Japanese to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

Japanese to Chinese
Dictionary of Insurance

 Japanese to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

お返し [okaeshi]   付款 [fù kuǎn]
不動産 [fudousan]   不動產
人間 [ningen]   人类 [rén lèi]
会社 [kaishiya]   公司 [gōng sī]
価値 [kachi]   价值 [jià zhí]
価値 [kachi]   价值 [jià zhí]
債務超過 [saimuchiyouka]   无力偿付
利益 [riyaku]   利润 [lì rùn]
利益 [riyaku]   盈利 [yíng lì]
協定 [kiyoutei]   条约 [tiáo yuē]
協定 [kiyoutei]   协议 [xié yì]
危険 [kiken]   危险
周波数 [shiyuuhasuu]   频率 [pín lǜ]
商会 [shiyoukai]   公司 [gōng sī] ; 企业 [qǐ yè]
契約 [keiyaku]   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]
委員会 [iinkai]   委员会 [wěi yuán huì]
年度 [nendo]   年 [nián]
年月日 [nengatupi]   日期 [rì qī]
所有物 [shiyoyuubutsu]   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]
投資家 [toushika]   投资者
推測 [suisoku]   猜测 [cāi cè]
料金 [riyoukin]   费用 [fèi yòng]
災難 [sainan]   灾难
現金 [genkin]   现金
病院 [biyouin]   医院 [yī yuàn]
登場人物 [toujiyoujinbutsu]   虚构角色
義務 [gimu]   责任 [zé rèn]
脅威 [kiyoui]   威胁 [wēi xié]
販路 [hanro]   市场 [shì chǎng]
貸借対照表 [taishiyakutaishiyouhiyou]   资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]
賭け [kake]   赌注
限度 [gendo]   限度 [xiàn dù]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2019, Dicts.info. All rights reserved.