Italian to Czech<br/> Dictionary of Management

Italian to Czech
Dictionary of Management

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accomodamento   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
accordo   dohoda
accordo   smlouva
accordo   dohoda
acquisto   akvizice
affari   podnikání ; obchod
affidabilità   spolehlivost ; bezporuchovost
agenzia   úřad
agenzia   agentura
alternativa   alternativa
ammortamento   odpis
ardire   smělost ; odvaha
attitudine   schopnost
attività   obchod
audacia   smělost ; odvaha
autorità   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
autorizzare   zmocnit ; autorizovat ; oprávnit
azione   akcie

B
brainstorming   brainstorming

C
campione   ukázka ; vzor
campione   ukázka ; vzorek
capacità   kapacita ; objem ; obsah
capacità   způsobilost ; schopnost
capacità   schopnost
capacità   schopnost
carattere   charakter
causa   případ
ciclo   cyklus
classificazione   kategorizace ; klasifikace ; třídění
clima   podnebí ; klima
colloquio   rozhovor ; interview
commercio   obchod
commercio   obchod
compagnia   podnik ; firma
compensazione   kompenzace
competenza   kompetence
competizione   konkurence
concorrente   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
condizione   situace ; stav
conferenza   konference
connessione   spojení ; vazba
contratto   smlouva ; kontrakt
controllo   kontrola
controversia   spor ; proces
convalidazione   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
conversazione   konverzace
coraggio   statečnost ; udatnost ; odvaha
corruzione   podplácení ; uplácení ; korupce
corruzione   korupce ; podplácení
criterio   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
critica   kritika
cultura   kultura

D
data   datum
dati   informace ; data
delegazione   delegace
descrizione   popis
difetto   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
direzione   management ; řízení ; vedení
disponibilità   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
disposizione   talent
distributore   dodavatel
ditta   firma
domanda   otázka ; dotaz
dono   nadání ; talent

E
elemento   prvek
elemento   prvek ; element
elenco   seznam ; adresář ; soupis
emporio   obchod
esame   zkouška
esempio   vzor
esemplare   model
esperimento   experiment ; pokus

F
facoltà   schopnost
fornitore   dodavatel
funzione   funkce

G
gerarchia   hierarchie
gestione   management
guadagno   výtěžek ; zisk

I
ideale   ideál ; vzor
informazione   informace
invenzione   inovace ; novinka ; vynález
investimento   investice ; investování
investimento   investice
istogramma   histogram

L
lealtà   loajalita ; věrnost
limite   limit ; hranice ; mez
lista   seznam
luogo   místo ; funkce

M
mancanza   nedostatek ; vada
mancanza   nedostatek
marchio   druh ; značka ; model ; typ
marketing   marketing
matrice   matice ; matrice
metodo   metoda
metodologia   metodologie
missione   poslání
modello   vzor
modello   vzor ; šablona ; předloha
motivazione   motivace
motivo   motivace ; pohnutka

N
natura   povaha
negozio   obchod ; krám

O
ordine   organizace ; uspořádání
organizzazione   organizace
organizzazione   uspořádání ; organizace
orientamento   orientace

P
paga   odměna ; plat ; mzda
passivo   nedostatek ; deficit ; manko
patto   smlouva ; pakt
penuria   nedostatek ; nouze
personalità   osobnost ; charakter
portatore   držitel ; majitel ; vlastník
posizione   pozice
posto   pozice
potere   moc ; síla
precedenza   priorita ; přednost
preferenza   záliba ; obliba
procedura   procedura ; pochod ; postup ; proces
processo   proces
processo   kauza ; proces
processo   proces
produttività   produktivita
profitto   výtěžek ; profit ; zisk
proprietario   majitel ; vlastník
proprietario   vlastník ; držitel ; majitel
prototipo   paradigma ; prototyp ; vzor

Q
qualità   kvalita

R
ragguaglio   informace
regola   pravidlo
regola   konvence ; pravidlo
regolamento   regulující ; regulace
reputazione   reputace

S
scarsità   nedostatek ; schodek
scarsità   nedostatek
scopo   funkce ; účel
sorveglianza   dozor ; dohled
specificazione   specifikace
stato   stav
stima   vážnost ; respekt ; úcta
struttura   struktura
studio   studie
supervisione   kontrola ; dohled ; dozor
supposizione   dohad ; odhad

T
temperamento   temperament ; charakter ; povaha
teoria   teorie
test   test
tipo   druh ; typ
tipo   druh ; typ
travisare   model

U
unità   neporušenost ; integrita ; celistvost ; jednota

V
valore   hodnota ; cena
valore   cena ; hodnota
valore   hodnota ; cennost
valutazione   hodnocení ; ocenění ; odhad
versione   varianta
visione   vize


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.