Italian to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

Italian to Czech
Dictionary of Mathematics

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accelerare   akcelerovat ; zrychlovat
acme   vrchol
addizionare   sečíst ; udělat součet
addizione   sčítání
alcali   alkálie ; zásada
alfabeto   abeceda
algebra   algebra
algebra lineare   lineární algebra
algoritmo   algoritmus
algoritmo ricorsivo   rekurze
ambito   sféra
ampiezza   amplituda ; rozkmit
analisi   analýza ; rozbor
angolo   úhel
Archimede   Archimédés
area   prostor ; plocha
area   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
argomentazione   argument
Aristotele   Aristotelés
aritmetica   aritmetika
aritmetico   aritmetický
arrotondamento   zaokrouhlení
asimmetria   asymetrie
asintoto   asymptota
asse   osa ; osa otáčení
asse   osa
assioma   axióm ; axiom
attributo   vlastnost ; atribut
azimut   azimut

B
base   základna ; podklad ; báze
Bernhard Riemann   Bernhard Riemann
beta   beta
binario   binární ; dvojkový
Blaise Pascal   Blaise Pascal
Bottiglia di Klein   Kleinova láhev

C
calcolabile   vypočitatelný
calcolare   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
calcolatore   počtář ; počítač ; kalkulátor
calcolo   počítání ; výpočet
calcolo   kalkulace ; propočet ; výpočet
cambio   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
campo   doména ; oblast
cappio   smyčka
carattere   znak
cardinalità   mohutnost
cardioide   kardioida
casuale   náhodný
categoria   kategorie
centro   střed
cerchio   kruh
Charles Fourier   Charles Fourier
checksum   kontrolní součet
ciclo   cyklus
cifra   cifra ; číslice
cilindro   válec
codice   kód
codifica   zakódování ; šifrování
coefficiente   koeficient
comprendere   zahrnovat ; obsahovat
concatenazione   zřetězení
concavo   vydutý ; konkávní
concentrico   soustředný
congettura   domněnka
congruenza   shoda ; kongruence
conseguenza   následek
contare   očíslovat
conteggio   počítání
continuo   spojitost ; kontinuum
contorno   hrana
controllo di ridondanza ciclico   CRC
convergenza   konvergence
convesso   konvexní
correlazione   korelace
coseno   kosinus
costante   konstanta
costante   konstantní ; neměnný
cotangente   kotangens
criterio   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
cubo   krychle ; kostka
cuore   centrum ; střed ; prostředek
curva   křivka
curvatura   zakřivení ; ohyb

D
David Hilbert   David Hilbert
decadimento   rozklad ; hnití ; rozpad
decomposizione   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
dedurre   odčítat ; odečíst
definizione   definice
deformazione   deformace
Delta di Kronecker   Kroneckerovo delta
demarcazione   ohraničení
denominatore   jmenovatel
derivata   derivace
dettaglio   detail
deviazione   odchylka
deviazione standard   standardní odchylka
diagramma   diagram
dibattito   debata
dieci   desítka
differenza   rozdíl
differenza   rozdíl
differenziazione   diferenciace
differenziazione   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
dimensione   rozsah ; rozměr
direzione   směr
discrepanza   rozpor
discussione   spor ; kontroverze
distanza   vzdálenost
distribuzione binomiale   binomické rozdělení
divergenza   divergence
dividendo   dividenda
divisione   dělení
divisore   dělitel
dodici   dvanáctka
dozzina   dvanáct ; tucet
due punti   dvojtečka

E
economia   ekonomie
elemento   prvek ; element
elettrotecnica   elektrotechnika
ellisse   elipsa ; ovál
enigma   hádanka
entropia   entropie
epicicloide   epicykloida
epsilon   epsilon
equazione   rovnice
equazione di secondo grado   kvadratická rovnice
equazione lineare   lineární rovnice
Equilibrio di Nash   Nashova rovnováha
errore   chyba
esperimento   experiment ; pokus
esperto   mistr
esponente   exponent
espressione   vyjádření ; projev ; výraz
esterno   vnějšek
estrapolare   interpolovat
estrapolazione   extrapolace
Euclide   Eukleidés
Eulero   Leonhard Euler
euristico   heuristický

