Italian to Japanese<br/> Dictionary of Science

Italian to Japanese
Dictionary of Science

 Italian to Japanese<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accenno   言及 [genkiyuu]
aggeggio   小道具 [kodougu]
agricoltura   農業 [nougiyou]
algoritmo   アルゴリズム [arugorizumu]
alternativa   二者択一 [nishiyatakuitsu]
ambiente   環境 [kankiyou]
ambiente   環境 [kankiyou]
ambito   範囲 [hani]
ambito   範囲 [hani]
analisi   分析 [bunseki]
anormalità   アノマリー
antimateria   反物質 [hanbutushitsu]
antropologia   人類学 [jinruigaku]
archivio   公文書館
asse   軸 [jiku]
asse   軸 [jiku]
astrofisica   天体物理学 [tentaibutsurigaku]
astronomia   天文学 [tenmongaku]
atomo   原子 [genshi]
automa   自動人形 [jidouningiyou]
avvenimento   出来事 [dekigoto]

B
batteriologia   細菌学 [saikingaku]
biblioteca   図書館 [zushiyokan]
biochimica   生化学 [seikagaku]
biologia   生物学 [seibutsugaku]
botanica   植物学 [shiyokubutsugaku]

C
carica   充電 [jiyuuden]
carta   図表 [zuhiyou]
causa   原因 [genin]
cellula   細胞 [saihou]
chimica   化学 [kagaku]
cibernetica   サイバネティックス [saibaneteitukusu]
cifra   アラビア数字 [arabiasuuji]
classificazione   分類 [bunrui]
clone   クローン
commento   批評 [hihiyou]
componente   コンポーネント
composto   混成物 [konseibutsu]
conclusione   結び [musubi]
congegno   デバイス [debaisu]
conseguenza   結果 [ketuka]
controllo   抑制 [yokusei]
convalida   検証 [kenshiyou]
copia   コピー
correlazione   相関関係 [soukankankei]

D
dati   資料 [shiriyou]
decisione   決定 [ketutei]
dimostrazione matematica   証明 [shiyoumei]
disciplina   訓練 [kunren]
dissertazione   学位論文 [gakuironbun]
documento   文書 [monjiyo]
domanda   質問 [shitsumon]

E
ecologia   生態学 [seitaigaku]
economia   経済学 [keizaigaku]
elemento   元素 [genso]
elemento   元素 [genso]
elettrone   電子 [denshi]
elettrotecnica   電気工学 [denkikougaku]
energia   精力 [seiriyoku]
entropia   エントロピー
epidemiologia   疫学 [ekigaku]
equazione   方程式 [houteishiki]
ergonomia   人間工学 [ningenkougaku]
esame   試験 [shiken]
esaminare   試みる [kokoromiru]
esempio   見本 [mihon]
esperimento   実験 [jituken]
essenza   本質 [honshitsu]

F
farmacologia   薬理学 [yakurigaku]
fase   局面 [kiyokumen]
fatto   事実 [jijitsu]
figura   図形 [zukei]
filo   網 [mou]
filosofia   哲学 [tetsugaku]
fisica   物理学 [butsurigaku]
foglio elettronico   表計算ソフト [hiyoukeisansofuto]
formazione   薫陶 [kuntou]
forza   力 [riyoku]
forza   勢威 [seii]

G
gas   気体 [kitai]
gas   気体 [kitai]
genetica   遺伝学 [idengaku]
geologia   地質学 [chishitsugaku]
grafico   グラフ [gurafu]

I
idrologia   水文学 [suimongaku]
immunologia   免疫学 [menekigaku]
indagine   調査 [chiyousa]
indipendenza   独立 [dokuritsu]
influenza   影響 [eikiyou]
influenzare   差し響く [sashihibiku]
influenzare   差し響く [sashihibiku]
informatica   コンピュータ サイエンス
informatica   情報学 [jiyouhougaku]
informazione   情報 [jiyouhou]
ingegnere   技師 [gishi]
ingegneria   工学 [kougaku]
intelligenza artificiale   人工知能 [jinkouchinou]
interazione   相互作用 [sougosayou]
ipotesi   仮説 [kasetsu]
istituto   研究所 [kenkiyuushiyo]
istruzione   教育 [kiyouiku]

