Italian to Chinese<br/> Dictionary of Statistics

Italian to Chinese
Dictionary of Statistics

 Italian to Chinese<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
affidabilità   可靠性
ambito   范围
analisi   分析 [fēn xī]
aria   旋律
associazione   协会
attribuire   分派
attributo   属性 [shǔ xìng]
avvenimento   事件

B
baricentro   几何中心

C
campionamento   采样
campione   样本 [yàng běn]
carta   图表 [tú biǎo]
categoria   种类 [zhǒng lèi]
coefficiente   系数
complessità   复杂性
componente   元件
conflitto   争执
conseguenza   结果 [jié guǒ]
contare   数
correlazione   相关系数
covarianza   协方差

D
data mining   数据挖掘 [shù jù wā jué]
dati   数据 [shù jù] ; 资料 [zī liào]
densità   密度
deviazione   偏差 [piān chā]
deviazione standard   标准偏差
differenza   差别 [chā bié] ; 不同 [bù tóng]
disegnare   画
dispersione   光的色散
distribuzione   分配 [fēn pèi]
distribuzione binomiale   二項分佈
distribuzione normale   正态分布

E
econometria   計量經濟學
elemento   成份 [chéng fèn]
entropia   平均信息量
equazione   方程式 [fāng chéng shì]
errore   错误 [cuò wù]
esame   考试 [kǎo shì] ; 测试 [cè shì]
esaminare   试
esperimento   试验 [shì yàn]

F
fattore   因素
fila   排
filtrare   过滤
filtro   过滤器
frequenza   頻率
frequenza   频率 [pín lǜ]
funzione   功能 [gōng néng] ; 作用 [zuò yòng]

G
gruppo   簇 [cù]

I
illazione   论断
indicatore   指示器 [zhǐ shì qì]
intervallo   区间
ipotesi   假设 [jiǎ shè]
istogramma   直方图

L
lavorare   工作
legge   法律 [fǎ lǜ]
linea   线条 [xiàn tiáo]

M
marcatore   标记 [biāo jì]
mediana   中值
mezzo   平均数 [píng jūn shù]
modo   方式

N
normale   正常的
numero   编号 [biān hào]
numero   数字 [shù zì]

O
obiettivo   目标 [mù biāo]

P
parametro   参数 [cān shù]
parte   部分
polinomio   多项式
popolazione   人口 [rén kǒu]
pregiudizio   成见
probabilità   概率 [gài lǜ]
processo stocastico   随机过程
prova   试验
prova   测试 [cè shì]
provare   尝试 [cháng shì]

Q
quadrato   正方形 [zhèng fāng xíng]
quadrato   方
quadrato   平方 [píng fāng] ; 二次方 [èr cì fāng]
quartile   四分位数

R
ragguaglio   信息 [xìn xī]
resto   剩余 [shèng yú]
rimandare   延迟
riproduzione   复制
risposta   回复 [huí fù]
rumore bianco   白雜訊

S
scopo   功能 [gōng néng] ; 用处 [yòng chu]
segnale   信号 [xìn hào]
segno   迹象 [jì xiàng]
segno   算术符号(加减乘除)
sensibilità   灵敏度
significare   意味着 [yì wèi zhe]
significare   意味着
simulazione   计算机模拟
spettro   光谱 [guāng pǔ]
statistica   统计学 [tǒng jì xué]
stimare   猜測 ; 猜测
studio   调查

T
tavola   表格 [biǎo gé] ; 列表 [liè biǎo]
trasformazione   转换
trasformazione   转化 [zhuǎn huà]

U
uguaglianza   平等
unità   计量单位 [jì liàng dān wèi]
unità   单位

V
variabile   变数 [biàn shù]
variabile casuale   随机变量
varianza   方差 [fāng chā]
variazione   变奏曲
versione   版本
voto   分数 [fēn shù] ; 成绩 [chéng jì]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.