German to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

German to Czech
Dictionary of Mathematics

 German to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abbau   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
Abelsche Gruppe   Abelova grupa
Abfolge   posloupnost ; sled
Abfolge   posloupnost ; pořadí ; sled
Abgrenzung   ohraničení
abrechnen   odčítat ; odečíst
abrunden   zaokrouhlit
absoluter Wert   absolutní hodnota
Abstand   vzdálenost
Abweichung   odchylka
Abzug   odečtení ; odpočet
Achse   osa
Addition   sčítání
Affine Abbildung   afinní zobrazení
Algebra   algebra
Algebraische Zahl   algebraické číslo
Algorithmus   algoritmus
Alkali   alkálie ; zásada
Alphabet   abeceda
Amplitude   amplituda ; rozkmit
Analyse   analýza ; rozbor
Analytische Geometrie   analytická geometrie
Annahme   předpoklad ; hypotéza
Anordnung   uspořádání
Anweisung   instrukce
Anzeichen   znamení ; známka
Anzeiger   indikátor ; ukazatel
Archimedes   Archimédés
Areal   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
Argument   argument
Aristoteles   Aristotelés
Arithmetik   aritmetika
arithmetisch   aritmetický
Arithmetische Reihe   aritmetická posloupnost
Arithmetisches Mittel   aritmetický průměr
Asymmetrie   asymetrie
Asymptote   asymptota
Attribut   vlastnost ; atribut
Aufeinanderfolge   posloupnost
Ausdruck   vyjádření ; projev ; výraz
Ausmaß   rozsah ; rozměr
Äußere   vnějšek
Axiom   axióm ; axiom
Azimut   azimut

B
bedeuten   znamenat
begrenzen   omezit ; limitovat ; omezovat
Begriff   termín ; pojem
beiderseitig   oboustranný ; vzájemný ; společný ; reciproční
berechenbar   vypočitatelný
berechnen   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
Berechnung   počítání ; výpočet
Berechnung   kalkulace ; propočet ; výpočet
Berechnung   počítání
Bereich   doména ; oblast
Bereich   sféra
Bernhard Riemann   Bernhard Riemann
beschleunigen   akcelerovat ; zrychlovat
Bestimmung   záměr ; účel ; cíl
Beta   beta
Beweis   důkaz
bewerten   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
beziffern   očíslovat
Bild   obraz ; obrázek
binär   binární ; dvojkový
Bindestrich   spojovací čárka ; pomlčka
Binomialverteilung   binomické rozdělení
Binomischer Lehrsatz   binomická věta
Blaise Pascal   Blaise Pascal
Breitenkreis   rovnoběžka

C
charakteristisch   charakteristický
Charles Fourier   Charles Fourier
Code   kód
Codierung   zakódování ; šifrování

D
das Ergebnis   výsledek
das Puzzle   hlavolam
David Hilbert   David Hilbert
Debatte   debata
définition   definice
der Bruch   zlomek
der Faktor   činitel
der Gewinnanteil   dividenda
der Grad   míra
der Raum   místo
der Strich   pruh
der Unterschied   rozdíl
der Zylinder   válec
Derivation   derivace ; odvození
Detail   detail
Diagramm   diagram
die Achse   osa ; osa otáčení
die Formel   vzorec
die Funktion   funkce
die Primzahl   prvočíslo
die Teilung   dělení
die Veränderung   změna
Differentialquotient   derivace
Differenzierung   diferenciace
diskret   nespojitý
Divergenz   divergence
Divisor   dělitel
Doppelpunkt   dvojtečka
Durchschnitt   průměr
Dutzend   dvanáct ; tucet

E
Ebene   úroveň
Einfachheit   jednoduchost
Einheit   celek
Einheitsmatrix   jednotková matice
einschätzen   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
einschätzen   odhadnout
eintönig   jednotvárný ; monotónní
einzig   unikátní ; jedinečný ; singulární
Einzigartigkeit   jedinečnost
Elektrotechnik   elektrotechnika
Element   prvek ; element
Ellipse   elipsa ; ovál
enthalten   zahrnovat ; obsahovat
Entropie   entropie
Entstellung   deformace
Epizykloide   epicykloida
Epsilon   epsilon
Ergebnis   výsledek
Ersatz   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
Euklid   Eukleidés
Euklidische Geometrie   eukleidovská geometrie
Experiment   experiment ; pokus
Exponent   exponent
Exponentialfunktion   exponenciální funkce
Extrapolation   extrapolace

