Japanese to Italian<br/> Dictionary of Science

Japanese to Italian
Dictionary of Science

 Japanese to Italian<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

アノマリー   anormalità
アラビア数字 [arabiasuuji]   cifra
アルゴリズム [arugorizumu]   algoritmo
エントロピー   entropia
かたまり [katamari]   massa
グラフ [gurafu]   grafico
クローン   clone
コピー   copia
コンピュータ サイエンス   informatica
コンポーネント   componente
サイバネティックス [saibaneteitukusu]   cibernetica
ソフトウェア [sofutouea]   software
デバイス [debaisu]   congegno
ネガ [nega]   negativo
パラメータ   parametro
ファジィ論理 [fuajiironri]   logica fuzzy
プログラム [puroguramu]   programma
事実 [jijitsu]   fatto
二者択一 [nishiyatakuitsu]   alternativa
人工知能 [jinkouchinou]   intelligenza artificiale
人間工学 [ningenkougaku]   ergonomia
人類学 [jinruigaku]   antropologia
仮説 [kasetsu]   ipotesi
企画 [kikaku]   progetto
体制 [taisei]   organizzazione
使用者 [shiyoushiya]   utente
傾向 [keikou]   tendenza
元素 [genso]   elemento
元素 [genso]   elemento
充電 [jiyuuden]   carica
免疫学 [menekigaku]   immunologia
公文書館   archivio
冶金 [yakin]   metallurgia
出来事 [dekigoto]   avvenimento
出版 [shiyutupan]   pubblicazione
出版 [shiyutupan]   pubblicazione
分子 [bunshi]   molecola
分析 [bunseki]   analisi
分類 [bunrui]   classificazione
分類学 [bunruigaku]   tassonomia
力 [riyoku]   forza
動物学 [doubutsugaku]   zoologia
勢威 [seii]   forza
化学 [kagaku]   chimica
原因 [genin]   causa
原子 [genshi]   atomo
原子核 [genshikaku]   nucleo
原形 [genkei]   prototipo
原理 [genri]   principio
反物質 [hanbutushitsu]   antimateria
否決 [hiketsu]   rifiuto
哲学 [tetsugaku]   filosofia
問題 [mondai]   questione
器具 [kigu]   strumento
器官 [kikan]   organo
図形 [zukei]   figura
図書館 [zushiyokan]   biblioteca
図表 [zuhiyou]   carta
地質学 [chishitsugaku]   geologia
型 [kata]   travisare
変数 [hensuu]   variabile
大学 [daigaku]   università
大学 [daigaku]   universitario
天体物理学 [tentaibutsurigaku]   astrofisica
天文学 [tenmongaku]   astronomia
学位論文 [gakuironbun]   dissertazione
定立 [teiritsu]   tesi
実験 [jituken]   esperimento
実験室 [jitukenshitsu]   laboratorio
容積 [youseki]   massa
小道具 [kodougu]   aggeggio
局面 [kiyokumen]   fase
工学 [kougaku]   ingegneria
差し響く [sashihibiku]   influenzare
差し響く [sashihibiku]   influenzare
帯域幅 [taiikihaba]   larghezza di banda
引用 [inyou]   rimando
影響 [eikiyou]   influenza
微生物学 [biseibutsugaku]   microbiologia
心理学 [shinrigaku]   psicologia
情報 [jiyouhou]   informazione
情報学 [jiyouhougaku]   informatica
手順 [tejiyun]   procedura
批評 [hihiyou]   commento
技師 [gishi]   ingegnere
技術 [gijiyutsu]   tecnica
抑制 [yokusei]   controllo
教授 [kiyoujiyu]   professore
教育 [kiyouiku]   istruzione
数学 [suugaku]   matematica
文書 [monjiyo]   documento
方法 [houhou]   metodo
方程式 [houteishiki]   equazione
書物 [shiyomotsu]   libro
本質 [honshitsu]   essenza
材料 [zairiyou]   sostanza
案 [tsukue]   piano
案内 [annai]   ragguaglio
植物学 [shiyokubutsugaku]   botanica
検査 [kensa]   prova
検証 [kenshiyou]   convalida
