Italian to Czech<br/> Dictionary of Economics

Italian to Czech
Dictionary of Economics

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abilità   zručnost ; dovednost
accordo   obchod
Adam Smith   Adam Smith
adeguamento   přizpůsobení ; seřízení ; úprava
affari   podnikání ; obchod
affitto   nájemné ; činže
alternativa   alternativa
amministrazione   správa
apice   vrchol ; vrcholek
approfittare   profitovat
arretrati   nedoplatky
articolo   zboží
ascendenza   původ ; rod
assegno   šek
asta   dražba
attività   obchod
attività bancaria   bankovnictví ; bankéřství
azionista   akcionář

B
banca   banka
banca centrale   centrální banka
bancarotta   bankrot ; úpadek ; krach
bene   dobro ; dobrota
benessere   blaho
biglietto   bankovka
bilancia dei pagamenti   platební bilance
bilancio   rozpočet
bisogno   chudoba ; nouze
borsa di studio   grant
brevetto   patent

C
cambio   směna ; výměna
canone   honorář ; licenční poplatek
capitale   kapitál
capitale   hlavní město
capitale netto   jmění
capitalismo   kapitalismus
caricare   zatížit ; zatěžovat
carta di credito   kreditní karta
cassiere   pokladník
catalizzatore   katalyzátor
cima   vrcholek
collezione   sbírka ; kolekce
commerciare   obchodovat
commercio   obchod
commercio   obchod
comprare   koupit ; nakoupit ; nakupovat ; zakoupit
concentrazione   koncentrace
concessione   povolení ; koncese
consorzio   konsorcium ; syndikát
contante   hotové peníze
contante   hotové peníze
conto   faktura ; účet
conto   účet
conto economico   výkaz zisku a ztráty
contribuente   daňový poplatník
convalidazione   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
costo opportunità   náklady obětované příležitosti
credito   kredit ; úvěr
creditore   věřitel
crescita economica   hospodářský růst

D
dati   informace ; data
debito   dluh
deflazione   deflace
denaro   peníze
depositare   vložit ; uložit
deposito   záruka ; záloha ; kauce
depressione   krize
desiderio   přání
direzione   management ; řízení ; vedení
disoccupato   nezaměstnaný
disoccupazione   nezaměstnanost
dividendo   dividenda
dividendo extra   prémie ; bonus
dollaro   dolar
dollaro   dolar
donatore   dárce
donazione   dar
dubbio   pochybnost ; nejistota ; pochyba

E
economia   hospodářství ; ekonomika
economia   šetrnost
economia   úspornost
economia   ekonomie
economico   laciný ; levný
economico   ekonomický
economista   ekonom
efficienza   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
equilibrio   rovnováha
Equilibrio di Nash   Nashova rovnováha
erario   státní pokladna
esigenza   nárok
eterogeneo   heterogenní ; různorodý

F
fabbrica   továrna
fallito   bankrotář ; úpadce
fare economia   spořit ; šetřit ; uspořit
Federal Reserve System   Federální rezervní systém
finanziario   peněžní
finanziatore   finančník
Fondo Monetario Internazionale   Mezinárodní měnový fond
Food and Drug Administration   Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)

G
General Agreement on Tariffs and Trade   Všeobecná dohoda o clech a obchodu
generalizzazione   generalizace
gestione   management
giurisprudenza   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
globalizzazione   globalizace
governo   vláda
guadagnare   vydělat ; vydělávat

H
holding   holdingová společnost

I
imballo   obal
immigrazione   imigrace
importare   dovážet ; importovat ; dovézt
importazione   dovoz
imposta   daň ; zdanění
incassare   proplatit ; inkasovat
incentivo   pobídka ; stimul ; podnět ; popud
influsso   vliv
ingegneria   technologie
inizio   počátek
interesse   úrok
investimento   investice ; investování
investire   investovat
investitore   investor
ipoteca   hypotéka
ipotesi   předpoklad ; hypotéza
IVA   daň z přidané hodnoty ; DPH

