Japanese to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Japanese to Czech
Dictionary of Logistics

 Japanese to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


W
Web   World Wide Web ; WWW
アクセシビリティ [akuseshibiritei]   přístupnost
アルゴリズム [arugorizumu]   algoritmus
いる [iru]   nynější ; přítomný ; současný
インターネット   Internet ; internet
インポート   dovážet ; importovat ; dovézt
グローバリゼーション   globalizace
この上ない [konouenai]   prvotřídní ; vynikající ; prvořadý
コンソーシアム   konsorcium ; syndikát
コンテナ [kontena]   kontejner ; přepravka
コンポーネント   komponenta
サービス   obsluha ; služba ; servis
サイト [saito]   internetová stránka ; webpage
さく [saku]   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
ダッシュボード   palubní deska
つなぐ [tsunagu]   propojovat ; spojit ; spojovat ; propojit
データベース   databáze
データマイニング   data mining
トラスト [torasuto]   kartel ; trust
ぬかす [nukasu]   vynechat ; opominout ; přeskočit
パイプライン [paipurain]   potrubí
パレット [paretuto]   paleta
ブラウザ [burauza]   webový prohlížeč
プロトコル [purotokoru]   protokol
ベルトコンベア   dopravník ; transportér ; dopravní pás
ボトルネック [botorunetuku]   úzké místo
ボルト [boruto]   volt
やり方 [yarikata]   způsob
ライセンス認証   aktivace
ライトバン [raitoban]   dodávka
一致 [ituchi]   shoda
中央値 [chiyuuouchi]   střední hodnota ; medián
中間 [chiyuukan]   střední hodnota ; průměr
主要 [shiyuyou]   hlavní ; podstatný
予想 [yosou]   předpověď
予測 [yosoku]   předpověď ; prognóza
事務所 [jimushiyo]   úřad
二者択一 [nishiyatakuitsu]   alternativa
交換 [koukan]   směna ; výměna
交通 [koutsuu]   doprava ; provoz
人工知能 [jinkouchinou]   umělá inteligence
仕上げる [shiageru]   dokončit ; ukončit ; skončit
仕組む [shikumu]   navrhnout
付け値 [tsukene]   nabídka ; oferta
代価 [daika]   cena
企業 [kigiyou]   obchod
伝言 [tsutegoto]   zpráva
体制 [taisei]   uspořádání ; organizace
使者 [shishiya]   kurýr ; posel
供給者 [kiyoukiyuushiya]   dodavatel
価値 [kachi]   hodnota ; cena
倉庫 [souko]   skladiště
倉庫 [souko]   skladiště
値段 [nedan]   cena
元素 [genso]   prvek ; element
免許 [menkiyo]   povolení ; licence
分割 [bunkatsu]   segmentace ; rozdělení
分配 [bunpai]   distribuce
分類 [bunrui]   kategorizace ; klasifikace ; třídění
利点 [riten]   výhoda
利益 [riyaku]   výtěžek ; profit ; zisk
制する [seisuru]   kontrolovat ; ovládat ; řídit
制約 [seiyaku]   omezení
包装 [housou]   balení
北 [kita]   sever
協会 [kiyoukai]   sdružení ; asociace
協定 [kiyoutei]   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
南 [minami]   jih
原因 [genin]   příčina ; důvod
収入 [shiyuuniyuu]   výnos ; výtěžek
取り引き [torihiki]   transakce
命令 [meirei]   příkaz ; rozkaz ; povel
和らげる [yawarageru]   zmírnit ; ztlumit ; ztlumit pád
商品 [shiyouhin]   zboží
商品 [shiyouhin]   zboží
在庫   inventář
売上高 [uriagedaka]   obrat
大多数 [daitasuu]   většina
大気 [taiki]   atmosféra
契約 [keiyaku]   smlouva ; kontrakt
委託 [itaku]   zásilka
実施 [jitushi]   fungování ; chod
宣伝 [senden]   reklama
容積 [youseki]   množství
容量 [youriyou]   kapacita ; objem ; obsah
寄付 [kifu]   příspěvek
密度 [mitsudo]   hustota
尊ぶ [toutobu]   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
席 [seki]   pozice
平たい [hiratai]   rovný ; plochý
廃棄物 [haikibutsu]   odpad
建設 [kensetsu]   konstrukce ; stavba ; struktura
循環 [jiyunkan]   cyklus
応答能 [outounou]   kompetence
急行列車 [kiyuukouretushiya]   rychlík
意味 [imi]   smysl ; význam
戦略 [senriyaku]   strategie ; schéma
手順 [tejiyun]   procedura ; pochod ; postup ; proces
扱う [atsukau]   zpracovat ; zpracovávat
批准 [hijiyun]   ratifikace ; schválení ; potvrzení
