Italian to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Italian to Czech
Dictionary of Statistics

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
affidabilità   spolehlivost ; bezporuchovost
ambito   dosah ; rámec
analisi   analýza ; rozbor
aria   melodie ; nápěv
associazione   sdružení ; asociace
attribuire   připsat
attributo   vlastnost ; atribut
avvenimento   událost

B
baricentro   těžiště

C
calcolatore   počtář ; počítač ; kalkulátor
campionamento   vzorkování
campione   ukázka ; vzor
capacità   schopnost
carta   tabulka
casuale   náhodný
categoria   kategorie
classificare   klasifikovat ; oznámkovat
coefficiente   koeficient
complessità   komplexnost ; složitost
componente   komponenta
confermare   ratifikovat
conflitto   hádka ; spor
conseguenza   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
contare   očíslovat
correlazione   korelace

D
data mining   data mining
dati   informace ; data
densità   hustota
deviazione   odchylka
deviazione standard   standardní odchylka
differenza   rozdíl
differenza   rozdíl
discrepanza   rozpor
disegnare   nakreslit ; malovat
dispersione   rozptýlení
distribuzione   distribuce
distribuzione   distribuce
distribuzione binomiale   binomické rozdělení
distribuzione normale   normální rozdělení

E
econometria   ekonometrie
efficienza   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
elemento   prvek ; element
entropia   entropie
equazione   rovnice
errore   chyba
esame   zkouška
esaminare   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
esperimento   experiment ; pokus
esponente   exponent

F
fattore   činitel
fattore   činitel ; faktor
fila   řada
filtrare   filtrovat
filtro   filtr
frequenza   kmitočet ; frekvence
frequenza   četnost
funzione   funkce

G
grafico   graf
gruppo   svazek ; shluk

I
illazione   dedukce
indicare   signalizovat ; naznačovat ; indikovat ; označovat ; ukazovat ; naznačit ; označit ; ukázat
indicatore   indikátor ; ukazatel
informazione   informace
interazione   vzájemné působení ; interakce
intervallo   interval
ipotesi   předpoklad ; hypotéza
istogramma   histogram

L
lavorare   pracovat ; fungovat
legge   zákon
linea   linie ; čára

M
maligno   ničemný ; podlý ; zlý
marcatore   značka ; znak
margine   kraj ; okraj ; lem
mediana   střední hodnota ; medián
medio   průměrný
mezzo   střední hodnota ; průměr
modo   způsob
multiplo   násobek

N
nominale   jmenovitý ; nominální
normale   normální
numero   číslo
numero   číslice

O
obiettivo   objektivní
obiettivo   záměr ; účel ; cíl
omogeneità   stejnorodost ; homogennost ; homogenita

P
parametro   parametr
parte   kus ; díl ; podíl ; část
passare   pronikat ; proniknout
polinomio   polynom ; mnohočlen
popolazione   obyvatelstvo ; populace
portata   běh ; sled
precisione   preciznost ; přesnost
pregiudizio   předpojatost ; předsudek
preventivo   odhadnutí ; ocenění
probabilità   pravděpodobnost
processo stocastico   náhodný proces
proporzione   poměr
prova   zkoušení ; zkouška
prova   vyzkoušení
prova   zkouška
provare   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek

Q
quadrato   druhá mocnina ; kvadrát
quadrato   čtverec
quadrato   čtvercový

R
ragguaglio   informace
regola   konvence ; pravidlo
regressione   regrese ; návrat
residuo   zbytkový ; reziduální
resistenza   odpor
resto   zůstatek ; reziduum ; zbytek
riga   řádek ; řádka
rimandare   odsunout ; odložit ; odkládat
riproducibilità   reprodukovatelnost
riproduzione   reprodukce
risposta   odpověď
robustezza   robustnost
rumore bianco   bílý šum

S
scarsità   nedostatek
scopo   funkce ; účel
segnale   signál
segno   znaménko
segno   znamení ; známka
sensibilità   citlivost
significare   znamenat
significare   znamenat
simulazione   simulace
singolarità   jedinečnost
spettro   spektrum
statistica   statistika
stimare   odhadovat ; odhadnout
studio   studie

T
tavola   tabulka
totalizzare   sečíst
trasformazione   přeměna
trasformazione   transformace

U
uguaglianza   rovnocennost ; rovnost
unità   jednotka
unità   jednotka

V
vagabondare   toulat se ; bloudit ; potulovat se
validità   platnost
valutare   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
variabile   proměnná
variabile   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variabile casuale   náhodná veličina
variabilità   proměnlivost
varianza   rozptyl
variazione   změna
vario   několikanásobný ; mnohonásobný
versione   varianta
voto   známka


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.