Russian to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Russian to Czech
Dictionary of Real Estate

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

агентство   agentura
администратор   opatrovník ; správce
администратор   administrátor ; správce
акр   akr
активы   aktiva ; majetek
акционер   akcionář
аллея   ulička
алфавитный указатель   rejstřík ; index
альтернатива   alternativa
амортизация   odpis
амортизировать   amortizovat ; umořovat ; umořit ; odepsat ; odpisovat
аннексия   anexe ; přivlastnění
аннулировать   anulovat ; zrušit
арбитраж   směnečná arbitráž
арендатор   nájemník ; nájemce ; pachtýř
арендатор   nájemce
арендная плата   nájemné ; činže
арендодатель   pronajímatel
арка   oblouk
архитектор   architektka
аукцион   dražba
балансовый отчет   rozvaha
баланц   rovnováha
балка   nosník
банк   banka
банкнот   bankovka
банкротство   bankrot ; úpadek ; krach
безопасность   bezpečí ; bezpečnost
бенефициарий   beneficient ; příjemce
бетон   beton
бетонировать   betonovat ; vybetonovat
биография   biografie ; životopis
биржа   burza
большак   dálnice
бунгало   chalupa ; chata
бюро   úřad
ванная   koupelna
верить   věřit
взаимность   vzájemnost
взнос   úhrada
владелец   majitel ; vlastník
владение   držení ; vlastnictví
владение   vlastnictví
воздействие   vliv
возмещение ущерба   náhrada škody ; odškodnění
воля   vůle
воспроизведение   rekonstrukce ; přestavba
встроенный   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
выгребная яма   žumpa
выручка   výnos ; výtěžek
гарантия   záruka
гектар   hektar
глава   ředitel
горное дело   těžení ; těžba
граница   limit ; hranice ; mez
давать взаймы   půjčit ; zapůjčit
дарить   darovat
дебет   debet
делегация   delegace
делить на части   rozdělit ; segmentovat
депозит   depozitář ; sklad
диапазон   dosah ; rámec
доверие   důvěra
долг   povinnost ; závazek
долг   dluh
долгота   zeměpisná délka
должник   dlužník
дом   bydliště ; příbytek ; obydlí
душеприказчик   vykonavatel ; exekutor
завести   vést ; zavést
завод   továrna
задолженность   zadluženost ; závazek
заимодавец   věřitel ; půjčovatel
заказ   rezervace
закон   vyhláška ; nařízení ; předpis
залог   kauce
здание   stavba ; budova ; dům
зеленый   městský park
земельное право   nemovitost
зона   zóna
изменение   modifikace ; úprava ; změna
изменить   změnit
имущество   majetek ; statek
имущество   majetek ; vlastnictví
инвентаризация   inspekce
инвестирование   investice ; investování
инвестиция   investice
инфляция   inflace
инфраструктура   infrastruktura
ипотека   hypotéka
исключение   výjimka
истец   žalobce
камин   krb
кандидат   kandidát
кандидат   kandidát
капитал   jistina
капитал   kapitál
кирпич   cihla
клиент   klient
коллекция   sbírka ; kolekce
колодец   studna
комитет   komise ; výbor
компенсация   kompenzace
компетентный   oprávněný ; kompetentní
конкуренция   konkurence
консорциум   konsorcium ; syndikát
конструктор   stavitel
контракт   smlouva ; kontrakt
кредит   kredit ; úvěr
кредитор   věřitel
ландшафт   krajina
лицензия   povolení ; licence
лишение права выкупа закладной   prekluze
мансарда   mansarda
меридиан   poledník ; zeměpisná délka
местоположение   poloha
миля   míle
многоквартирный дом   činžák
мораторий   moratorium
назвать   nazvat ; pojmenovat
напарник   manželka ; partner ; choť
наследник   dědic
наследство   dědictví
настил   podlaha ; zem
НДС   daň z přidané hodnoty ; DPH
не выполнить своих обязательств   nezaplatit ; nezaplatit dluh ; neplnit ; neplnit závazek
неодобрение   nesouhlas
нотариус   notář
облигация   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
облигация   obligace ; dlužní úpis
обмен   směna ; výměna
ограничение   restrikce ; omezení
ожидание   očekávání
означать   znamenat
описать   popisovat ; vylíčit ; popsat
оплата   odměna
опора   pilíř ; sloup
основа   základna ; podklad ; báze
основание   založení
основывать   vztyčit ; vybudovat
остаток   zůstatek ; reziduum ; zbytek
ответственный   úvěruhodný ; úvěruschopný
отказ   zřeknutí se
отмена   stornování ; odvolání ; zrušení
