Russian to Czech<br/> Dictionary of Science

Russian to Czech
Dictionary of Science

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

алгоритм   algoritmus
альтернатива   alternativa
анализ   analýza ; rozbor
аномалия   odchylka ; anomálie
антивещество   antihmota
антропология   antropologie
архив   archiv
астрономия   astronomie
астрофизика   astrofyzika
атом   atom
бактериология   bakteriologie
библиотека   knihovna
биология   biologie
биохимия   biochemie
ботаника   botanika
вещество   látka ; hmota
вещество   hmota ; látka
взаимодействие   vzájemné působení ; interakce
влияние   vliv
влиять   ovlivňovat ; ovlivnit
вопрос   otázka ; dotaz
выкладка   kalkulace ; propočet ; výpočet
выпуск   výsledek
газ   plyn
газ   plyn
генетика   genetika
геология   geologie
гидрология   hydrologie
гипотеза   předpoklad ; hypotéza
график   graf
диаграмма   obrázek
диапазон   dosah ; rámec
диссертация   diplomová práce ; dizertace ; disertace
дисциплина   disciplína ; obor
догадка   spekulace
доказательство   důkaz
Доктор наук   Doktor věd
документ   dokument ; listina ; doklad
естественные науки   přírodní vědy
жидкий   kapalný ; tekutý
жидкость   tekutina ; kapalina
журнал   časopis
заключение   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
замечание   komentář ; poznámka
заряд   náboj
зоология   zoologie
издание   zveřejnění ; publikace
изменчивый   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
изобретение   vynalezení ; vynález ; výmysl
иммунология   imunologie
инженер   technolog ; inženýr
институт   institut
инструмент   nástroj ; instrument ; přístroj
информатика   informatika
информатика   informatika
ион   ion ; iont
искусственный интеллект   umělá inteligence
испытание   zkouška
испытать   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
исследование   výzkum ; zkoumání ; bádání
исследователь   badatel ; vědec ; výzkumník
исследовать   zkoumat
кибернетика   kybernetika
классификация   kategorizace ; klasifikace ; třídění
клон   klon
книга   kniha
когнитивные науки   kognitivní věda
количество   množství
компонент   komponenta
копия   replika ; duplikát
копия   kopie ; opis
корреляция   korelace
круг   sféra
лаборатория   laboratoř
лингвистика   jazykověda ; lingvistika
логика   logika
масса   hmota ; masa
математика   matematika
математическое доказательство   matematický důkaz
металлургия   metalurgie ; hutnictví
метеорология   meteorologie
механизм   mechanismus
микробиология   mikrobiologie
микроскоп   mikroskop
минералогия   mineralogie
модель   model
молекула   molekula
наблюдение   pozorování ; sledování
намерение   funkce ; účel
наука   věda
научный метод   vědecká metoda
находка   objev ; objevení
находка   objev
находящийся на иждивении   závislý
неакадемические направления исследований   pavěda ; pseudověda
негатив   negativ
негативный   negativní
независимость   samostatnost ; nezávislost
нейробиология   vědy zkoumající neurony
нечёткая логика   fuzzy logika
образец   paradigma ; prototyp ; vzor
образование   vzdělání
образование   vzdělávání ; učení ; pedagogie ; školství ; pedagogika ; vzdělání ; výuka ; vyučování
обследование   vyšetřování ; šetření
общество   společnost
океанология   oceánografie
окончание   dokončení ; ukončení ; skončení
окружение   prostředí
опубликование   publikace
орган   orgán
организация   uspořádání ; organizace
организм   organismus ; bytost ; tvor
ось   osa
ось   osa ; osa otáčení
ответ   odpověď
отрицание   negace ; zápor
параметр   parametr
переменная величина   proměnná
переменный   proměnlivý ; měnící se
плазма   plazma
план   plán
планирование   plánování
поблиять   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
подчиненный   poddaný ; podřízený
пользователь   uživatel
последствие   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
правило   princip
правило   pravidlo
привлекательность   přitažlivost
пример   příklad
приспособление   přístroj ; zařízení ; aparát
приспособление   zařízení ; přístroj
причина   příčina ; důvod
проба   zkoušení ; zkouška
пробирка   zkumavka
проблема   problém ; potíž
проблема   problém
проведённое во исполнение какого-л. решения   revize
проверка   potvrzení ; validace
проверка   kontrola
программа   program
программное обеспечение   software
проект   projekt
производство   produkce
пропускная способность   šířka pásma
протон   proton
профессор   profesor
профессорство   profesura
процесс   proces
процесс   procedura ; pochod ; postup ; proces
процесс принятия решений   rozhodování
психология   psychologie
результат   výsledek
репродукция   reprodukce
рецензент   kritik
решение   řešení
робот   robot
самостоятельный   samostatný ; nezávislý
сведениe   informace
сведениe   informace ; data
сведениe   informace
сверхпроводимость   supravodivost
сельское хозяйство   zemědělství
сеть   síť
сила   síla
сила   síla
система   systém ; soustava
скорость   rychlost
сложное слово   sloučenina
смесь   smíšenina ; směs
событие   událost
соотношение   relace ; vztah
социология   sociologie
сплетение   síť
способ   metoda
сравнение   porovnání ; srovnání
среда   okolí ; prostředí ; životní prostředí
ссылка   citace
станок   stroj
статистика   statistika
структура   struktura
суть   podstata ; esence ; základ ; jádro
таблица   tabulka
таблица   tabulka
табличный процессор   tabulkový editor
таксономия   taxonomie
тезис   tvrzení ; teze
температура   teplota
тенденция   tendence ; trend
теория   teorie
техническое мастерство   technika
технология   technologie
технология   technologie
улика   důkaz
университет   univerzita
университет   univerzita
университет   univerzita
упоминание   zmínka
уравнение   rovnice
учёный   vědec
фаза   fáza ; stupeň ; fáze
факт   fakt
фармакология   farmakologie
физика   fyzika
философия   filozofie
химия   chemie
цифра   cifra ; číslice
частица   částečka ; částice
эволюция   evoluce ; vývoj
экзамен   zkouška
экология   ekologie
экономика   ekonomie
эксперимент   experiment ; pokus
электрон   elektron
электротехника   elektrotechnika
элемент   prvek
элемент   prvek ; element
энергия   energie
энтропия   entropie
эпидемиология   epidemiologie
эргономика   ergonomie
ядро   jádro
ячейка   buňka


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2019, Dicts.info. All rights reserved.