Italian to Czech<br/> Dictionary of Physics

Italian to Czech
Dictionary of Physics

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Physics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberrazione cromatica   chromatická aberace
ac   ac
accelerare   akcelerovat ; zrychlovat
accelerazione   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
acustica   akustika
aderenza   přilnavost ; lepkavost ; adheze
altezza   výška
ampiezza   amplituda ; rozkmit
antiferromagnetismo   antiferomagnetismus
asse   osa ; osa otáčení
assimilazione   přizpůsobení ; asimilace
assorbimento   absorptivita
atmosfera   ovzduší
atomo   atom
attrattiva   atrakce
attrazione   přitažlivost

B
bussola   buzola ; kompas

C
calamita   magnet
calore   žár ; horko ; vysoká teplota
calore latente   skupenské teplo
calorimetria   kalorimetrie
campo elettrico   elektrické pole
campo magnetico   magnetické pole
capacità   kapacita ; objem ; obsah
capacità elettrica   elektrická kapacita
carica   náboj
causa   příčinnost ; kauzalita
centrifugo   centrifugální ; odstředivý
centro di massa   těžiště
chimico   chemický
cinematica   kinematika
compressione   komprese ; komprimace
condensatore   kondenzátor
condensazione   zhušťování
conduttanza   vodivost
conduttore   vodič
conduzione   vodivost
congelamento   zmrazení ; zmrazování ; mrznutí
conservazione   konzervace ; zachování ; uchování
conversione   konverze ; přeměna ; změna
corrente   proud
corrente continua   stejnosměrný proud
cosmologia   kosmologie
cosmologia   kosmologie ; kosmogonie
costante   konstanta
costante dei gas   molární plynová konstanta
costante di gravitazione universale   gravitační konstanta
cristallo   křišťál ; krystal
cristallo   krystal

D
decibel   decibel ; dB
declinazione magnetica   magnetická deklinace
deformazione   zkreslení
delibera   rezoluce
densità   hustota
diamagnetismo   diamagnetismus
diffusione   difúze ; rozptyl
dimensione   rozsah ; rozměr
dimensioni   rozměr ; velikost
dinamica   dynamika ; kinetika
diodo   dioda
diottria   dioptrie
dipolo   dipól
dispersione   rozptýlení
distanza   vzdálenost

E
eco   ozvěna ; echo
elasticità   pružnost ; elasticita
elemento   prvek ; element
elettricità   elektřina
elettrodinamica quantistica   kvantová elektrodynamika
elettromagnete   elektromagnet
elettromagnetico   elektromagnetický
elettromagnetismo   elektromagnetismus
elettrone   elektron
elettronico   elektronika
elettrostatica   elektrostatika
elettrostatico   elektrostatický
emissione   emise ; vysílání ; vyzařování
emivita   poločas rozpadu
energia   energie
energia cinetica   kinetická energie
energia potenziale   potenciální energie
entalpia   entalpie
entropia   entropie
equilibrio   rovnováha
equilibrio   vyváženost ; rovnováha
equilibrio   rovnováha
espansione   zvětšení ; expanze ; rozšíření
esperimento   experiment ; pokus
evaporazione   evaporace ; odpařování ; vypařování

F
fenomeno   jev ; úkaz ; fenomén
fermo   pevný ; tuhý
ferrimagnetismo   ferrimagnetismus
ferromagnetismo   feromagnetismus
filtrare   filtrovat
fisica   fyzika
fluido   tekutina ; kapalina
fluire   proudit ; téci ; téct
flusso   tok
forma   tvar
forma   podoba ; tvar
forza   síla
forza centrifuga   odstředivá síla
Forza di Coriolis   Coriolisova síla
forza elettromotrice   napětí
fotone   foton
freddo   chlad ; zima
frequenza   četnost
frizione   tření
fronte d'onda   vlnoplocha
fumo   kouř ; dým

G
gas   plyn
gas   plyn
gas ideale   ideální plyn
geofisica   geofyzika
giro   otáčení
gravità   gravitace ; přitažlivost

H
hertz   hertz

I
idraulica   hydraulika
illuminare   osvětlit ; osvětlovat
immobile   statický ; stojící
impatto   náraz
impedenza   impedance ; odpor
implosione   imploze
induttore   induktor
induzione   indukce
inerzia   netečnost
inerzia   setrvačnost
instabilità   nestálost
interazione   vzájemné působení ; interakce
interazione debole   slabá interakce
interazione forte   silná interakce
interazioni fondamentali   základní interakce
interferenza   rušení
invertito   obrácený ; opačný
invisibile   neviditelný
invisibilità   neviditelnost
ione   ion ; iont
ipotesi   předpoklad ; hypotéza
isolatore   dielektrikum ; izolátor
isotopo   izotop
isotropia   izotropie

