Spanish to Chinese<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Spanish to Chinese
Dictionary of Mechanical Engineering

 Spanish to Chinese<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abrasivo   有研磨作用的
abrillantar   磨光
aceite   油 [yóu]
acero   钢 [gāng]
acetato   醋酸盐
acetileno   乙炔
ácido   酸 [suān]
acumulador   蓄电池 [xù diàn chí]
adhesivo   粘合剂 [nián hé jì]
alambre   金属丝
alcohol   酒精 [jiǔ jīng]
aleación   合金 [hé jīn]
alicates   钳
altitud   海拔
altura   高度
aluminio   铝 [lǚ]
amperio   安培 [ān péi]
amplitud   振幅 [zhèn fú]
amplitud   宽度
ángulo   角 [jué]
aparato   设备
área   区域 [qū yù]
argón   氩 [yà]
arrastrar   拉
arreglar   修理
articulación   关节 [guān jié]
asa   柄 [bǐng] ; 把手 [bǎ shǒu]
astilla   碎片
azada   锄头

B
barra   棍子
base   碱
batería   电池 [diàn chí]
bola   球
bomba   泵 [bèng]
borde   边缘 [biān yuán]
bóveda   拱形 [gǒng xíng]
bronce   青铜
bulto   包 [bāo] ; 包裹 [bāo guǒ]
butano   丁烷 [dīng wán]

C
cadena   链条 [liàn tiáo]
carga   负荷 [fù hè]
carretilla   手推车
cartucho   子弹
caucho   橡胶 [xiàng jiāo]
cemento   水泥 [shuǐ ní]
cinc   锌 [xīn]
cincel   凿子
círculo   圆形 [yuán xíng]
clavija   木钉
clavo   钉 [dīng] ; 钉子 [dīng zi]
cobre   铜 [tóng]
cojinete   轴承
cola   胶水 [jiāo shuǐ]
color   颜色 [yán sè] ; 色彩 [sè cǎi] ; 颜料 [yán liào]
componente   部分
constante   常数
contacto   联系
contenedor   容器
convertir   转换
coque   焦炭
corindón   剛玉
corrosión   腐蚀
cortar   切
cromo   铬 [gè]
cuadrado   正方形 [zhèng fāng xíng]
cuba   大桶
cuba   水桶 [shǔi tǒng]
cubo   桶 [tǒng]
cuchillo   餐刀
cuerda   绳子 [shéng zi]
culombio   库仑 [Kù lún]
curvar   弯曲
curvatura   曲率 [qū lǜ]

D
defecto   缺点 [quē diǎn]
destornillador   *螺丝刀??
desviación   偏差 [piān chā]
detector   传感器
diagrama   图表 [tú biǎo]
diamante   钻石 [zuàn shí]
diámetro   直径
diferencia   差别 [chā bié] ; 不同 [bù tóng]
dinámica   动力学
duración   持续时间
dureza   硬度

E
ecuación   方程式 [fāng chéng shì]
eje   轴
electricidad   電學
electrodo   电极 [diàn jí]
embrague   离合器 [lí hé qì]
emulsión   乳剂 [rǔ jì]
enchufe   插头
energía   能量 [néng liàng]
engranaje   齿轮 [chǐ lún]
engrudo   浆糊 [jiàng hú]
ensayo   测试 [cè shì]
entalpía   焓
equipamiento   设备 [shè bèi]
esbozo   草稿 [cǎo gǎo]
escalera   梯子
esfera   球体
estaño   锡 [xī]
estática   静力学 [jìng lì xué]
exacto   准确的

F
faja   带子
faradio   法拉 [Fǎ lā]
ferrita   肥粒鐵
fibra   纤维 [xiān wéi]
filamento   丝状物
filtro   过滤器
fluido   流体
fracción   分数
fragmento   碎片 [suì piàn]
frecuencia   频率 [pín lǜ]
freno   煞車
fricción   摩擦
fuerza   力 [lì]
fuerza electromotriz   電動勢
fusible   保险丝 [bǎo xiǎn sī]

G
galón   加仑
gancho   钩 [gōu]
gas   煤气
gas   煤气
gasolina   汽油 [qì yóu]
giroscopio   陀螺 [tuó luó]
grado   温度 [wēn dù] ; 度数 [dù shù]
grado   等级
grado   程度 [chéng dù] ; 等级 [děng jí]
gramo   克
grasa   油脂 [yóu zhī]
grúa   起重机 [qǐ zhòng jī]
guante   手套 [shǒu tào]

