Russian to Czech<br/> Dictionary of Management

Russian to Czech
Dictionary of Management

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

авторитет   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
агентство   agentura
акция   akcie
альтернатива   alternativa
амортизация   odpis
бюро   úřad
верность   loajalita ; věrnost
версия   varianta
взяточничество   podplácení ; uplácení ; korupce
вид   druh ; typ
владелец   majitel ; vlastník
возбуждение   povzbuzení ; stimulace
вопрос   otázka ; dotaz
выгода   výtěžek ; zisk
гистограмма   histogram
граница   limit ; hranice ; mez
дата   datum
делегация   delegace
дело   podnikání ; obchod
договор   smlouva ; pakt
достоверность   spolehlivost ; bezporuchovost
единое целое   neporušenost ; integrita ; celistvost ; jednota
задание   poslání
занятие   obchod
занятия   studie
зарплата   odměna ; plat ; mzda
идеал   ideál ; vzor
иерархия   hierarchie
изобретательность   inovace ; novinka ; vynález
инвестирование   investice ; investování
инвестиция   investice
качество   kvalita
качество   charakter
классификация   kategorizace ; klasifikace ; třídění
климат   podnebí ; klima
коммерция   obchod
коммерция   obchod
компенсация   kompenzace
компетенция   kompetence
конкуренция   konkurence
контракт   smlouva ; kontrakt
контроль   kontrola ; dohled ; dozor
конференция   konference
коррупция   korupce ; podplácení
критерий   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
критика   kritika
культура   kultura
лавка   obchod ; krám
марка   druh ; značka ; model ; typ
маркетинг   marketing
место   místo ; funkce
место   pozice
метод мозгового штурма   brainstorming
методология   metodologie
мечта   vize
модель   model
наличие   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
намерение   funkce ; účel
негласное наблюдение   dozor ; dohled
недостаток   nedostatek
недостаток   nedostatek ; deficit ; manko
недостаток   nedostatek ; schodek
недостаток   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
недостача   nedostatek ; vada
нехватка   nedostatek
нехватка   nedostatek ; nouze
нрав   temperament ; charakter ; povaha
образец   model
образец   ukázka ; vzorek
образец   paradigma ; prototyp ; vzor
образец   ukázka ; vzor
образец   vzor
описание   popis
организация   uspořádání ; organizace
организация   organizace
ориентировка   orientace
оценка   hodnocení ; ocenění ; odhad
перечень   seznam
побуждение   motivace
повод   motivace ; pohnutka
позиция   pozice
порядок   organizace ; uspořádání
поставщик   dodavatel
поставщик   dodavatel
правило   konvence ; pravidlo
правило   pravidlo
правоспособность   kapacita ; objem ; obsah
предположение   dohad ; odhad
предпочтение   záliba ; obliba
предприятие   podnik ; firma
предъявитель   držitel ; majitel ; vlastník
прибыль   výtěžek ; profit ; zisk
пригодность   schopnost
пример   vzor
приобретение   akvizice
приоритет   priorita ; přednost
природа   povaha
присоединение   spojení ; vazba
проверка   kontrola
производительность   produktivita
процесс   proces
процесс   procedura ; pochod ; postup ; proces
разговор   rozhovor ; hovor ; rozmluva ; řeč
разговор   konverzace
разговор   rozhovor
разговор   rozhovor ; interview
регулировка   regulující ; regulace
репутация   reputace
руководство   management ; řízení ; vedení
сведениe   informace
сведениe   informace ; data
сведениe   informace
сила   moc ; síla
склонность   schopnost
случай   případ
смелость   smělost ; odvaha
смелость   smělost ; odvaha
собственник   vlastník ; držitel ; majitel
соглашение   dohoda
соглашение   smlouva
соглашение   dohoda
соглашение   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
соперник   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
состояние   situace ; stav
состояние   stav
спецификация   specifikace
способ   metoda
способности   nadání ; talent
способность   způsobilost ; schopnost
способность   schopnost
способность   talent
способность   schopnost
способность   schopnost
справочник   seznam ; adresář ; soupis
срок давности   limit
стоимость   hodnota ; cennost
структура   struktura
структура   struktura
судебное разбирательство   proces
судебный процесс   kauza ; proces
судебный процесс   spor ; proces
теория   teorie
тест   test
тип   druh ; typ
уважение   vážnost ; respekt ; úcta
универмаг   obchod
уполномочивать   zmocnit ; autorizovat ; oprávnit
управление   management
утверждение   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
фирма   firma
функция   funkce
характер   osobnost ; charakter
храбрость   statečnost ; udatnost ; odvaha
ценность   hodnota ; cena
ценность   cena ; hodnota
цикл   cyklus
шаблон   vzor ; šablona ; předloha
экзамен   zkouška
эксперимент   experiment ; pokus
элемент   prvek
элемент   prvek ; element


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.