Japanese to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

Japanese to Czech
Dictionary of Mathematics

 Japanese to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

10   desítka
12   dvanáctka
4   čtyřka

Q
quadrature   kvadratura
β   beta
γ   gama
ε [ipushiron]   epsilon
アーベル群   Abelova grupa
アイザック・ニュートン   Isaac Newton
アフィン写像   afinní zobrazení
アラビア数字 [arabiasuuji]   cifra ; číslice
アリストテレス   Aristotelés
アルカリ [arukari]   alkálie ; zásada
アルキメデス   Archimédés
アルゴリズム [arugorizumu]   algoritmus
アルファベット [arufuabetuto]   abeceda
エウクレイデス   Eukleidés
エントロピー   entropie
オペランド [operando]   operand
カージオイド   kardioida
カテゴリー   kategorie
きまり [kimari]   konvence ; pravidlo
グーゴルプレックス   googolplex
クラインの壺 [kurainnotsubo]   Kleinova láhev
クロス積 [kurosuseki]   vektorový součin
クロネッカーのデルタ   Kroneckerovo delta
ゲーム理論   teorie her
コロン [koron]   dvojtečka
コンマ [konma]   čárka
サブルーチン   podprogram
ジッター   jitter
しま [shima]   pruh
シャルル・フーリエ   Charles Fourier
ジョージ・ブール   George Boole
ジョン・ネイピア   John Napier
スカラー   skalár
スキーマ   schéma
スペクトル [supekutoru]   spektrum
セミコロン [semikoron]   středník
ゼロ [zero]   nula
ダース   dvanáct ; tucet
ダフィット・ヒルベルト   David Hilbert
チェックサム [chietukusamu]   kontrolní součet
チューリングマシン   Turingův stroj
チルダ [chiruda]   vlnovka ; tilda
ドット積 [dotutoseki]   skalární součin
トポロジ [toporoji]   topologie
ナッシュ均衡 [natushiyukinkou]   Nashova rovnováha
ネットワーク トポロジ   topologie
ノモグラム [nomoguramu]   nomogram
ハイフン [haifun]   spojovací čárka ; pomlčka
パズル [pazuru]   hlavolam
パラメータ   parametr
パリティ [paritei]   parita
ピエール・ド・フェルマー   Pierre de Fermat
ヒストグラム [hisutoguramu]   histogram
ピタゴラス   Pythagoras
ヒューリスティック   heuristický
フーリエ級数   Fourierova řada
ファジィ論理 [fuajiironri]   fuzzy logika
フィボナッチ数   Fibonacciho posloupnost
フラクタル [furakutaru]   fraktál
ブレーズ・パスカル   Blaise Pascal
ベクトル [bekutoru]   vektor
へり [heri]   hrana
ベルンハルト・リーマン   Bernhard Riemann
ホモロジー   homologie
メトリック [metorituku]   metrika
ユークリッド幾何学   eukleidovská geometrie
ラジアン [rajian]   radián
レオンハルト・オイラー   Leonhard Euler
ろ過 [roka]   filtrace
一致 [ituchi]   shoda ; kongruence
三角法 [sankakuhou]   trigonometrie
三通貨換算   triangulace
不平等 [fubiyoudou]   nerovnost
中央値 [chiyuuouchi]   střední hodnota ; medián
中間 [chiyuukan]   střední hodnota ; průměr
丸め [marume]   zaokrouhlení
乗数 [jiyousuu]   multiplikátor ; násobitel
二次方程式 [nijihouteishiki]   kvadratická rovnice
二進法 [nishinhou]   binární ; dvojkový
二項分布 [nikoubunpu]   binomické rozdělení
二項定理 [nikouteiri]   binomická věta
交換 [koukan]   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
代数 [daisuu]   algebra
代数的数   algebraické číslo
仮数 [kasuu]   mantisa
仮説 [kasetsu]   předpoklad ; hypotéza
位相空間 [isoukuukan]   topologický prostor
余接 [yosetsu]   kotangens
価値 [kachi]   hodnota ; cena
係数 [keisuu]   koeficient
個性 [kosei]   identita
倍数 [baisuu]   násobek
傾斜 [keishiya]   sklon ; spád
元素 [genso]   prvek ; element
先 [sen]   hrot
光線 [kousen]   paprsek
公理 [kouri]   axióm ; axiom
円 [maru]   kruh
円周率 [enshiyuuritsu]   pí
円柱 [marubashira]   válec
再帰 [saiki]   rekurze
冪乗 [bekijiyou]   umocňování
分割 [bunkatsu]   segmentace ; rozdělení
分割 [bunkatsu]   dělení
分岐 [bunki]   divergence
分散 [bunsan]   rozptyl
分数 [bunsuu]   zlomek
分析 [bunseki]   analýza ; rozbor
分解 [bunkai]   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
割出す [waridasu]   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
割合 [wariai]   procento
勘定 [kanjiyou]   počítání
