Japanese to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Japanese to Czech
Dictionary of Marketing

 Japanese to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

アンケート   dotazník
イメージ   obraz
インターネット   Internet ; internet
イントラネット [intoranetuto]   intranet
インフォーマント   informátor
クラブ [kurabu]   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
グローバリゼーション   globalizace
コピー   kopie ; opis
コピー   opis
コピー   kopírovat ; zkopírovat
コレクション [korekushiyon]   sbírka ; kolekce
サービス   obsluha ; služba ; servis
サイト [saito]   internetová stránka ; webpage
データベース   databáze
なしとげる [nashitogeru]   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
パッケージ   obal
ひんぱん [hinpan]   četnost
フィードバック   odezva
不当廉売 [futourenbai]   dumping
不景気 [fukeiki]   krize
予想 [yosou]   předpověď
予測 [yosoku]   předpověď ; prognóza
予算 [yosan]   rozpočet
事件 [jiken]   případ
交わり [majiwari]   společnost
交換 [koukan]   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
交換 [koukan]   směna ; výměna
交渉 [koushiyou]   vyjednávání ; jednání
人口 [jinkou]   obyvatelstvo ; populace
人口学 [jinkougaku]   demografie
仕える [tsukaeru]   sloužit
付け値 [tsukene]   nabídka ; oferta
代価 [daika]   cena
仮説 [kasetsu]   předpoklad ; hypotéza
仲買人 [nakagainin]   velkoobchodník
会社 [kaishiya]   podnik ; firma
伝達 [dentatsu]   komunikace
伸縮性 [shinshiyukusei]   pružnost ; elasticita
位置 [ichi]   umístění ; místo
住所 [jiyuushiyo]   adresa
体制 [taisei]   uspořádání ; organizace
使命 [shimei]   mise
依頼人 [irainin]   klient
価値 [kachi]   hodnota ; cena
価値 [kachi]   cena ; hodnota
保証書 [hoshiyoushiyo]   záruka
保証書 [hoshiyoushiyo]   záruka ; ručení
信頼性 [shinraisei]   spolehlivost ; bezporuchovost
値段 [nedan]   cena
値段 [nedan]   cena
傾向 [keikou]   tendence ; trend
写す [utsusu]   napodobit ; napodobovat ; imitovat
分割 [bunkatsu]   segmentace ; rozdělení
分析 [bunseki]   analýza ; rozbor
分配 [bunpai]   distribuce
分類 [bunrui]   kategorizace ; klasifikace ; třídění
判断 [handan]   rozhodnutí ; rozsudek
利益 [riyaku]   dobro ; dobrota
割り当て [wariate]   alokace ; rozdělení
功利主義 [kourishiyugi]   prospěchářství ; utilitarismus
助成金 [jiyoseikin]   podpora
動機 [douki]   motivace ; pohnutka
区別 [kubetsu]   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
卸売 [oroshiuri]   velkoobchod
参加 [sanka]   podílení se ; účast
収入 [shiyuuniyuu]   výdělek ; příjem
取引所 [torihikijiyo]   burza
受取人 [uketorinin]   příjemce ; adresát
可変性 [kahensei]   proměnlivost
周波数 [shiyuuhasuu]   kmitočet ; frekvence
品分け [shinawake]   sortiment
商品 [shiyouhin]   zboží
商品 [shiyouhin]   zboží
商標 [shiyouhiyou]   značka
商標 [shiyouhiyou]   druh ; značka ; model ; typ
地点 [chiten]   místo
場所 [bashiyo]   pozice
場所 [bashiyo]   místo ; funkce
変数 [hensuu]   proměnná
姿 [sugata]   obraz ; obrázek
学習 [gakushiyuu]   učení ; osvojování vědomostí
安全 [anzen]   bezpečí ; bezpečnost
定位 [teii]   orientace
実装 [jitusou]   implementace ; realizace ; uskutečnění
実験 [jituken]   experiment ; pokus
宣伝 [senden]   reklama
宣言 [sengen]   prohlášení ; rozhodnutí ; vyhlášení ; deklarace ; rezoluce
家 [ya]   domov ; bydliště
容積 [youseki]   množství
富 [tomi]   bohatství
寡占 [kasen]   oligopol
小遣い [kozukai]   grant ; příděl ; kapesné
工学 [kougaku]   technologie
差し響く [sashihibiku]   ovlivňovat ; ovlivnit
差し響く [sashihibiku]   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
市場 [shijiyou]   tržiště
市販 [shihan]   marketing
席 [seki]   pozice
広告 [koukoku]   propagace ; reklama ; inzerát
広報活動 [kouhoukatsudou]   styk s veřejností
引き渡す [hikiwatasu]   předat
弾力性 [danriyokusei]   pružnost
後援 [kouen]   sponzorství
循環 [jiyunkan]   cyklus
心理学 [shinrigaku]   psychologie
忠実 [mame]   věrnost
忠誠 [chiyuusei]   závazek ; věrnost
忠誠 [chiyuusei]   loajalita ; věrnost
情報 [jiyouhou]   informace
意味 [imi]   význam
意味 [imi]   význam
意味 [imi]   smysl ; význam
意見 [iken]   stanovisko ; názor
