Italian to Chinese<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Italian to Chinese
Dictionary of Mechanical Engineering

 Italian to Chinese<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abrasivo   有研磨作用的
acciaio   钢 [gāng]
accumulatore   蓄电池 [xù diàn chí]
acetato   醋酸盐
acetilene   乙炔
acido   酸 [suān]
adesivo   粘合剂 [nián hé jì]
alcali   碱
alcol   酒精 [jiǔ jīng]
alluminio   铝 [lǚ]
altezza   高度
altitudine   海拔
ampere   安培 [ān péi]
ampiezza   振幅 [zhèn fú]
angolo   角 [jué]
arco   拱形 [gǒng xíng]
area   区域 [qū yù]
argo   氩 [yà]
articolazione   关节 [guān jié]
ascia   斧
asse   轴
asse   木板 [mù bǎn]
attrezzatura   设备 [shè bèi]
attrezzo   工具 [gōng jù]

B
bacchetta   棍子
barile   水桶 [shǔi tǒng]
benzina   汽油 [qì yóu]
bronzo   青铜
butano   丁烷 [dīng wán]

C
cacciavite   *螺丝刀??
calibro   口徑
carico   负荷 [fù hè]
carriola   手推车
carta vetrata   砂纸
cartuccia   子弹
catena   链条 [liàn tiáo]
cemento   水泥 [shuǐ ní]
cemento   混凝土 [hùn níng tǔ]
cerchio   圆形 [yuán xíng]
cesello   凿子
chiave   扳手
chilogrammo   *公斤??
chiodo   钉 [dīng] ; 钉子 [dīng zi]
coke   焦炭
colla   胶水 [jiāo shuǐ]
colla   浆糊 [jiàng hú]
collo   包 [bāo] ; 包裹 [bāo guǒ]
colore   颜色 [yán sè] ; 色彩 [sè cǎi] ; 颜料 [yán liào]
coltello   餐刀
compensato   胶合板 [jiāo hé bǎn]
conduttura   管道
congegno   设备
container   容器
contatto   联系
contorcere   歪曲
contorno   边缘 [biān yuán]
corda   绳子 [shéng zi]
corindone   剛玉
corrosione   腐蚀
costante   常数
coulomb   库仑 [Kù lún]
cromo   铬 [gè]
curvatura   曲率 [qū lǜ]
cuscinetto   轴承

D
dado   螺母 [luó mǔ] ; 螺帽 [luó mào]
deviazione   偏差 [piān chā]
diagramma   图表 [tú biǎo]
diamante   钻石 [zuàn shí]
diametro   直径
differenza   差别 [chā bié] ; 不同 [bù tóng]
dimensioni   大小 [dà xiǎo] ; 尺寸 [chǐ cun]
dinamica   动力学
durata   持续时间
durezza   硬度

E
elettricità   電學
elettrodo   电极 [diàn jí]
emulsione   乳剂 [rǔ jì]
energia   能量 [néng liàng]
entalpia   焓
equazione   方程式 [fāng chéng shì]
esatto   准确的

F
farad   法拉 [Fǎ lā]
ferrite   肥粒鐵
ferro   铁 [tiě]
fibra   纤维 [xiān wéi]
filamento   丝状物
filo   金属丝
filo   线 [xiàn]
filtro   过滤器
flangia   凸缘
fluido   流体
fodero   鞘
foglio   金属薄片
forbici   剪刀 [jiǎn dāo]
forza   力 [lì]
forza elettromotrice   電動勢
frammento   碎片 [suì piàn]
frazione   分数
freno   煞車
frequenza   频率 [pín lǜ]
frizione   摩擦
frizione   离合器 [lí hé qì]
fusibile   保险丝 [bǎo xiǎn sī]

G
gabbia   籠
gallone   加仑
gancio   钩 [gōu]
gas   煤气
gas   煤气
ghisa   铸铁
giroscopio   陀螺 [tuó luó]
gomma   橡胶 [xiàng jiāo]
goniometro   量角器
grado   等级
grado   温度 [wēn dù] ; 度数 [dù shù]
grammo   克
grasso   油脂 [yóu zhī]
gru   起重机 [qǐ zhòng jī]
gruppo   簇 [cù]
guanto   手套 [shǒu tào]