抑制 [yokusei]   kontrola
捨てる [suteru]   odhodit ; vyhodit ; zahodit
接続 [setsuzoku]   spojení ; vazba
携帯電話 [keitaidenwa]   mobilní telefon ; mobil
操作 [sousa]   operace
支配 [shihai]   nadvláda ; převaha
文書 [monjiyo]   dokument ; listina ; doklad
明らか [akiraka]   prostý ; jednoduchý ; zjevný ; zřejmý ; evidentní ; očividný
時 [toki]   hodina
時 [toki]   čas
暗号化する   zakódovat ; zašifrovat ; šifrovat ; kódovat
最適化 [saitekika]   optimalizace
束 [tsuka]   svazek ; snop
来たす [kitasu]   přimět
東 [hingashi]   východ
柔軟性 [jiyuunansei]   ohebnost ; pružnost
案 [tsukue]   plán
棚卸し [tanaoroshi]   inventarizace ; inventura
検査 [kensa]   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
構想 [kousou]   koncepce ; koncept
構成 [kousei]   konfigurace
標準化 [hiyoujiyunka]   normalizace ; standardizace
模範 [mohan]   model
権限 [kengen]   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
機能 [kinou]   funkce
水素 [suiso]   vodík ; H
水路 [suiro]   kanál
法令 [hourei]   nařízení ; dekret ; výnos
法令 [hourei]   zákon
注文 [chiyuumon]   objednávka
活気 [katuki]   aktivita ; činnost
流通 [riyuutsuu]   distribuce
添付ファイル [tenpufuairu]   příloha
源 [minamoto]   pramen ; zdroj ; původ
炭素 [tanso]   uhlík
物流 [butsuriyuu]   logistika
特徴 [tokuchiyou]   vlastnost
特権 [totuken]   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
現在 [genzai]   současnost
生産性 [seisansei]   produktivita
生産物 [seisanbutsu]   produkt
益 [you]   prospěch
盤 [sara]   deska
目論む [mokuromu]   hodlat ; chystat se ; plánovat
秩序 [chitsujiyo]   organizace ; uspořádání
積み過ぎる [tsumisugiru]   přetížit
積荷 [tsumini]   užitečné zatížení ; náklad
空気 [kuuki]   vzduch ; ovzduší
窒素 [chituso]   dusík
細部 [saibu]   detail
組 [kumi]   množina
組織 [soshiki]   organizace
組織 [soshiki]   systém ; soustava
統計 [toukei]   celek
継ぎ目 [tsugime]   spoj
網状組織 [moujiyousoshiki]   síť
置く [oku]   pokládat ; umístit ; položit
職業 [shiyokugiyou]   zaměstnání ; práce
船荷証券 [funanishiyouken]   nákladní list ; konosament
著者 [chiyoshiya]   autor
融合 [yuugou]   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
行動 [koudou]   čin
行政 [giyousei]   administrace
製造 [seizou]   výroba
製造 [seizou]   výroba
製造 [seizou]   produkce
西 [sei]   západ
見せる [miseru]   ukázat ; demonstrovat ; předvést ; prezentovat
言い合う [iiau]   hádat se ; přít se
言い渡す [iiwatasu]   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
計画 [keikaku]   plánování
記事 [kiji]   reportáž ; zpráva
記号 [kigou]   kód
認証 [ninshiyou]   ověření ; autentizace
調える [totonoeru]   přichystat ; připravit
調達 [chiyoutatsu]   opatření
豊か [yutaka]   bohatý
貨物 [kamotsu]   dopravné
買付け [kaitsuke]   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
費用 [hiyou]   náklady ; výdaje
資本 [shihon]   kapitál
質 [tachi]   kvalita
輸入品 [yuniyuuhin]   dovoz
輸出 [yushiyutsu]   vývoz ; export
速度 [sokudo]   rychlost
遅延 [chien]   zpoždění ; prodlení ; zdržení ; odklad
運搬 [unpan]   doprava ; přeprava ; přemístění
運搬 [unpan]   doprava ; přeprava
運賃 [unchin]   jízdné
運転手 [untenshiyu]   řidič ; šofér
過程 [katei]   proces
選択 [sentaku]   volba ; výběr
部分 [bubun]   kus ; díl ; podíl ; část
部分 [bubun]   díl ; podíl ; část
都市 [toshi]   velkoměsto ; metropole
酸素 [sanso]   kyslík
重さ [omosa]   váha
重さ [omosa]   váha
関税 [kanzei]   clo
電子メール   elektronická pošta ; e-mail
電線 [densen]   kabel
顧客 [kokiyaku]   zákazník ; klient ; odběratel
首都 [shiyuto]   hlavní město


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.