感知 [kanchi]   vnímání ; vjem
戦略 [senriyaku]   strategie ; schéma
手順 [tejiyun]   procedura ; pochod ; postup ; proces
抑制 [yokusei]   kontrola
指導 [shidou]   management ; řízení ; vedení
提案 [teian]   návrh
援助 [enjiyo]   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
操縦 [soujiyuu]   kormidlování ; řízení
支持 [shiji]   podpora ; opora
文化 [bunka]   kultura
料金 [riyoukin]   poplatek
料金 [riyoukin]   poplatek
料金 [riyoukin]   poplatek
昇進 [shiyoushin]   povýšení
景気後退 [keikikoutai]   recese
景気循環 [keikijiyunkan]   hospodářský cyklus
未来 [mirai]   budoucnost
柔軟性 [jiyuunansei]   pružnost ; ohebnost
柔軟性 [jiyuunansei]   ohebnost ; pružnost
案内 [annai]   informace
検査 [kensa]   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
機会 [kikai]   příležitost ; šance
機会費用 [kikaihiyou]   náklady obětované příležitosti
気質 [kishitsu]   temperament ; charakter ; povaha
決定 [ketutei]   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
法人 [houjin]   korporace
法令 [hourei]   nařízení ; dekret ; výnos
流通 [riyuutsuu]   distribuce
消費 [shiyouhi]   spotřeba
消費 [shiyouhi]   spotřeba
消費者 [shiyouhishiya]   spotřebitel ; konzument
混合物 [kongoubutsu]   smíšenina ; směs
測定 [sokutei]   měření
源 [minamoto]   pramen ; zdroj ; původ
熟練した [jiyukurenshita]   zkušený ; obratný ; zručný ; zběhlý
物流 [butsuriyuu]   logistika
状態 [jiyoutai]   prostředí
独占 [dokusen]   monopol
環境 [kankiyou]   okolí ; prostředí ; životní prostředí
環境 [kankiyou]   prostředí
生産性 [seisansei]   produktivita
生産物 [seisanbutsu]   produkt
用語 [yougo]   termín ; pojem
申し出 [moushide]   nabídka
発展 [hatuten]   evoluce ; vývoj
監督 [kantoku]   kontrola ; dohled ; dozor
目的 [mokuteki]   záměr ; účel ; cíl
目的 [mokuteki]   funkce ; účel
目的地 [mokutekichi]   cíl
着く [tsuku]   dosahovat ; dosáhnout
知覚 [chikaku]   vnímavost
知識 [chishiki]   vědomosti ; znalosti
研究 [kenkiyuu]   výzkum ; zkoumání ; bádání
社会 [shiyakai]   společnost
科学技術 [kagakugijiyutsu]   technologie
秩序 [chitsujiyo]   organizace ; uspořádání
空き時間 [akijikan]   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
競争 [kiyousou]   soupeření
競争相手 [kiyousouaite]   konkurence
競争者 [kiyousoushiya]   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
範囲 [hani]   dosah ; rámec
組織 [soshiki]   organizace
組織 [soshiki]   systém ; soustava
経営 [keiei]   management
結合 [ketsugou]   kombinování ; mísení ; kombinace
統合 [tougou]   integrace
繁栄 [hanei]   prosperita ; blahobyt
置く [oku]   pokládat ; umístit ; položit
習慣 [shiyuukan]   zvyk
習慣 [shiyuukan]   zvyk
習慣 [shiyuukan]   zvyklost ; obyčej
考え [kangae]   myšlenka ; idea ; představa ; nápad
自然界 [shizenkai]   povaha
興味 [kiyoumi]   zájem
著作権 [chiyosakuken]   autorské právo ; copyright
著者 [chiyoshiya]   autor
裁判 [saiban]   proces
裁決 [saiketsu]   rozsudek
複雑さ [fukuzatsusa]   komplexnost ; složitost
見本 [mihon]   ukázka ; vzor
見積もり [mitsumori]   odhadnutí ; ocenění
計画 [keikaku]   plánování
訴訟 [soshiyou]   kauza ; proces
訴訟 [soshiyou]   spor ; proces
評価 [hiyouka]   hodnocení
評価 [hiyouka]   hodnocení ; ocenění ; odhad
試す [tamesu]   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
試合 [shiai]   soutěž
販路 [hanro]   trh
買付け [kaitsuke]   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
資料 [shiriyou]   informace ; data
質 [tachi]   kvalita
購入 [kouniyuu]   pořízení ; nákup ; koupě
身元確認 [mimotokakunin]   identifikace
輸出 [yushiyutsu]   vývoz ; export
運搬 [unpan]   doprava ; přeprava
運搬 [unpan]   doprava ; přeprava ; přemístění
過程 [katei]   proces
配置 [haichi]   uspořádání ; rozmístění
重要性 [jiyuuyousei]   význam ; důležitost
関係 [kankei]   relace ; vztah
階級 [kaikiyuu]   sociální třída
電話勧誘販売   telemarketing
需要 [jiyuyou]   poptávka
顧客 [kokiyaku]   zákazník ; klient ; odběratel
風格 [fuukaku]   osobnost ; charakter
高 [taka]   množství


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.