機械 [kikai]   macchina
比較 [hikaku]   paragone
気体 [kitai]   gas
気体 [kitai]   gas
気象学 [kishiyougaku]   meteorologia
水文学 [suimongaku]   idrologia
決定 [ketutei]   decisione
海洋学 [kaiyougaku]   oceanografia
液体 [ekitai]   liquido
混合物 [kongoubutsu]   miscuglio
混成物 [konseibutsu]   composto
温度 [ondo]   temperatura
物理学 [butsurigaku]   fisica
物質 [butushitsu]   materia
独立 [dokuritsu]   indipendenza
理論 [riron]   teoria
環境 [kankiyou]   ambiente
環境 [kankiyou]   ambiente
生化学 [seikagaku]   biochimica
生態学 [seitaigaku]   ecologia
生物 [seibutsu]   organismo
生物学 [seibutsugaku]   biologia
生産物 [seisanbutsu]   output
疑似科学 [gijikagaku]   pseudoscienza
疫学 [ekigaku]   epidemiologia
発展 [hatuten]   sviluppo
発見 [hatuken]   scoperta
目的 [mokuteki]   scopo
相互作用 [sougosayou]   interazione
相関関係 [soukankankei]   correlazione
研究 [kenkiyuu]   ricerca
研究所 [kenkiyuushiyo]   istituto
研究者 [kenkiyuushiya]   ricercatore
社会 [shiyakai]   società
社会学 [shiyakaigaku]   sociologia
神経科学   neuroscienze
科学 [kagaku]   scienza
科学技術 [kagakugijiyutsu]   tecnologia
科学的方法 [kagakutekihouhou]   metodo scientifico
科学者 [kagakushiya]   scienziato
答え [kotae]   risposta
範囲 [hani]   ambito
範囲 [hani]   ambito
粒子 [riyuushi]   particella
精力 [seiriyoku]   energia
細胞 [saihou]   cellula
細菌学 [saikingaku]   batteriologia
組織 [soshiki]   sistema
経済学 [keizaigaku]   economia
結び [musubi]   conclusione
結果 [ketuka]   risultato
結果 [ketuka]   conseguenza
絡繰り [karakuri]   meccanismo
統計 [toukei]   statistica
網 [mou]   filo
網状組織 [moujiyousoshiki]   rete
自動人形 [jidouningiyou]   automa
自然科学 [shizenkagaku]   scienze naturali
苦労 [kurou]   problema
薫陶 [kuntou]   formazione
薬理学 [yakurigaku]   farmacologia
血しょう [ketushiyou]   plasma
表 [omote]   tavola
表計算ソフト [hiyoukeisansofuto]   foglio elettronico
製造 [seizou]   rappresentazione
複製 [fukusei]   riproduzione
複製 [fukusei]   replica
見本 [mihon]   esempio
規則 [kisoku]   regola
観察 [kansatsu]   osservazione
解答 [kaitou]   soluzione
言及 [genkiyuu]   accenno
言語学 [gengogaku]   linguistica
訓練 [kunren]   disciplina
証拠 [shiyouko]   prova
証拠 [shiyouko]   prova
証明 [shiyoumei]   dimostrazione matematica
評者 [hiyoushiya]   recensore
試みる [kokoromiru]   esaminare
試練 [shiren]   prova
試験 [shiken]   esame
試験管 [shikenkan]   provetta
認知科学 [ninchikagaku]   scienze cognitive
調査 [chiyousa]   indagine
論理 [ronri]   logica
負 [oi]   negativo
資料 [shiriyou]   dati
質問 [shitsumon]   domanda
超伝導 [chiyoudendou]   superconduttività
軸 [jiku]   asse
軸 [jiku]   asse
農業 [nougiyou]   agricoltura
速度 [sokudo]   velocità
過程 [katei]   processo
遺伝学 [idengaku]   genetica
鉱物学 [koubutsugaku]   mineralogia
関係 [kankei]   relazione
陽子 [youshi]   protone
雑誌 [zatushi]   rivista
電子 [denshi]   elettrone
電気工学 [denkikougaku]   elettrotecnica
顕微鏡 [kenbikiyou]   microscopio
魅力 [miriyoku]   magnetismo


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.