J
John Maynard Keynes   John Maynard Keynes

K
know-how   know-how

L
lavoro   práce
legge   zákon

M
macroeconomia   makroekonomie
mancanza   nedostatek
matrimonio   manželství
mercato   trh
microeconomia   mikroekonomie
modifica   modifikace ; úprava ; změna
molto   moc ; velmi ; velice
moneta   měna
monopolio d'acquisto   nákupní monopol
mortalità   mortalita ; úmrtnost
motivo   motivace ; pohnutka

N
NASDAQ   NASDAQ
nazionalizzazione   znárodnění
nazione   národ
necessitare   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
netto   čistý
nominale   jmenovitý ; nominální
North American Free Trade Agreement   NAFTA

O
occorrenza   potřeba
occupazione   zaměstnání ; práce
oligopolio   oligopol
omogeneo   stejnorodý ; homogenní
opzione   opce
ordinamento   vyhláška ; nařízení ; předpis
ordine   objednávka
Organizzazione degli Stati Americani   Organizace amerických států
Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio   Organizace zemí vyvážejících ropu
Organizzazione Mondiale del Commercio   Světová obchodní organizace

P
paese   země
paga   odměna ; plat ; mzda
pagamento   úhrada
pagare   platit ; zaplatit
parare   vyhýbat se ; vyhnout se
parte   segment ; část
penny   cent
percentuale   procento
percezione   vnímání ; vjem
percezione   vnímavost
perdita   ztráta
perdita   ztráta
peso   váha
piano   plán
picco   špička
portfolio   portfolio ; portfólio
prestatore   věřitel ; půjčovatel
prestito   půjčka ; úvěr
previsione   předpověď ; prognóza
problema   problém
prodotto interno lordo   hrubý domácí produkt
produzione   výtěžek ; výnos
profitto   výtěžek ; profit ; zisk
programma   program
promozione   reklama
proprietà   pozemky
protezionismo   protekcionismus
pubblicità   propagace ; reklama ; inzerát

Q
quantità   množství ; kvantita
quarto   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
quota   kvóta

R
ragioneria   účetnictví
recessione   recese
redditività   rentabilita ; ziskovost
reddito   výdělek ; příjem
regola   pravidlo
remunerazione   platba
resa   výnos ; výtěžek
ricchezza   bohatství
ricchezza   zámožnost ; bohatství ; bohatost
ricevuta   potvrzení ; stvrzenka
richiesta   poptávka
riciclaggio   recyklace
rimborsare   vrátit peníze ; refundovat ; splatit
riserva   rezerva
risparmi   úspory
risparmiare   uspořit ; šetřit
risparmio   spoření
rivalutazione   přehodnocení ; revalvace
rovinare   zruinovat

S
scambio   výměnný obchod ; výměna
scarsità   nedostatek
scelta   volba ; výběr
scienza   věda
sconto   rabat ; sleva
significato   smysl ; význam
soddisfacimento   uspokojení
spartizione   segmentace ; rozdělení
spesa   náklady
spesa   vydání ; výdaj
spesa   vynaložení ; výdaje ; vydání
spiccioli   drobné
sportello automatico   bankomat
stagflazione   stagflace
stato patrimoniale   rozvaha
stimare   ctít ; respektovat
surplus   nadbytek ; přebytek ; nadmíra

T
tabellone   bilboard
tariffa   tarif ; sazba
tassa   clo
tassare   zdanit
tenuta   majetek ; statek
teoria   teorie
teoria dei giochi   teorie her
terreno   pozemek
tesoro   státní pokladna
trust   kartel ; trust

U
unificazione   sjednocení ; unifikace
unilaterale   jednostranný

V
valore   hodnota ; cena
valutare   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
variabile   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variabile   proměnná
vendere   prodávat ; prodat
vendita   prodej ; odbyt
vero   opravdový ; skutečný ; pravý


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.