Russian to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Russian to Czech
Dictionary of Statistics

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

анализ   analýza ; rozbor
арифмометр   počtář ; počítač ; kalkulátor
ассоциация   sdružení ; asociace
белый шум   bílý šum
биномиальное распределение   binomické rozdělení
бродить   toulat se ; bloudit ; potulovat se
вероятность   pravděpodobnost
версия   varianta
взаимодействие   vzájemné působení ; interakce
воспроизводимость   reprodukovatelnost
вторая степень   druhá mocnina ; kvadrát
высчитать   očíslovat
гипотеза   předpoklad ; hypotéza
гистограмма   histogram
гомогенность   stejnorodost ; homogennost ; homogenita
график   graf
девиация   deviace
действительность   platnost
диапазон   dosah ; rámec
дискретный   nespojitý
дисперсия случайной величины   rozptyl
догадка   spekulace
достоверность   spolehlivost ; bezporuchovost
досягаемость   dosah
думать   myslit ; zamýšlet
единица   jednotka
заключение   dedukce
закон   zákon
занятия   studie
знак   znaménko
знак   znamení ; známka
изменчивость   proměnlivost
изменчивый   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
именной   jmenovitý ; nominální
интеллектуальный анализ данных   data mining
интервал   interval
испытание   zkouška
испытательный   vyzkoušení
испытать   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
категория   kategorie
квадрат   čtverec
квадратный   čtvercový
колебание   změna
количество   číslo
компонент   komponenta
конфликт   hádka ; spor
корреляция   korelace
коэффициент   koeficient
кратное число   násobek
крепость   robustnost
марка   značka ; znak
медиана   střední hodnota ; medián
многократный   několikanásobný ; mnohonásobný
многочлен   polynom ; mnohočlen
мотив   melodie ; nápěv
намерение   funkce ; účel
направлять   zaměřit ; zacílit
население   obyvatelstvo ; populace
насчитывать   sečíst
недостаток   nedostatek
нормальное распределение   normální rozdělení
нормальный   normální
обрабатывать   pracovat ; fungovat
образец   ukázka ; vzor
объект   záměr ; účel ; cíl
объективный   objektivní
обычное состояние   normalita
означать   znamenat
означать   znamenat
остаток   zůstatek ; reziduum ; zbytek
остаточный   zbytkový ; reziduální
ответ   odpověď
откладывать   odsunout ; odložit ; odkládat
отклонение   odchylka
отметка   známka
оценивать   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
оценить   odhadovat ; odhadnout
ошибка   chyba
параметр   parametr
переменная величина   proměnná
плотность   hustota
показатель степени   exponent
поле   kraj ; okraj ; lem
последствие   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
правило   konvence ; pravidlo
превращение   přeměna
предубеждение   předpojatost ; předsudek
преобразование   transformace
приписывать   připsat
проба   zkoušení ; zkouška
пробовать   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
проникать   pronikat ; proniknout
пропорция   poměr
равенство   rovnocennost ; rovnost
разница   rozdíl
разница   rozdíl
разногласие   rozpor
распределение   distribuce
распределение   distribuce
рассеивание   rozptýlení
ратифицировать   ratifikovat
регрессия   regrese ; návrat
репродукция   reprodukce
рисовать   nakreslit ; malovat
ряд   řada
сведениe   informace
сведениe   informace
сведениe   informace ; data
связка   svazek ; shluk
семплирование   vzorkování
сигнал   signál
сигнализировать   signalizovat ; naznačovat ; indikovat ; označovat ; ukazovat ; naznačit ; označit ; ukázat
симуляция   simulace
скверный   ničemný ; podlý ; zlý
сложность   komplexnost ; složitost
случай   případ
случайная величина   náhodná veličina
случайный   náhodný
случайный процесс   náhodný proces
смета   odhadnutí ; ocenění
событие   událost
сопротивление   odpor
спектр   spektrum
способ   způsob
способность   schopnost
среднее   střední hodnota ; průměr
среднее арифметическое   aritmetický průměr
среднее геометрическое   geometrický průměr
среднеквадратическое отклонение   standardní odchylka
средний   průměrný
статистика   statistika
стрелка   indikátor ; ukazatel
строка   řádek ; řádka
таблица   tabulka
таблица   tabulka
тестировать   vyptávat se ; dát test
течение   běh ; sled
точность   preciznost ; přesnost
уникальность   jedinečnost
уравнение   rovnice
фактор   činitel
фактор   činitel ; faktor
фильтр   filtr
фильтровать   filtrovat
функция   funkce
характерная черта   vlastnost ; atribut
центроид треугольника   těžiště
цифра   číslice
частота   kmitočet ; frekvence
частота   četnost
часть   kus ; díl ; podíl ; část
часть   jednotka
черта   linie ; čára
чувствительность   citlivost
экзамен   zkouška
эконометрика   ekonometrie
эксперимент   experiment ; pokus
элемент   prvek ; element
энтропия   entropie
эффективность   efektivnost ; účinnost ; výkonnost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.