区別 [kubetsu]   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
半分 [hanpun]   polovice ; polovička ; polovina ; půlka
単位行列 [tanigiyouretsu]   jednotková matice
単純化 [tanjiyunka]   zjednodušení
原形 [genkei]   paradigma ; prototyp ; vzor
原理 [genri]   princip
原理 [genri]   princip
双曲線 [soukiyokusen]   hyperbola
合成数 [gouseisuu]   složené číslo
同型 [doukei]   izomorfismus
含む [kukumu]   zahrnovat ; obsahovat
和集合 [washiyuugou]   sjednocení
唯一 [yuitsu]   unikátní ; jedinečný ; singulární
因数分解 [insuubunkai]   faktorizace
図 [zu]   diagram
地域 [chiiki]   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
地点 [chiten]   bod
垂直 [suichiyoku]   kolmice
基準 [kijiyun]   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
基礎 [kiso]   základna ; podklad ; báze
変化 [henka]   změna
変数 [hensuu]   proměnná
外側 [sotogawa]   vnějšek
外挿 [gaisou]   extrapolace
多発性 [tahatsusei]   několikanásobný ; mnohonásobný
多角形 [takatukei]   mnohoúhelník ; polygon
多項式 [takoushiki]   polynom ; mnohočlen
大きさ [ookisa]   velikost
天頂 [tenchiyou]   zenit
姿 [sugata]   obraz ; obrázek
定数 [teisuu]   konstanta
定理 [teiri]   věta ; teorém
定義 [teigi]   definice
実験 [jituken]   experiment ; pokus
寸法 [sunpou]   rozsah ; rozměr
対数 [taisuu]   logaritmus
対称 [taishiyou]   symetrie ; souměrnost
尊ぶ [toutobu]   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
巡回冗長検査 [jiyunkaijiyouchiyoukensa]   CRC
差し引く [sashihiku]   odčítat ; odečíst
平均 [heikin]   průměr
平行線 [heikousen]   rovnoběžka
幾何学 [kikagaku]   geometrie
序数 [jiyosuu]   č.
座標 [zahiyou]   soustava souřadnic
式 [shiki]   vzorec
式 [shiki]   formule ; vzorec
御互い [otagai]   oboustranný ; vzájemný ; společný ; reciproční
復原力 [fukugenriyoku]   stabilita ; stálost
循環 [jiyunkan]   cyklus
微分法 [bibunhou]   derivace
情報理論 [jiyouhouriron]   teorie informace
戦略 [senriyaku]   strategie ; schéma
扣除 [koujiyo]   odečtení ; odpočet
拡大縮小する   změnit velikost
括弧 [katuko]   závorka
指数 [shisuu]   exponent
指数関数 [shisuukansuu]   exponenciální funkce
指示 [shiji]   instrukce
指示薬 [shijiyaku]   indikátor ; ukazatel
振動 [shindou]   oscilace ; kmitání
振幅 [shinpuku]   amplituda ; rozkmit
掛ける [kakeru]   násobit ; vynásobit ; znásobit
掛け算 [kakezan]   násobení
接線 [setusen]   tangens
接線 [setusen]   tečna ; tangenta
推測 [suisoku]   domněnka
放物線 [houbutsusen]   parabola
数 [suu]   číslo
数字 [suuji]   číslice
数学 [suugaku]   matematika
数学者 [suugakushiya]   matematik
数理論理学 [suurironrigaku]   matematická logika
数秘術   numerologie
数量の比較   řádová velikost
整数 [seisuu]   celé číslo
文字 [monji]   znak
斜辺 [shiyahen]   přepona
方位角 [houikaku]   azimut
方向 [houkou]   směr
方程式 [houteishiki]   rovnice
早める [hayameru]   akcelerovat ; zrychlovat
暗号化 [angouka]   zakódování ; šifrování
曲線 [kiyokusen]   křivka
最大公約数 [saidaikouyakusuu]   největší společný dělitel
最小公倍数 [saishiyoukoubaisuu]   nejmenší společný násobek
最適化 [saitekika]   optimalizace
検査 [kensa]   zkoušení ; zkouška
楕円 [daen]   elipsa ; ovál
楽 [raku]   jednoduchost
標準偏差 [hiyoujiyunhensa]   standardní odchylka
機能 [kinou]   funkce
正方形 [seihoukei]   čtverec
残り [nokori]   zůstatek ; reziduum ; zbytek
段階 [dankai]   fáze
比 [korooi]   poměr
水準 [suijiyun]   úroveň
水準 [suijiyun]   úroveň ; stupeň ; hladina
淵叢 [ensou]   centrum ; střed ; prostředek
減法 [genpou]   odčítání ; minus ; mínus
温度 [ondo]   stupeň
測地線 [sokuchisen]   geodetická křivka
湾曲 [wankiyoku]   zakřivení ; ohyb
準同型 [jiyundoukei]   homomorfismus
