Italian to Czech<br/> Dictionary of Law

Italian to Czech
Dictionary of Law

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abolire   zrušit
abrogazione   derogace ; zrušení ; odvolání
accomodamento   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
accordo   dohoda
accordo   smlouva
adozione   adoptování ; adopce
affittare   pronajmout
affittuario   nájemník ; nájemce ; pachtýř
agente   agent
aggiudicazione   rozhodnutí ; rozsudek
alias   přezdívka
alibi   alibi
allegazione   obvinění
alto tradimento   zrada
appello   odvolání
apporto   zásobování ; dodávání
arbitro   soudce
arbitro   rozhodčí ; soudce
argomentazione   argument
assassinio   vražda
assassino   vrah
atto   čin ; skutek
attributo   vlastnost ; atribut
autonomia   územní samospráva ; autonomie
autore   autorské právo ; copyright
azione giudiziaria   žaloba

B
bancarotta   bankrot ; úpadek ; krach
breccia   trhlina
brevetto   patent

C
calunnia   pomluva
calunnia   pomluva
calunniare   pomlouvat ; hanobit ; pomluvit
camera   komora
caratteristica   vlastnost
causa   případ
cauzione   kauce
citazione   předvolání ; obsílka
civile   civilní
clan   příbuzní ; klan ; rod
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
cliente   klient
collezione   kartotéka
colpa   vina
colpa   vina
colpevole   vinný ; vinen
compagnia   podnik ; firma
complice   spolupachatel ; spoluviník ; komplic
condanna   odsouzení
confessione   zpověď
conoscitore   znalec
conseguenza   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
consenso   svolení ; souhlas
contrabbando   pašeráctví ; pašování
contraffazione   imitace ; napodobenina ; padělek
contratto   smlouva ; kontrakt
contratto di affitto   pronájem
controversia   spor ; proces
convalida   potvrzení ; validace
copia   opis
copia   kopie ; opis
corpo di polizia   policie
correggere   napravit
corruzione   korupce ; podplácení
corruzione   podplácení ; uplácení ; korupce
corte   soud
cospirazione   konspirace ; spiknutí
costo   cena
criminale   kriminální ; trestný ; zločinný
criminale   zločinec
crimine   zločin
crimine   těžký zločin

D
debito   dluh
decisione   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
delibera   rozsudek
dichiarazione di non responsabilità   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
difensore   ochránce ; obránce ; strážce
disobbedienza   neposlušnost
disprezzo   opovržení
divorzio   rozvod
documento   dokument ; listina ; doklad
dubbio   pochybnost ; nejistota ; pochyba
dubbio   pochybnost

E
emendamento   pozměňovací návrh
equità   spravedlnost
erede   dědic
eredità   dědictví
esame   zkoumání ; zkouška
esperto   expert
espropriazione   vyvlastnění
estradizione   vydání
etica   etika

F
fake   padělání
fallito   bankrotář ; úpadce
fallo   vina
falsità   nepravda ; lež
famiglia   čeleď
fatto   fakt
federale   federální
frode   podvod
frode   podvod
funzionario   funkcionář
furto   krádež
furto   loupež

G
garanzia   záruka
giudice   soudce
giudizio   rozsudek ; soud
giuramento   přísaha
giuria   porota
giurisdizione   jurisdikce
giurisprudenza   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
giustezza   spravedlnost
governare   vládnout

I
illecito   nedovolený
illegale   ilegální
imposta   odvod ; daň ; poplatek
impostore   falšovatel ; padělatel ; podvodník
imputato   obžalovaný
imputazione   obžaloba ; obvinění
incendio doloso   žhářství
incompetente   nekompetentní
ingiustizia   nespravedlnost
ingiusto   nespravedlivý ; nečestný
ingiusto   nespravedlivý
interferenza   rušení
interrogare   vyslýchat ; vyšetřovat
intromissione   vměšování
investimento   investice
ipoteca   hypotéka

K
killer   vrah

L
lasciare in eredità   odkázat
lascito   dědictví
legale   legální ; zákonný
legge   zákon
legge delle proporzioni definite   zákon stálých poměrů slučovacích
legislazione   legislativa ; zákonodárství
libello   pomluva ; nactiutrhání
libertà   volnost ; svoboda
libertà   svoboda
limitazione   restrikce ; omezení
lingua   jazyk ; řeč
linguaggio   mluva ; řeč

M
mandato   plná moc
manutenzione   výživné ; alimenty
marchio   značka
multa   pokuta

O
offensiva   útok ; ofenzíva
omicidio   zabití
omicidio   vražda ; zabití
onorario   poplatek
ordine   nařízení ; výnos
ostruzionismo   filibustering

P
pagamento   úhrada
panchina   lavička ; lavice
parentado   příbuzenstvo
parere   posudek
patto   smlouva ; pakt
penale   trest ; penále
personale   individuální
petizione   petice
possesso   vlastnictví
pratica   praxe
prestare   půjčit ; zapůjčit
prestito   půjčka ; úvěr
prezzo   cena
prezzo   poplatek
prezzo   cena
prigione   vězení
principio   princip
Principio di esclusione di Pauli   Pauliho vylučovací princip
principio di relatività   obecný princip relativity
privato   soukromý
procedimento   jednání
processo   kauza ; proces
processo   proces
professionista   profesionál ; odborník
proprietà   majetek ; vlastnictví
proprietà   vlastnost
proprietà   držení ; vlastnictví
proprietario   majitel ; vlastník
prostituzione   prostituce
protezione   ochrana
prova   důkaz
prova   důkaz
prova   podmíněné propuštění na svobodu ; podmíněný trest ; zkušební lhůta
provare   dokazovat ; prokázat ; dokázat
pubblico ministero   prokurátor
punire   pokutovat ; penalizovat ; potrestat
punizione   trest
punizione   trest

Q
quorum   kvorum

R
reato   trestný čin ; zločin ; trestná činnost
referendum   referendum
relazione   partnerství
remunerazione   platba
ricatto   vydírání
rifiuto   odmítnutí
rinuncia   zřeknutí se
riparazione   náprava
risarcimento   náhrada škody ; odškodnění
rivendicazione   požadavek ; nárok

S
sabotaggio   sabotáž
sabotare   sabotovat
saccheggio   rabování
sanzione penale   sankce ; pokuta
scandalo   pomluvy
scasso   vloupání
scorretto   nesprávný ; chybný
scusa   omluva
sequestro di persona   únos
sfida   vyzvání ; výzva
sfidare   vyzvat
sistema immunitario   imunitní systém
sottrarre   zpronevěřit
spergiuro   křivá přísaha
statuto   ustanovení
stupro   znásilnění
supposizione   presumpce

T
tenuta   majetek ; statek
testamento   poslední vůle ; závěť
testimone   svědek
testimonianza   svědectví
titolo   název
tradimento   zrada
trasferire   dopravit ; přenést ; přemístit ; transferovat
trasgressione   trestný čin ; přestupek ; přečin
tutore   opatrovník ; správce

U
ufficiale   oficiální
usura   lichvářství ; lichva

V
vagabondaggio   tuláctví
validità   platnost
valore   cena ; hodnota
valore   hodnota ; cena
vandalismo   chuligánství ; vandalismus
verdetto   rozsudek
verità   pravdivost
veto   veto
vietare   zakázat ; zakazovat
violare   porušit
vittima   oběť
volontà   vůle


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.