struktura
Struktur   struktura
Studie   studie

T
Talent   talent
Tauglichkeit   schopnost
Test   test
Theorie   teorie
Überwachung   dozor ; dohled

V
Variation   varianta
Verbindung   spojení ; vazba
Verfahren   proces
Verfahren   procedura ; pochod ; postup ; proces
Vertrag   smlouva ; pakt
Vertrag   smlouva ; kontrakt
Verzeichnis   seznam ; adresář ; soupis
Vision   vize
Vorliebe   záliba ; obliba
Vorrang   priorita ; přednost

W
Wert   cena ; hodnota
Wert   hodnota ; cennost
Wert   hodnota ; cena

Z
Zustand   stav
Zustand   situace ; stav
Zuverlässigkeit   spolehlivost ; bezporuchovost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.