演算子 [enzanshi]   operátor
漸近線 [zenkinsen]   asymptota
濃度 [noudo]   kardinální číslo
濾過器 [rokaki]   filtr
点 [ten]   tečka ; bod
物 [mono]   objekt
特質 [tokushitsu]   vlastnost ; atribut
独特 [dokutoku]   charakteristický
現われ [araware]   znamení ; známka
球 [tama]   koule
理想 [risou]   ideál ; vzor
用語 [yougo]   termín ; pojem
画定 [kakutei]   ohraničení
目的 [mokuteki]   záměr ; účel ; cíl
目的 [mokuteki]   funkce ; účel
相転移 [souteni]   fázový přechod
相関関係 [soukankankei]   korelace
確率過程 [kakuritsukatei]   náhodný proces
程度 [teido]   míra
積分法 [sekibunhou]   integrál
積極的 [setukiyokuteki]   pozitivní ; kladný
空間 [kuukan]   místo
立方体 [ritupoutai]   krychle ; kostka
端 [tan]   strana
等差数列 [tousasuuretsu]   aritmetická posloupnost
等方性媒質   izotropie
等角投影   izometrický
算数 [sansuu]   aritmetika
範囲 [hani]   sféra
範囲 [hani]   hranice
素数 [sosuu]   prvočíslo
索引 [sakuin]   rejstřík ; index
細部 [saibu]   detail
終止符 [shiyuushifu]   tečka
組 [kumi]   množina
経済学 [keizaigaku]   ekonomie
結果 [ketuka]   posloupnost ; sled
結果 [ketuka]   výsledek
結果 [ketuka]   posloupnost ; pořadí ; sled
結果 [ketuka]   výsledek
結果 [ketuka]   následek
統計 [toukei]   celek
統計 [toukei]   statistika
絶対値 [zetutaichi]   absolutní hodnota
絶頂 [zetuchiyou]   vrchol
網 [mou]   síť
線 [sen]   linie ; čára
線型代数学   lineární algebra
線型方程式   lineární rovnice
線形計画問題   lineární programování
縮尺 [shiyukushiyaku]   měřítko
腐敗 [fuhai]   hniloba ; rozklad
腐敗 [fuhai]   rozklad ; hnití ; rozpad
自乗   druhá mocnina ; kvadrát
自然数 [shizensuu]   přirozené číslo
虚数 [kiyosuu]   komplexní číslo
行列   matice ; matrice
表情 [hiyoujiyou]   vyjádření ; projev ; výraz
表記法 [hiyoukihou]   notace
表面 [hiyoumen]   povrch
補間 [hokan]   interpolace
要因 [youin]   činitel ; faktor
要因 [youin]   činitel
見方 [mikata]   varianta
見知らぬ [mishiranu]   neznámý
見込み [mikomi]   pravděpodobnost
規則 [kisoku]   pravidlo
規矩 [kiku]   nařízení ; předpis
視界 [shikai]   viditelnost
角度 [kakudo]   úhel
解析幾何学 [kaisekikikagaku]   analytická geometrie
解答 [kaitou]   řešení
解答 [kaitou]   řešení
計算 [keisan]   počítání ; výpočet
計算機 [keisanki]   počtář ; počítač ; kalkulátor
討論 [touron]   debata
記号 [kigou]   kód
記号 [kigou]   znaménko
証拠 [shiyouko]   důkaz
誂え向き [atsuraemuki]   ideální
論拠 [ronkiyo]   argument
論理 [ronri]   logika
議論 [giron]   spor ; kontroverze
負 [oi]   negativní
足し算 [tashizan]   sčítání
距離 [kiyori]   vzdálenost
軌範 [kihan]   norma
軸 [jiku]   osa ; osa otáčení
軸 [jiku]   osa
軽便 [keiben]   jednoduchost
輪 [wa]   smyčka
逆写像   inverzní zobrazení
逸脱 [itsudatsu]   odchylka
達人 [tatsujin]   mistr
違い [chigai]   rozdíl
違い [chigai]   rozdíl
適する [tekisuru]   vyhovovat
部分集合 [bubunshiyuugou]   podmnožina
配列 [hairetsu]   uspořádání
配当 [haitou]   dividenda
量 [riyou]   součet ; suma
量 [riyou]   množství ; kvantita
錯視   optický klam
錯雑 [sakuzatsu]   komplikovanost ; spletitost
間違い [machigai]   chyba
間隔 [kankaku]   interval
限る [kagiru]   omezit ; limitovat ; omezovat
限度 [gendo]   limit ; hranice ; mez
除数 [jiyosuu]   dělitel
集中 [shiyuuchiyuu]   konvergence
集合論 [shiyuugouron]   teorie množin
難問 [nanmon]   hádanka
電気工学 [denkikougaku]   elektrotechnika
非ユークリッド幾何学   neeukleidovská geometrie
面積 [menseki]   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
面積 [menseki]   prostor ; plocha
音階 [onkai]   stupnice
順列 [jiyunretsu]   permutace
領域 [riyouiki]   doména ; oblast
食い違い [kuichigai]   rozpor


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.