F
Faktor   činitel ; faktor
Faktor   koeficient
Faktorisierung   faktorizace
Fäulnis   hniloba ; rozklad
Fäulnis   rozklad ; hnití ; rozpad
Fehler   chyba
Fibonacci-Folge   Fibonacciho posloupnost
Filter   filtr
Filtrierung   filtrace
Fläche   prostor ; plocha
Folge   následek
Formel   formule ; vzorec
Fourierreihe   Fourierova řada
Fraktal   fraktál
Fundament   základna ; podklad ; báze
Funktion   funkce ; účel
Fuzzylogik   fuzzy logika

G
Gamma   gama
Ganzzahl   celé číslo
Gegenstand   objekt
Geodäte   geodetická křivka
Geometrie   geometrie
Geometrisches Mittel   geometrický průměr
George Boole   George Boole
Geschwindigkeit   rychlost ; tempo
gewölbt   vydutý ; konkávní
Gleichung   rovnice
Grad   stupeň
Grad   úroveň ; stupeň ; hladina
Grenze   hranice
Grenze   limit ; hranice ; mez
Grenzwert   limit
Größe   velikost
Größenordnung   řádová velikost
Größter gemeinsamer Teiler   největší společný dělitel

H
Hälfte   polovice ; polovička ; polovina ; půlka
Hang   sklon ; spád
Herzkurve   kardioida
heuristisch   heuristický
Histogramm   histogram
Homologie   homologie
Homomorphismus   homomorfismus
Hyperbel   hyperbola
Hypotenuse   přepona

I
ideal   ideální
Ideal   ideál ; vzor
Identität   identita
implizit   implicitní
Index   rejstřík ; index
Informationstheorie   teorie informace
Integral   integrál
integral   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
Interpolation   interpolace
interpolieren   interpolovat
Intervall   interval
Isaac Newton   Isaac Newton
isometrisch   izometrický
Isomorphismus   izomorfismus
Isotropie   izotropie

J
Jitter   jitter
John Napier   John Napier

K
Kante   hrana
Kardinalzahl   kardinální číslo
Kategorie   kategorie
kategorisch   kategorický
Klammer   závorka
Kleinsche Flasche   Kleinova láhev
Kleinstes gemeinsames Vielfaches   nejmenší společný násobek
Komma   čárka
komplexe Zahl   komplexní číslo
Kompliziertheit   komplikovanost ; spletitost
Kongruenz   shoda ; kongruence
konstant   konstantní ; neměnný
Konstante   konstanta
Konstanz   konstantnost ; permanence
Kontinuum   spojitost ; kontinuum
Konvergenz   konvergence
konvex   konvexní
Koordinatensystem   soustava souřadnic
Korrelation   korelace
Kosinus   kosinus
Kotangens   kotangens
Kreis   kruh
Kreis   cyklus
Kreiszahl   pí
Kreuzprodukt   vektorový součin
Kriterium   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
Kronecker-Delta   Kroneckerovo delta
Krümmung   zakřivení ; ohyb
Kugel   koule
kugelförmig   kulovitý
Kurve   křivka

L
Lehrsatz   věta ; teorém
Leichtigkeit   jednoduchost
Leonhard Euler   Leonhard Euler
Lineare Algebra   lineární algebra
Lineare Gleichung   lineární rovnice
Lineare Optimierung   lineární programování
Linie   linie ; čára
Logarithmus   logaritmus
Logik   logika
Lösung   řešení
Lösung   řešení
Lot   kolmice

M
Mächtigkeit   mohutnost
mal   násobení
mannigfaltig   rozmanitý
Mantisse   mantisa
Maßstab   měřítko
Mater   matice ; matrice
Mathematik   matematika
Mathematiker   matematik
Mathematische Logik   matematická logika
mehrfach   několikanásobný ; mnohonásobný
Meister   mistr
Mengenlehre   teorie množin
Metrik   metrika
Milliarde   miliarda
Minus   odčítání ; minus ; mínus
Mitte   střed
Mitte   centrum ; střed ; prostředek
Mittel   střední hodnota ; průměr
Mittelwert   střední hodnota ; medián
mittig   soustředný
mittlere   průměrný
mnemonisch   mnemotechnický ; mnemonický
Multiplikator   multiplikátor ; násobitel
multiplizieren   násobit ; vynásobit ; znásobit
Muster   paradigma ; prototyp ; vzor

