Italian to Czech<br/> Dictionary of Finance

Italian to Czech
Dictionary of Finance

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abbandonare   opustit ; zanechat
accozzaglia   ucpání ; zahlcení ; přecpání
acquisto   akvizice
agente   agent
agenzia   agentura
agenzia   úřad
alternativa   alternativa
alzata   stoupání
ambito   dosah ; rámec
ammortamento   odpis
ammortamento   odpis
annualità   renta ; anuita ; důchod
appaltante   pronajímatel
appunto   poznámka
arbitraggio   směnečná arbitráž
assegno   šek
assicurazione   pojištění
autorità   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
avvenimento   událost
avviamento   dobrá pověst ; goodwill
azione   akcie
azionista   akcionář

B
banca   banka
barriera   překážka ; bariéra
base   základna ; podklad ; báze
beneficiario   příjemce platby
biglietto   bankovka
bilancia dei pagamenti   platební bilance

C
calcolare   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
cambio   devizový kurz
cancellare   smazat ; vymazat
capitale   jistina
carato   karát
carta di credito   kreditní karta
carta di debito   debetní karta
categoria   kategorie
chiamare   telefonovat ; volat
chiedere   zeptat ; ptát
chiedere   požádat ; žádat ; poprosit
classe sociale   sociální třída
classificare   třídit ; klasifikovat ; seřadit ; uspořádat ; roztřídit
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
collezione   sbírka ; kolekce
comando   rozkaz ; příkaz
combinazione   kombinování ; mísení ; kombinace
combinazione   kombinace
comitato   komise ; výbor
commerciale   komerční
commerciante   obchodník ; dealer
compenso   prémie ; odměna
compito   úkol
compito   úkol
confermare   potvrdit ; potvrzovat
conglomerato   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
conseguenza   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
consorzio   konsorcium ; syndikát
contante   hotové peníze
contante   hotové peníze
contraddire   protiklad ; opak
convalida   potvrzení ; validace
convalidazione   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
convertibilità   směnitelnost ; konvertibilita
cooperazione   spolupráce ; součinnost ; kooperace
correlazione   korelace
corto   krátký
credito legale   pohledávka
creditore   věřitel

D
debito   dluh
debito   debet
debitore   dlužník
decreto   nařízení ; dekret ; výnos
demarcazione   ohraničení
deposito   depozitář ; sklad
deregolamentazione   deregulace
destinazione   cíl
deviazione standard   standardní odchylka
differenza   rozdíl
differenza   rozdíl
discrepanza   rozpor
disdire   anulovat ; odvolat ; zrušit
dispersione   rozptýlení
distinzione   rozdíl
distribuzione   distribuce
distribuzione   distribuce
distribuzione normale   normální rozdělení
diversificazione   diverzifikace
dividendo   dividenda
dubbio   pochybnost ; nejistota ; pochyba
durata   trvání ; délka

E
economico   laciný ; levný
effetto   směnka
effetto passivo   vlastní směnka
efficienza   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
elasticità   pružnost ; elasticita
emissione   emise ; vysílání ; vyzařování
entrata   příjem
errore   chyba
esprimere   vyjádřit ; vyjadřovat
estensione   rozšiřování ; šíření
eternità   věčnost
etichetta   štítek ; visačka
euro   euro
eurodollaro   eurodolar

F
fermare   zastavit
filo   síť
finire   končit ; skončit
fluire   proudit ; téci ; téct
fondo   fond
franco   frank
fusione   sloučení ; fúze
fusione   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
garanzia   záruka ; ručení

I
imbrogliare   obelstít ; podvést ; napálit ; ošálit ; oklamat
incassare   proplatit ; inkasovat
indice   rejstřík ; index
indipendenza   samostatnost ; nezávislost
inflazione   inflace
influsso   vliv
ingiungere   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
interesse   zájem
interesse   úrok
intermediario   makléř
internet   Internet ; internet
interrompere   přerušit
intervento   intervence ; zákrok ; zásah
intitolare   nazvat ; pojmenovat
inventario   inventarizace ; inventura
inventario   inventář
investimento   investice ; investování
investimento   investice
ipoteca   hypotéka
istruzione   instrukce
IVA   daň z přidané hodnoty ; DPH

L
lettera di credito   akreditiv
lezione   kurz ; školení
libretto di risparmio   vkladní knížka
limitare   omezit ; limitovat ; omezovat
limite   limit ; hranice ; mez
liquidazione di società   zrušení společnosti ; likvidace
liquidità   likvidita
locale   lokální ; místní
lungo   dlouhý

M
massa   množství
mercato   trh
mercato   tržiště
mescolare   smíchat ; smísit ; promíchat
mezzo   střední hodnota ; průměr
moltiplicatore   multiplikátor ; násobitel
moneta   měna
multa   zástava

N
necessitare   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
netto   čistý
New York Stock Exchange   New York Stock Exchange
nominale   jmenovitý ; nominální

O
obbligazione   obligace ; dlužní úpis
obiettivo   záměr ; účel ; cíl
offerta   nabídka
offerta   nabídka ; oferta
offrire   nabídnout ; nabízet
opposizione   opozice ; odpor
opzione   opce
ordinare   nařídit
ordine   organizace ; uspořádání
ordine   objednávka
ordine   příkaz ; rozkaz ; povel
orso   medvěd
ostile   nepřátelský

P
pagamento   úhrada
parità   parita
parte   kus ; díl ; podíl ; část
parte   díl ; podíl ; část
parte interessata   podílník
partecipazione   podílení se ; účast
pavimento   podlaha ; zem
pegno   zástava
pegno   zástava ; záruka
polizza di carico   nákladní list ; konosament
portare   nosit ; nést
portfolio   portfolio ; portfólio
prelazione   předkupní právo
prenotare   rezervovat ; zamluvit
prestatore   věřitel ; půjčovatel
procura   zplnomocnění ; plná moc
produzione   výtěžek ; výnos
produzione   výroba
profitto   výtěžek ; profit ; zisk
prospetto   prospekt
punto   bod
punto   tečka ; bod

Q
quota   kvóta

R
rappresentazione   produkce
ratifica   ratifikace ; schválení ; potvrzení
replica   replika ; duplikát
reprimere   potlačovat ; potlačit
resa   výnos ; výtěžek
resistenza   odpor
revisore di conti   auditor
riassicurazione   zajištění
ricco   bohatý
rifiuto   zamítnutí ; odmítnutí
riproduzione   reprodukce
rischiare   riskovat
rischio   nebezpečí ; riziko
risparmi   úspory
riunirsi   nahromadit ; nashromáždit ; akumulovat ; sbírat
rivalutazione   přehodnocení ; revalvace

S
scadenza   uplynutí
scambiare   vyměnit
scambio   výměnný obchod ; výměna
scelta   volba ; výběr
scommessa   sázka
sconto   rabat ; sleva
significare   znamenat
solvibilità   platební schopnost ; solventnost
specialista   specialista
sportello automatico   bankomat
stagflazione   stagflace
stato patrimoniale   rozvaha
svalutazione   devalvace

T
tasso di sconto   diskontní sazba
tempo   čas
termine   čas
titolo   titulek ; nadpis
toro   býk
trappola   léčka ; past
trust   kartel ; trust
tutore   opatrovník ; správce

U
unità   jednotka
unità   jednotka
uso   užití ; upotřebení ; užívání ; využití

V
valutare   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
valutazione   hodnocení ; ocenění ; odhad
valutazione   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
venture capital   rizikový kapitál
verbale   slovní


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.