German to Czech<br/> Dictionary of Statistics

German to Czech
Dictionary of Statistics

 German to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abschätzung   odhadnutí ; ocenění
Abweichung   odchylka
Analyse   analýza ; rozbor
Angaben   informace ; data
Anhäufung   svazek ; shluk
Annahme   předpoklad ; hypotéza
Anteil   kus ; díl ; podíl ; část
Antwort   odpověď
Anzeichen   znamení ; známka
Anzeiger   indikátor ; ukazatel
Arithmetisches Mittel   aritmetický průměr
Art   způsob
Assoziation   sdružení ; asociace
Attribut   vlastnost ; atribut

B
bedeuten   znamenat
bedeuten   znamenat
Bestimmung   záměr ; účel ; cíl
Bevölkerung   obyvatelstvo ; populace
beziffern   očíslovat
Binomialverteilung   binomické rozdělení
böse   ničemný ; podlý ; zlý

D
Data Mining   data mining
der Faktor   činitel
der Unterschied   rozdíl
Deviation   deviace
Dichte   hustota
die Einheit   jednotka
die Funktion   funkce
die Information   informace
die Veränderung   změna
diskret   nespojitý
Distribution   distribuce
durchdringen   pronikat ; proniknout

E
Effekt   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
Einheit   jednotka
einschätzen   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
Einzigartigkeit   jedinečnost
Element   prvek ; element
Entropie   entropie
Ereignis   událost
Examen   zkouška
Experiment   experiment ; pokus
Exponent   exponent

F
Fähigkeit   schopnost
Faktor   činitel ; faktor
Faktor   koeficient
Fehler   chyba
Filter   filtr
filtern   filtrovat
Frequenz   kmitočet ; frekvence
Funktion   funkce ; účel
funktionieren   pracovat ; fungovat

G
Gang   běh ; sled
gegenständlich   objektivní
Genauigkeit   preciznost ; přesnost
Geometrisches Mittel   geometrický průměr
Gesetz   zákon
Gleichartigkeit   stejnorodost ; homogennost ; homogenita
Gleichung   rovnice
Gleichwertigkeit   rovnocennost ; rovnost
Gültigkeit   platnost

H
Häufigkeit   četnost
Histogramm   histogram

I
indizieren   signalizovat ; naznačovat ; indikovat ; označovat ; ukazovat ; naznačit ; označit ; ukázat
Information   informace
Interaktion   vzájemné působení ; interakce
Intervall   interval
irren   toulat se ; bloudit ; potulovat se

K
Kategorie   kategorie
klassifizieren   klasifikovat ; oznámkovat
Knappheit   nedostatek
Komplexität   komplexnost ; složitost
Komponente   komponenta
Korrelation   korelace

L
Leistungsfähigkeit   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
Linie   linie ; čára

M
malen   nakreslit ; malovat
Marke   značka ; znak
mehrfach   několikanásobný ; mnohonásobný
Melodie   melodie ; nápěv
Mittel   střední hodnota ; průměr
Mittelwert   střední hodnota ; medián
mittlere   průměrný
Muster   ukázka ; vzor

N
namentlich   jmenovitý ; nominální
Norm   konvence ; pravidlo
normal   normální
Normalität   normalita
Normalverteilung   normální rozdělení
Note   známka
Nummer   číslo
Ökonometrie   ekonometrie

P
Parameter   parametr
Polynom   polynom ; mnohočlen
Probe   zkouška
Probe   zkoušení ; zkouška
probieren   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
probieren   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
prüfen   vyptávat se ; dát test
Prüfung   vyzkoušení

Q
Quadrat   čtverec
Quadrat   druhá mocnina ; kvadrát
quadratisch   čtvercový

R
Rand   kraj ; okraj ; lem
ratifizieren   ratifikovat
Rechner   počtář ; počítač ; kalkulátor
Regression   regrese ; návrat
Reichweite   dosah
Reichweite   dosah ; rámec
Reihe   řada
Reproduzierbarkeit   reprodukovatelnost
Rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek
restlich   zbytkový ; reziduální
Robustheit   robustnost

S
schätzen   odhadovat ; odhadnout
Schaubild   graf
Schlussfolgerung   dedukce
Schwerpunkt   těžiště
Sensibilität   citlivost
Signal   signál
Simulation   simulace
Spektrum   spektrum
Spekulation   spekulace
Standardabweichung   standardní odchylka
Statistik   statistika
Stichprobenverfahren   vzorkování
Stochastischer Prozess   náhodný proces
Streit   hádka ; spor
Streuung   rozptýlení
Studie   studie

T
Tabelle   tabulka
Tabelle   tabulka

U
Umwandlung   přeměna
Umwandlung   transformace
Unterschied   rozdíl

V
variabel   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
Variable   proměnná
Varianz   rozptyl
Variation   varianta
Veränderlichkeit   proměnlivost
Verhältnis   poměr
verschieben   odsunout ; odložit ; odkládat
Verteilung   distribuce
Vielfache   násobek
Vorfall   případ
vorhaben   myslit ; zamýšlet
Vorurteil   předpojatost ; předsudek

W
Wahrscheinlichkeit   pravděpodobnost
weißes Rauschen   bílý šum
Widerspruch   rozpor
Widerstand   odpor
Wiedergabe   reprodukce
wiederholen   zopakovat

Z
Zahl   číslice
Zeichen   znaménko
Zeile   řádek ; řádka
zufällig   náhodný
Zufallsvariable   náhodná veličina
zuschreiben   připsat
Zuverlässigkeit   spolehlivost ; bezporuchovost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.