J
joule   joule

L
larghezza   šíře ; šířka
laser   laser
legge di conservazione dell'energia   první termodynamický zákon
leggero   lehký
liquido   kapalný ; tekutý
liquido   tekutina ; kapalina
litro   litr
livella   vodováha
luce   světlo
lumen   lumen
luminosità   svítivost
lunghezza   délka
luogo   místo ; funkce

M
magnetismo   magnetismus
magnetismo   přitažlivost
massa   hmota ; masa
massa   množství
meccanica   mechanika
meccanica quantistica   kvantová mechanika
meccanico   mechanický
medium   médium
microscopio   mikroskop
misurazione   měření
mole   mol
molecola   molekula
momento   moment
momento di inerzia   moment setrvačnosti
momento torcente   točivý moment ; kroutivá síla
moto   pohyb
moto   pohyb
mutante   mutant

N
negativo   negativní
neutrone   neutron
newton   newton
nucleare   jaderný ; nukleární ; atomový
nucleo   jádro
nucleo cellulare   buněčné jádro

O
onda   vlna
onda   vlna
onda   vlnová délka
opacità   neprůhlednost ; opacita ; neprůsvitnost
opposizione   opozice ; odpor
opposto   opak
ordini di grandezza   řádová velikost
oscillazione   oscilace ; kmitání
ottica   optika

P
parallasse   parallax
paramagnetismo   paramagnetizmus
particella elementare   elementární částice
particella subatomica   subatomární částice
permeabilità   permeabilita ; propustnost
peso   váha
peso   váha
pila   akumulátor ; baterie
piroelettricità   pyroelektřina
plasma   plazma
polarizzazione   polarizace
potenza   mocnost
pressione   tlak
pressione   tlak
pressione   stlačení ; stisknutí
principio di relatività   obecný princip relativity
principio zero della termodinamica   nultý termodynamický zákon
prisma   hranol
prisma   hranol
processo   proces
prodotto chimico   chemikálie
proporzionale   úměrný ; proporcionální
proporzione   proporce
protone   proton
puleggia   kladka
punto di fusione   teplota tání

Q
quantità   kvantum
quantità   množství ; kvantita
quantitativo   kvantitativní
quark   kvark

R
radiazione   radiace ; vyzařování ; záření
radiazione elettromagnetica   elektromagnetické záření
radioattività   radioaktivita
reattanza   reaktance
reattore   reaktor
refrigerazione   chlazení
resistenza   odolnost
resistenza   odpor
resistenza   rezistor ; odpor
resistenza fluidodinamica   odpor prostředí
restare   zůstávat ; zůstat
riflesso   reflekce ; odraz
risonanza   rezonance
rispecchiare   zrcadlit
rotazione   otáčení ; otočení ; rotace

S
saturazione   saturace ; sytost
scientifico   vědecký
scontro   kolize ; srážka
secondo principio della termodinamica   druhý termodynamický zákon
sembrare   znít ; zvučet
semiconduttore   polovodič
sismologia   seizmologie ; seismologie
solenoide   solenoid
solido   tuhý
sostanza   látka ; hmota
sostanza   hmota
spazio   místo
spazio   vesmír
spazio   vesmír
specchio   zrcadlo
spettro   spektrum
spettro elettromagnetico   elektromagnetické spektrum
spinta   pohon
spinta   tlak
strappo   namožení
stress   stres
sublimazione   sublimace
suono   zvuk
suono   zvuk ; tón
superficie   povrch
supersimmetria   supersymetrie

T
telescopio   teleskop
temperatura   teplota
tempo   čas
tensione   napětí ; pnutí ; tenze
tensione   zatížení
teoria delle stringhe   teorie strun
teorico   teoretický
termale   tepelný
termodinamica   termodynamika
termometro   teploměr
terzo principio della termodinamica   třetí termodynamický zákon
torrente   proud
traiettoria   trajektorie
transistor   tranzistor
transizione   přechod
trascinare   táhnout
trasformazione   transformace
trasformazione   přeměna
trasformazione adiabatica   adiabatický děj

U
unità   jednotka
unità   jednotka

V
valore   hodnota ; cena
vapore   pára
vapore   pára
variabile   proměnná
variabile   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variazione   změna
velocità   rychlost
velocità della luce   rychlost světla
vettore   vektor
viscosità   viskozita ; vazkost
volatile   nestálý ; těkavý
volt   volt
voltaggio   napětí
volume   objem
vuoto   prázdnota ; vakuum ; vzduchoprázdno

Z
zero assoluto   absolutní nula


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.