N
Nash-Gleichgewicht   Nashova rovnováha
Natürliche Zahl   přirozené číslo
negativ   negativní
Nenner   jmenovatel
Netz   síť
Nichteuklidische Geometrie   neeukleidovská geometrie
Nomogramm   nomogram
Norm   norma
Norm   konvence ; pravidlo
Notation   notace
Nr.   č.
Null   nula
numerisch   číselný ; numerický
Numerologie   numerologie
Nummer   číslo

O
Oberfläche   povrch
Operand   operand
Operator   operátor
Optimierung   optimalizace
Optische Täuschung   optický klam

P
Parabel   parabola
parabolisch   parabolický
parallel   rovnoběžný ; paralelní ; souběžný
Parameter   parametr
Parität   parita
passen   vyhovovat
Permutation   permutace
Phasenübergang   fázový přechod
Pierre de Fermat   Pierre de Fermat
Polynom   polynom ; mnohočlen
positiv   pozitivní ; kladný
Postulat   předpoklad ; postulát
Potenz   umocňování
Prinzip   princip
Prinzip   princip
Probe   zkoušení ; zkouška
Prozent   procento
Prüfsumme   kontrolní součet
Punkt   hrot
Punkt   tečka ; bod
Punkt   bod
Punkt   tečka
Pythagoras   Pythagoras

Q
Quadrat   čtverec
Quadrat   druhá mocnina ; kvadrát
Quadratische Gleichung   kvadratická rovnice
Quadratur   kvadratura
Quant   kvantum
Quantität   množství ; kvantita
Quartett   čtveřice ; kvartet
Quartier   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
Quotient   kvocient

R
Radiant   radián
Rätsel   hádanka
Rechner   počtář ; počítač ; kalkulátor
Regel   pravidlo
Reihenfolge   pořádek
Rekursion   rekurze
Rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek
revolutionär   revoluční
Richtung   směr
Ring   kruh
Runden   zaokrouhlení

S
Satz   množina
Scheitelpunkt   vrchol
Schema   schéma
Schema   strategie ; schéma
Schleife   smyčka
Schnittpunkt   průnik ; průsečík
Schriftzeichen   znak
Schwingung   oscilace ; kmitání
Segmentierung   segmentace ; rozdělení
Seite   strana
Semikolon   středník
senkrecht   svislý ; vertikální ; kolmý
Sichtbarkeit   viditelnost
Skalar   skalár
Skalarprodukt   skalární součin
skalieren   změnit velikost
Spektrum   spektrum
Spieltheorie   teorie her
Spielviertel   čtvrtina
Stadium   fáze
Standardabweichung   standardní odchylka
Standfestigkeit   stabilita ; stálost
Statistik   statistika
Stochastischer Prozess   náhodný proces
Strahl   paprsek
Streit   spor ; kontroverze
Summe   součet ; suma
Symmetrie   symetrie ; souměrnost

T
Tangens   tangens
Tangente   tečna ; tangenta
tangential   tangenciální
Tilde   vlnovka ; tilda
Tonleiter   stupnice
Topologie   topologie
Topologie   topologie
Topologischer Raum   topologický prostor
Triangulation   triangulace
Trigonometrie   trigonometrie
Turingmaschine   Turingův stroj

U
Umkehrfunktion   inverzní zobrazení
unaufhörlich   nepřetržitý ; neustálý
unbedeutend   zlomkový
unbekannt   neznámý
Ungleichheit   nerovnost
unteilbar   nedělitelný
Untermenge   podmnožina
Unterprogramm   podprogram
Unterscheidung   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
Unterschied   rozdíl
unzählig   nespočetný ; nesčetný

V
variabel   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
Variable   proměnná
Varianz   rozptyl
Variation   varianta
Vektor   vektor
Vereinfachung   zjednodušení
Verhältnis   poměr
Verkettung   zřetězení
Vermutung   domněnka
Vieleck   mnohoúhelník ; polygon
Vielfache   násobek
Vier   čtyřka
Vorschrift   nařízení ; předpis

W
Wahrscheinlichkeit   pravděpodobnost
Wert   hodnota ; cena
Widerspruch   rozpor
Winkel   úhel
Wirtschaftslehre   ekonomie
Würfel   krychle ; kostka
Wurzel   odmocnina

Z
Zahl   číslice
Zähler   čitatel
Zehn   desítka
Zeichen   znaménko
Zenit   zenit
Ziffer   cifra ; číslice
zufällig   náhodný
Zufallsvariable   náhodná veličina
Zusammengesetzte Zahl   složené číslo
zusammenrechnen   sečíst ; udělat součet
Zwölf   dvanáctka
Zyklische Redundanzprüfung   CRC


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.