L
laboratorio   実験室 [jitukenshitsu]
larghezza di banda   帯域幅 [taiikihaba]
libro   書物 [shiyomotsu]
linguistica   言語学 [gengogaku]
liquido   液体 [ekitai]
logica   論理 [ronri]
logica fuzzy   ファジィ論理 [fuajiironri]

M
macchina   機械 [kikai]
magnetismo   魅力 [miriyoku]
massa   容積 [youseki]
massa   かたまり [katamari]
matematica   数学 [suugaku]
materia   物質 [butushitsu]
meccanismo   絡繰り [karakuri]
metallurgia   冶金 [yakin]
meteorologia   気象学 [kishiyougaku]
metodo   方法 [houhou]
metodo scientifico   科学的方法 [kagakutekihouhou]
microbiologia   微生物学 [biseibutsugaku]
microscopio   顕微鏡 [kenbikiyou]
mineralogia   鉱物学 [koubutsugaku]
miscuglio   混合物 [kongoubutsu]
molecola   分子 [bunshi]

N
negativo   ネガ [nega]
negativo   負 [oi]
neuroscienze   神経科学
nucleo   原子核 [genshikaku]

O
oceanografia   海洋学 [kaiyougaku]
organismo   生物 [seibutsu]
organizzazione   体制 [taisei]
organo   器官 [kikan]
osservazione   観察 [kansatsu]
output   生産物 [seisanbutsu]

P
paragone   比較 [hikaku]
parametro   パラメータ
particella   粒子 [riyuushi]
piano   案 [tsukue]
plasma   血しょう [ketushiyou]
principio   原理 [genri]
problema   苦労 [kurou]
procedura   手順 [tejiyun]
processo   過程 [katei]
professore   教授 [kiyoujiyu]
progetto   企画 [kikaku]
programma   プログラム [puroguramu]
protone   陽子 [youshi]
prototipo   原形 [genkei]
prova   検査 [kensa]
prova   試練 [shiren]
prova   証拠 [shiyouko]
prova   証拠 [shiyouko]
provetta   試験管 [shikenkan]
pseudoscienza   疑似科学 [gijikagaku]
psicologia   心理学 [shinrigaku]
pubblicazione   出版 [shiyutupan]
pubblicazione   出版 [shiyutupan]

Q
questione   問題 [mondai]

R
ragguaglio   案内 [annai]
rappresentazione   製造 [seizou]
recensore   評者 [hiyoushiya]
regola   規則 [kisoku]
relazione   関係 [kankei]
replica   複製 [fukusei]
rete   網状組織 [moujiyousoshiki]
ricerca   研究 [kenkiyuu]
ricercatore   研究者 [kenkiyuushiya]
rifiuto   否決 [hiketsu]
rimando   引用 [inyou]
riproduzione   複製 [fukusei]
risposta   答え [kotae]
risultato   結果 [ketuka]
rivista   雑誌 [zatushi]

S
scienza   科学 [kagaku]
scienze cognitive   認知科学 [ninchikagaku]
scienze naturali   自然科学 [shizenkagaku]
scienziato   科学者 [kagakushiya]
scoperta   発見 [hatuken]
scopo   目的 [mokuteki]
sistema   組織 [soshiki]
società   社会 [shiyakai]
sociologia   社会学 [shiyakaigaku]
software   ソフトウェア [sofutouea]
soluzione   解答 [kaitou]
sostanza   材料 [zairiyou]
statistica   統計 [toukei]
strumento   器具 [kigu]
superconduttività   超伝導 [chiyoudendou]
sviluppo   発展 [hatuten]

T
tassonomia   分類学 [bunruigaku]
tavola   表 [omote]
tecnica   技術 [gijiyutsu]
tecnologia   科学技術 [kagakugijiyutsu]
temperatura   温度 [ondo]
tendenza   傾向 [keikou]
teoria   理論 [riron]
tesi   定立 [teiritsu]
travisare   型 [kata]

U
università   大学 [daigaku]
universitario   大学 [daigaku]
utente   使用者 [shiyoushiya]

V
variabile   変数 [hensuu]
velocità   速度 [sokudo]

Z
zoologia   動物学 [doubutsugaku]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.