H
hacha   斧
hidráulica   水力学
hidrocarburo   烃 [tīng]
hierro   铁 [tiě]
hierro fundido   铸铁
hilo   线 [xiàn]
hoja   金属薄片
hormigón   混凝土 [hùn níng tǔ]
humo   蒸汽 [zhēng qì]

I
impedancia   阻抗
instrumento   工具 [gōng jù]
instrumento   工具 [gōng jù]
interruptor   交换机 [jiāo huàn jī]

J
jaula   籠
julio   焦耳

K
kilo   *公斤??

L
ladrillo   砖 [zhuān]
latón   黄铜 [huáng tóng]
ligero   轻的
lija   砂纸
lima   档案
límite   限度 [xiàn dù]
línea   线条 [xiàn tiáo]
lingote   錠 ; 锭
líquido   液体 [yè tǐ]
llave   扳手
longitud   长度

M
macillo   锤子 [chuí zi]
madera   木材 [mù cái]
madera   木头 [mù tou] ; 木材 [mù cái]
madera contrachapada   胶合板 [jiāo hé bǎn]
magnesio   镁 [měi]
máquina   机器 [jī qì]
masa   质量 [zhì liàng] ; 重量 [zhòng liàng]
materia   原料 [yuán liào] ; 材料 [cái liào]
media   平均数 [píng jūn shù]
media   平均 [píng jūn]
medida   大小 [dà xiǎo] ; 尺寸 [chǐ cun]
medir   衡量
mesa   桌子 [zhuō zi]
metal   金属 [jīn shǔ]
metro   米
motor   发动机 [fā dòng jī]
motor   发动机 [fā dòng jī] ; 引擎 [yǐn qíng]
muelle   弹簧 [tán huáng]

N
níquel   镍 [niè]
nivel   水準管
norma   标准

O
oreja   凸缘
óxido   锈 [xiù]
oxígeno   氧 [yǎng]

P
pala   铁铲
paño   纺织品 [fǎng zhī pǐn] ; 布料 [bù liào]
pasta   膏 [gāo]
pesado   沉重
peso   重力 [zhòng lì]
pintura   颜料 [yán liào] ; 涂料 [tú liào] ; 油漆 [yóu qī]
pistón   活塞
plástico   聚乙烯 [jù yǐ xī]
plomo   铅 [qiān]
polea   滑轮组
polígono   多边形 [duō biān xíng]
presión   压力 [yā lì]
producción   生产 [shēng chǎn]
producción   产品 [chǎn pǐn]
propano   丙烷 [bǐng wán]
proporción   比例 [bǐ lì]
pulgada   英寸
puñado   簇 [cù]
punto   点 [diǎn]

R
radián   弧度 [hú dù]
radio   半径 [bàn jìng]
rastrillo   *扫把,耙??
rectángulo   长方形 [cháng fāng xíng]
regla   标尺
remache   铆钉
retorcer   歪曲
rodillo   滚筒
rueda   轮子 [lún zi]

S
seguridad   安全
sierra   *锯??
silicona   硅树脂
sistema   系统 [xì tǒng]
superficie   表面 [biǎo miàn]
surco   槽 [cáo]

T
tabla   板 [pàn]
tabla   木板 [mù bǎn]
taladro   口徑
taller   车间 [chē jiān]
temblor   振动
temperatura   温度
tenazas   钳
tensión   張力
termómetro   溫度計
tijeras   剪刀 [jiǎn dāo]
tinte   染料 [rǎn liào]
tornillo   螺 栓
tornillo de banco   老虎钳
torno   车床
transportador   量角器
triángulo   三角形 [sān jiǎo xíng]
tubería   管道
tubería   管子 [guǎn zi]
tuerca   螺母 [luó mǔ] ; 螺帽 [luó mào]
turbina   涡轮发动机

V
vaina   鞘
válvula   阀
vapor de agua   水蒸气
vector   矢量 [shǐ liàng]
velocidad   速度 [sù dù]
volante   飛輪
voltaje   電位勢
voltio   伏特
volumen   体积

Y
yunque   铁砧


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.