Italian to Czech<br/> Dictionary of Science

Italian to Czech
Dictionary of Science

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accenno   zmínka
aggeggio   přístroj ; zařízení ; aparát
agricoltura   zemědělství
algoritmo   algoritmus
alternativa   alternativa
ambiente   prostředí
ambiente   okolí ; prostředí ; životní prostředí
ambito   dosah ; rámec
ambito   sféra
analisi   analýza ; rozbor
anormalità   odchylka ; anomálie
antimateria   antihmota
antropologia   antropologie
archivio   archiv
asse   osa ; osa otáčení
asse   osa
astrofisica   astrofyzika
astronomia   astronomie
atomo   atom
automa   robot
avvenimento   událost

B
batteriologia   bakteriologie
biblioteca   knihovna
biochimica   biochemie
biologia   biologie
botanica   botanika

C
calcolo   kalkulace ; propočet ; výpočet
carica   náboj
carta   tabulka
cattedra universitaria   profesura
causa   příčina ; důvod
cellula   buňka
chimica   chemie
cibernetica   kybernetika
cifra   cifra ; číslice
classificazione   kategorizace ; klasifikace ; třídění
clone   klon
commento   komentář ; poznámka
componente   komponenta
composto   sloučenina
conclusione   dokončení ; ukončení ; skončení
congegno   zařízení ; přístroj
conseguenza   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
controllo   kontrola
convalida   potvrzení ; validace
copia   kopie ; opis
correlazione   korelace

D
dati   informace ; data
decisione   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
dimostrazione matematica   matematický důkaz
dipendente   závislý
disciplina   disciplína ; obor
dissertazione   diplomová práce ; dizertace ; disertace
documento   dokument ; listina ; doklad
domanda   otázka ; dotaz

E
ecologia   ekologie
economia   ekonomie
elemento   prvek
elemento   prvek ; element
elettrone   elektron
elettrotecnica   elektrotechnika
energia   energie
entropia   entropie
epidemiologia   epidemiologie
equazione   rovnice
ergonomia   ergonomie
esame   zkouška
esaminare   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
esempio   příklad
esperimento   experiment ; pokus
essenza   podstata ; esence ; základ ; jádro

F
farmacologia   farmakologie
fase   fáza ; stupeň ; fáze
fatto   fakt
figura   obrázek
filo   síť
filosofia   filozofie
fisica   fyzika
foglio elettronico   tabulkový editor
formazione   vzdělání
forza   síla
forza   síla

G
gas   plyn
gas   plyn
genetica   genetika
geologia   geologie
grafico   graf

I
idrologia   hydrologie
immunologia   imunologie
indagine   vyšetřování ; šetření
indipendente   samostatný ; nezávislý
indipendenza   samostatnost ; nezávislost
influenza   vliv
influenzare   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
influenzare   ovlivňovat ; ovlivnit
informatica   informatika
informatica   informatika
informazione   informace
ingegnere   technolog ; inženýr
ingegneria   technologie
intelligenza artificiale   umělá inteligence
interazione   vzájemné působení ; interakce
ione   ion ; iont
ipotesi   předpoklad ; hypotéza
istituto   institut
istruzione   vzdělávání ; učení ; pedagogie ; školství ; pedagogika ; vzdělání ; výuka ; vyučování

L
laboratorio   laboratoř
larghezza di banda   šířka pásma
libro   kniha
linguistica   jazykověda ; lingvistika
liquido   tekutina ; kapalina
liquido   kapalný ; tekutý
logica   logika
logica fuzzy   fuzzy logika

M
macchina   stroj
magnetismo   přitažlivost
massa   hmota ; masa
massa   množství
matematica   matematika
materia   hmota ; látka
meccanismo   mechanismus
metallurgia   metalurgie ; hutnictví
meteorologia   meteorologie
metodo   metoda
metodo scientifico   vědecká metoda
microbiologia   mikrobiologie
microscopio   mikroskop
mineralogia   mineralogie
miscuglio   smíšenina ; směs
molecola   molekula

N
negativo   negativní
negativo   negativ
neuroscienze   vědy zkoumající neurony
nucleo   jádro

O
oceanografia   oceánografie
organismo   organismus ; bytost ; tvor
organizzazione   uspořádání ; organizace
organo   orgán
osservazione   pozorování ; sledování
output   výsledek

P
paragone   porovnání ; srovnání
parametro   parametr
particella   částečka ; částice
piano   plán
plasma   plazma
principio   princip
problema   problém ; potíž
procedura   procedura ; pochod ; postup ; proces
processo   proces
professore   profesor
progetto   projekt
programma   program
protone   proton
prototipo   paradigma ; prototyp ; vzor
prova   zkoušení ; zkouška
prova   důkaz
prova   důkaz
prova   zkouška
provetta   zkumavka
pseudoscienza   pavěda ; pseudověda
psicologia   psychologie
pubblicazione   zveřejnění ; publikace
pubblicazione   publikace

Q
questione   problém

R
ragguaglio   informace
rappresentazione   produkce
recensore   kritik
regola   pravidlo
relazione   relace ; vztah
replica   replika ; duplikát
rete   síť
ricerca   výzkum ; zkoumání ; bádání
ricercatore   badatel ; vědec ; výzkumník
rifiuto   negace ; zápor
rimando   citace
riproduzione   reprodukce
risposta   odpověď
risultato   výsledek
rivista   časopis

S
scienza   věda
scienze cognitive   kognitivní věda
scienze naturali   přírodní vědy
scienziato   vědec
scoperta   objev ; objevení
scopo   funkce ; účel
sistema   systém ; soustava
società   společnost
sociologia   sociologie
software   software
soluzione   řešení
sostanza   látka ; hmota
statistica   statistika
strumento   nástroj ; instrument ; přístroj
superconduttività   supravodivost
sviluppo   evoluce ; vývoj

T
tassonomia   taxonomie
tavola   tabulka
tecnica   technika
tecnologia   technologie
temperatura   teplota
tendenza   tendence ; trend
teoria   teorie
tesi   tvrzení ; teze
travisare   model

U
università   univerzita
universitario   univerzita
utente   uživatel

V
variabile   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variabile   proměnná
velocità   rychlost

Z
zoologia   zoologie


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.