I
idraulica   水力学
idrocarburo   烃 [tīng]
impedenza   阻抗
incudine   铁砧
ingranaggio   齿轮 [chǐ lún]
interruttore   交换机 [jiāo huàn jī]

J
joule   焦耳

L
larghezza   宽度
lega   合金 [hé jīn]
leggero   轻的
legno   木材 [mù cái]
legno   木头 [mù tou] ; 木材 [mù cái]
lima   档案
limite   限度 [xiàn dù]
linea   线条 [xiàn tiáo]
lingotto   錠 ; 锭
liquido   液体 [yè tǐ]
livella   水準管
livello   程度 [chéng dù] ; 等级 [děng jí]
lucidare   磨光
lunghezza   长度

M
macchina   机器 [jī qì]
magnesio   镁 [měi]
mancanza   缺点 [quē diǎn]
manico   柄 [bǐng] ; 把手 [bǎ shǒu]
martelletto   锤子 [chuí zi]
massa   质量 [zhì liàng] ; 重量 [zhòng liàng]
materiale   原料 [yuán liào] ; 材料 [cái liào]
mattone   砖 [zhuān]
media   平均 [píng jūn]
metallo   金属 [jīn shǔ]
metro   米
mezzo   平均数 [píng jūn shù]
misurare   衡量
molla   弹簧 [tán huáng]
morsa   老虎钳
motore   发动机 [fā dòng jī]
motore   发动机 [fā dòng jī] ; 引擎 [yǐn qíng]

N
nichel   镍 [niè]

O
officina   车间 [chē jiān]
olio   油 [yóu]
ossigeno   氧 [yǎng]
ottone   黄铜 [huáng tóng]

P
pala   铁铲
paletto   木钉
palla   球
panno   纺织品 [fǎng zhī pǐn] ; 布料 [bù liào]
parte   部分
pasta   膏 [gāo]
pesante   沉重
peso   重力 [zhòng lì]
piegarsi   弯曲
pignone   鸟羽
pila   电池 [diàn chí]
pinze   钳
piombo   铅 [qiān]
pistone   活塞
pittura   颜料 [yán liào] ; 涂料 [tú liào] ; 油漆 [yóu qī]
poligono   多边形 [duō biān xíng]
politene   聚乙烯 [jù yǐ xī]
pollice   英寸
pompa   泵 [bèng]
pressione   压力 [yā lì]
prodotto   产品 [chǎn pǐn]
produzione   生产 [shēng chǎn]
propano   丙烷 [bǐng wán]
proporzione   比例 [bǐ lì]
prova   测试 [cè shì]
puleggia   滑轮组
punto   点 [diǎn]

Q
quadrato   正方形 [zhèng fāng xíng]

R
radiante   弧度 [hú dù]
raggio   半径 [bàn jìng]
rame   铜 [tóng]
rastrello   *扫把,耙??
regola   标准
regolo   标尺
rettangolo   长方形 [cháng fāng xíng]
riparare   修理
rivetto   铆钉
ruggine   锈 [xiù]
rullo   滚筒
ruota   轮子 [lún zi]

S
scala   梯子
scheggia   碎片
schizzo   草稿 [cǎo gǎo]
secchio   桶 [tǒng]
sega   *锯??
sensore   传感器
sfera   球体
sicurezza   安全
silicone   硅树脂
sistema   系统 [xì tǒng]
solco   槽 [cáo]
spina   插头
stagno   锡 [xī]
statica   静力学 [jìng lì xué]
striscia   带子
strumento   工具 [gōng jù]
superficie   表面 [biǎo miàn]

T
tabellone   板 [pàn]
tagliare   切
tavolo   桌子 [zhuō zi]
temperatura   温度
tenaglia   钳
tensione   張力
termometro   溫度計
tino   大桶
tinta   染料 [rǎn liào]
tirare   拉
tornio   车床
trasformare   转换
triangolo   三角形 [sān jiǎo xíng]
tubo   管子 [guǎn zi]
turbina   涡轮发动机

V
valvola   阀
vapore   蒸汽 [zhēng qì]
vapore acqueo   水蒸气
velocità   速度 [sù dù]
vettore   矢量 [shǐ liàng]
vibrazione   振动
vite   螺 栓
volano   飛輪
volt   伏特
voltaggio   電位勢
volume   体积

Z
zappa   锄头
zinco   锌 [xīn]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.