F
facilità   jednoduchost
fattore   činitel ; faktor
fattore   činitel
fattorizzazione   faktorizace
filo   síť
filtrazione   filtrace
filtro   filtr
formula   vzorec
formula   formule ; vzorec
frattale   fraktál
frazione   zlomek
funzione   funkce
funzione   podprogram
funzione esponenziale   exponenciální funkce
funzione inversa   inverzní zobrazení

G
gamma   gama
geodetica   geodetická křivka
geometria   geometrie
geometria analitica   analytická geometrie
geometria euclidea   eukleidovská geometrie
geometria non euclidea   neeukleidovská geometrie
George Boole   George Boole
globulare   kulovitý
googolplex   googolplex
grado   stupeň
grado   míra
grandezza   velikost
grandezza fisica scalare   skalár
Gruppo abeliano   Abelova grupa

I
ideale   ideál ; vzor
ideale   ideální
illusione ottica   optický klam
immagine   obraz ; obrázek
incessante   nepřetržitý ; neustálý
indicatore   indikátor ; ukazatel
indice   rejstřík ; index
individualità   identita
indivisibile   nedělitelný
indovinello   hlavolam
ineguaglianza   nerovnost
innumerevole   nespočetný ; nesčetný
integrale   integrál
integrale   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
interpolazione   interpolace
intervallo   interval
iperbole   hyperbola
ipotenusa   přepona
ipotesi   předpoklad ; hypotéza
Isaac Newton   Isaac Newton
isomorfismo   izomorfismus
isotropia   izotropie
istogramma   histogram
istruzione   instrukce

J
jitter   jitter

L
lato   strana
limitare   omezit ; limitovat ; omezovat
limite   limit ; hranice ; mez
limite   hranice
linea   linie ; čára
linea   spojovací čárka ; pomlčka
livello   úroveň ; stupeň ; hladina
logaritmo   logaritmus
logica   logika
logica fuzzy   fuzzy logika
logica matematica   matematická logika

M
Macchina di Turing   Turingův stroj
mantissa   mantisa
massimo comun divisore   největší společný dělitel
matematica   matematika
matematico   matematik
matrice   uspořádání
matrice   matice ; matrice
matrice identità   jednotková matice
media   průměr
mediana   střední hodnota ; medián
medio   průměrný
meno   odčítání ; minus ; mínus
metà   polovice ; polovička ; polovina ; půlka
metrica   metrika
mezzo   střední hodnota ; průměr
miliardo   miliarda
minimo comune multiplo   nejmenší společný násobek
mnemonico   mnemotechnický ; mnemonický
moltiplicare   násobit ; vynásobit ; znásobit
moltiplicatore   multiplikátor ; násobitel
moltiplicazione   násobení
monotono   jednotvárný ; monotónní
multiplo   násobek

N
negativo   negativní
Nepero   John Napier
netto   kategorický
nomogramma   nomogram
notazione   notace
numerico   číselný ; numerický
numero   číslice
numero   číslo
numero algebrico   algebraické číslo
numero cardinale   kardinální číslo
numero complesso   komplexní číslo
numero composto   složené číslo
numero intero   celé číslo
numero naturale   přirozené číslo
numero ordinale   č.
numero primo   prvočíslo
numerologia   numerologie

O
obiettivo   záměr ; účel ; cíl
oggetto   objekt
omologia   homologie
omomorfismo   homomorfismus
operando   operand
operatore   operátor
ordini di grandezza   řádová velikost
oscillazione   oscilace ; kmitání
ottimizzazione   optimalizace