отчёт о прибылях и убытках   výkaz zisku a ztráty
оценивать   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
оценивать   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
памятник   památník ; monument ; pomník
панорама   vyhlídka ; výhled
патент   patent
передний фасад   průčelí ; fasáda
перемена   proměna ; transformace ; změna ; přeměna ; záměna ; výměna
переоценка   přehodnocení ; revalvace
перестрахование   zajištění
перечень   seznam
плата   platba
погашение   odpis
подверженность   odpovědnost ; povinnost
поддерживать   podporovat
подпись   podpis
подтверждать   ověřit
покупатель   kupec ; kupující
покупатель   zákazník ; klient ; odběratel
покупка   pořízení ; nákup ; koupě
покупка   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
политика   politika
получатель   příjemce ; adresát
получение   rozhodnutí ; rozsudek
польза   prospěšnost ; užitečnost ; užitek
поместье   pozemky
помеха   překážka
поправка   oprava
поручитель   ručitel ; garant
посредник   zprostředkovatel ; prostředník
посредничество   zprostředkování
потолок   strop
почва   pozemek
почва   zemina ; půda
починка   oprava
появление без приглашения   vstup bez povolení ; vniknutí
право участвовать в выборах   koncese
преданность   závazek ; věrnost
предлагаемая цена   nabídka ; oferta
предложение   nabídka
предложить   nabídnout ; nabízet
предоплата   placení předem
представитель   agent
прибыль   výtěžek ; profit ; zisk
пригородный   předměstský
приказ   rozkaz ; příkaz
применение   aplikace ; použití
примирение   smíření ; smír
принятие   akceptace ; přijetí
приоритет   priorita ; přednost
прихожая   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
продавать с аукциона   dražit ; vydražit
продавец   prodávající ; prodavač
процент   úrok
равенство   rovnocennost ; rovnost
радон   radon
разработка   exploatace ; využívání
разрешение   licence
разъедание   eroze
расписка   stvrzenka ; kvitance
ратификация   ratifikace ; schválení ; potvrzení
ратифицировать   ratifikovat
реестр   registr ; soupis
резиденция   bydliště
рекомендация   doporučení
репутация фирмы   dobrá pověst ; goodwill
риск   nebezpečí ; riziko
рисковать   riskovat
руководство   management ; řízení ; vedení
сайт   internetová stránka ; webpage
сбор   odvod ; daň ; poplatek
свод   klenba
сдавать внаем   pronajmout
сельский   venkovský ; vesnický
скидка   rabat ; sleva
скидка   sleva
смерть   zánik ; smrt
собственник   vlastník ; držitel ; majitel
соглашение   dohoda
соглашение   smlouva
соглашение   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
соперник   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
соревнование   soupeření
сотрудник   prodejce
спекулировать   spekulovat
способ   způsob ; postup
справедливость   spravedlnost
спрос   poptávka
среда   okolí ; prostředí ; životní prostředí
средство   opce
ссуда   půjčka ; úvěr
степень   stupeň
столбик   sloup ; sloupec ; sloupek
столица   hlavní město
страхование   pojistka
страховка   pojištění
страховщик   pojišťovna
строить   budovat ; stavět ; konstruovat ; zkonstruovat ; vybudovat ; postavit
стройка   konstrukce ; stavba ; struktura
субподрядчик   subdodavatel
суждение   rozsudek ; soud
тепловой насос   tepelné čerpadlo
термин   termín ; pojem
терраса   terasa
требовать   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
трест   kartel ; trust
тысяча   tisíc
удовлетворение   uspokojení
уклон   sklon ; spád
улучшение   zlepšení
управление   management
уступка   povolení ; koncese
утверждение   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
участок земли   parcela
фактура   faktura ; účet
филиал   filiálka ; pobočka
фундамент   základ
химическая связь   vazba
целая жизнь   životnost
цена   cena
ценить   ctít ; respektovat
ценность   hodnota ; cena
часть   segment ; část
чердак   mansarda ; podkroví ; půda
широта   zeměpisná šířka
штраф   zástava
экономические циклы   hospodářský cyklus
экспроприация   vyvlastnění
этаж   patro ; podlaží ; poschodí
ярд   yard


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.