Russian to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Russian to Czech
Dictionary of Logistics

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

автор   autor
авторитет   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
адрес электронной почты   elektronická pošta ; e-mail
азот   dusík
активация   aktivace
алгоритм   algoritmus
альтернатива   alternativa
ассоциация   sdružení ; asociace
атмосфера   atmosféra
база данных   databáze
богатый   bohatý
большинство   většina
браузер   webový prohlížeč
бюро   úřad
вес   váha
вес   váha
весь   celkový ; úplný
водитель   řidič ; šofér
водород   vodík ; H
воздух   vzduch ; ovzduší
вольт   volt
время   čas
выбор   volba ; výběr
выбрасывать   odhodit ; vyhodit ; zahodit
выкладка   kalkulace ; propočet ; výpočet
выработать   zpracovat ; zpracovávat
выразить   vyjádřit
выручка   výnos ; výtěžek
высчитать   očíslovat
выход   východ
гибкость   ohebnost ; pružnost
главный   hlavní ; podstatný
глобализация   globalizace
груз   užitečné zatížení ; náklad
движение   doprava ; provoz
действие   fungování ; chod
действовать   jednat ; činit
депо   skladiště
деятельность   aktivita ; činnost
документ   dokument ; listina ; doklad
доска   deska
доступность   přístupnost
забор   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
задержка   zpoždění ; prodlení ; zdržení ; odklad
заказ   objednávka
закон   zákon
закончить   dokončit ; ukončit ; skončit
запад   západ
запасы   inventář
значение   smysl ; význam
импорт   dovoz
импортировать   dovážet ; importovat ; dovézt
инвентаризация   inventarizace ; inventura
интеллектуальный анализ данных   data mining
Интернет   World Wide Web ; WWW
интернет   Internet ; internet
искусственный интеллект   umělá inteligence
источник   pramen ; zdroj ; původ
кабель   kabel
капитал   kapitál
качество   kvalita
кислород   kyslík
классификация   kategorizace ; klasifikace ; třídění
класть   pokládat ; umístit ; položit
код   kód
количество   množství
коммерция   obchod
компетенция   kompetence
комплектный   kompletní ; dokonalý
компонент   komponenta
консорциум   konsorcium ; syndikát
контейнер   kontejner ; přepravka
контракт   smlouva ; kontrakt
контролировать   kontrolovat ; ovládat ; řídit
конфигурация   konfigurace
концепция   koncepce ; koncept
курьер   kurýr ; posel
ленточный конвейер   dopravník ; transportér ; dopravní pás
линия соединения   spoj
лицензия   povolení ; licence
логистика   logistika
мегаполис   velkoměsto ; metropole
медиана   střední hodnota ; medián
место   pozice
множество   množina
мобильный телефон   mobilní telefon ; mobil
намереваться   hodlat ; chystat se ; plánovat
наметить   naplánovat
настоящее   současnost
нормализация   normalizace ; standardizace
носильщик   dopravce
носильщик   nositel ; nosič
обмен   směna ; výměna
оборот   obrat
образец   model
ограничение   omezení
операция   operace
оптимизация   optimalizace
организация   organizace
организация   uspořádání ; organizace
отмечать время прихода на работу или ухода с работы   změřit čas
отправление   zásilka
отсылка   odeslání
отходы   odpad
отчет   reportáž ; zpráva
оценивать   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
оценивать   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
очевидный   prostý ; jednoduchý ; zjevný ; zřejmý ; evidentní ; očividný
палитра   paleta
первоклассный   prvotřídní ; vynikající ; prvořadý
перевес   nadvláda ; převaha
перевозка   doprava ; přeprava ; přemístění
перевозка   doprava ; přeprava
перегружать   přetížit
план   plán
плоский   rovný ; plochý
плотность   hustota
побудить   přimět
подробность   detail
пожертвование   příspěvek
показать   ukázat ; demonstrovat ; předvést ; prezentovat
покупатель   zákazník ; klient ; odběratel
покупка   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
польза   prospěch
польза   užitek ; prospěch
порядок   pořádek
порядок   organizace ; uspořádání
поставщик   dodavatel
поступок   čin
пошлина   clo
правоспособность   kapacita ; objem ; obsah
предлагаемая цена   nabídka ; oferta
предложить   navrhnout
предмет потребления   zboží
представить   představovat ; představit ; uvádět ; uvést
преимущество   výhoda
прерогатива   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
приборный щиток   palubní deska
прибыль   výtěžek ; profit ; zisk
приготовить   přichystat ; připravit
приказ   příkaz ; rozkaz ; povel
приказать   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
приложение   příloha
присоединение   spojení ; vazba
причина   příčina ; důvod
проверка   kontrola
проверка подлинности   ověření ; autentizace
проверять   kontrolovat ; revidovat
прогноз   předpověď ; prognóza
прогноз   předpověď
продавец   prodávající ; prodavač
продукт   produkt
проектирование   plánování
производительность   produktivita
производство   produkce
производство   výroba
производство   výroba
прокьюремент   opatření
пропускать   vynechat ; opominout ; přeskočit
протокол   protokol
профессия   zaměstnání ; práce
процесс   proces
процесс   procedura ; pochod ; postup ; proces
разделение   segmentace ; rozdělení
распределение   distribuce
распределение   distribuce
распределитель   distributor
расход   náklady ; výdaje
ратификация   ratifikace ; schválení ; potvrzení
реклама   reklama
розничный торговец   maloobchodník
сайт   internetová stránka ; webpage
север   sever
сеть   síť
система   systém ; soustava
склад   skladiště
складывать   sečíst ; udělat součet
скорость   rychlost
слияние   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
смягчать   zmírnit ; ztlumit ; ztlumit pád
совокупность   celek
современный   nynější ; přítomný ; současný
согласие   shoda
соглашение   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
соединять   propojovat ; spojit ; spojovat ; propojit
сообщение   zpráva
спорить   hádat se ; přít se
способ   způsob
способность   vlastnost
среднее   střední hodnota ; průměr
средний   průměrný
стоимость   cena
стоимость проезда   jízdné
столица   hlavní město
стратегия   strategie ; schéma
стройка   konstrukce ; stavba ; struktura
товары   zboží
торговые дела   transakce
транспортная накладная   nákladní list ; konosament
тревога   alarm ; poplach
трест   kartel ; trust
трубопровод   potrubí
углерод   uhlík
узел   svazek ; snop
узкое место   úzké místo
указ   nařízení ; dekret ; výnos
упаковочный материал   balení
управление   administrace
управлять   obsluhovat ; ovládat
услуга   obsluha ; služba ; servis
услуги   služby
утверждение   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
фарватер   kanál
фрахт   dopravné
функциональный   funkční
функция   funkce
фургон   dodávka
целый   celý
цена   cena
ценность   hodnota ; cena
цикл   cyklus
час   hodina
часть   díl ; podíl ; část
часть   kus ; díl ; podíl ; část
шифровать   zakódovat ; zašifrovat ; šifrovat ; kódovat
экспорт   vývoz ; export
экспресс   rychlík
элемент   prvek ; element
юг   jih


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.