P
parabola   parabola
parabolico   parabolický
parallela   rovnoběžka
parallelo   rovnoběžný ; paralelní ; souběžný
parametro   parametr
parentesi   závorka
parità   parita
partita   množina
peculiare   charakteristický
pendenza   sklon ; spád
percentuale   procento
permutazione   permutace
perpendicolare   kolmice
perpendicolare   svislý ; vertikální ; kolmý
pi greco   pí
piano   úroveň
piano   schéma
piccolo   zlomkový
Pierre de Fermat   Pierre de Fermat
Pitagora   Pythagoras
poligono   mnohoúhelník ; polygon
polinomio   polynom ; mnohočlen
positivo   pozitivní ; kladný
postulato   předpoklad ; postulát
potenza   umocňování
prescrizione   nařízení ; předpis
principio   princip
principio   princip
probabilità   pravděpodobnost
processo stocastico   náhodný proces
prodotto   výsledek
prodotto scalare   skalární součin
prodotto vettoriale   vektorový součin
programmazione lineare   lineární programování
progressione aritmetica   aritmetická posloupnost
proporzione   poměr
prototipo   paradigma ; prototyp ; vzor
prova   zkoušení ; zkouška
prova   důkaz
punta   hrot
punto   bod
punto   tečka ; bod
punto   tečka
punto e virgola   středník
putrefazione   hniloba ; rozklad

Q
quadrato   druhá mocnina ; kvadrát
quadrato   čtverec
quadratura   kvadratura
quantità   kvantum
quantità   množství ; kvantita
quartetto   čtveřice ; kvartet
quarto   čtvrtina
quarto   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
quattro   čtyřka
quoziente   kvocient

R
radiante   radián
raggio   paprsek
reciproco   oboustranný ; vzájemný ; společný ; reciproční
regola   konvence ; pravidlo
regola   norma
regola   pravidlo
resto   zůstatek ; reziduum ; zbytek
ridimensionare   změnit velikost
risultato   výsledek
rivoluzionario   revoluční
root   odmocnina

S
scala   stupnice
scala   měřítko
sconosciuto   neznámý
scopo   funkce ; účel
segno   znaménko
segno   znamení ; známka
semplicità   jednoduchost
semplificazione   zjednodušení
sequenza   posloupnost ; pořadí ; sled
sequenza   posloupnost ; sled
Serie di Fourier   Fourierova řada
sfera   koule
significare   znamenat
simmetria   symetrie ; souměrnost
singolarità   jedinečnost
sistema di riferimento   soustava souřadnic
soddisfare   vyhovovat
soluzione   řešení
soluzione   řešení
somma   součet ; suma
sottoinsieme   podmnožina
spartizione   segmentace ; rozdělení
spazio   místo
spazio topologico   topologický prostor
spettro   spektrum
stabilità   stabilita ; stálost
stadio   fáze
statistica   statistika
strategia   strategie ; schéma
striscia   pruh
Successione di Fibonacci   Fibonacciho posloupnost
superficie   povrch

T
tangente   tangens
tangente   tečna ; tangenta
tangenziale   tangenciální
teorema   věta ; teorém
teorema binomiale   binomická věta
teoria degli insiemi   teorie množin
teoria dei giochi   teorie her
teoria dell'informazione   teorie informace
termine   termín ; pojem
tilde   vlnovka ; tilda
topologia   topologie
topologia di rete   topologie
totale   celek
totalizzare   sečíst
transizione di fase   fázový přechod
trasformazione affine   afinní zobrazení
trattenuta   odečtení ; odpočet
triangolazione   triangulace
trigonometria   trigonometrie

U
unico   unikátní ; jedinečný ; singulární
unione   sjednocení

V
valore   hodnota ; cena
valore assoluto   absolutní hodnota
valutare   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
valutare   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
variabile   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variabile   proměnná
variabile casuale   náhodná veličina
varianza   rozptyl
variazione   změna
vario   několikanásobný ; mnohonásobný
versione   varianta
vettore   vektor
virgola   čárka
visibilità   viditelnost

Z
zenit   zenit
zero   nula


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.