Spanish to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Spanish to Czech
Dictionary of Accounting

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberración   odchylka ; úchylka ; deviace
abjuración   odvolání
abogado   právník ; advokát ; zmocněnec
abrogación   derogace ; zrušení ; odvolání
acción   akcie
accionista   akcionář
acervo   zásoba
acreedor   věřitel
activar   aktivovat
activo   aktiva ; majetek
administración   správa
adquisición   pořízení ; nákup ; koupě
aduana   clo
adulteración   falšování ; padělání
agrupación   seskupení ; skupina
alianza   sdružení ; koalice
alquiler   nájemné ; činže
amortización   odpis
anomalía   odchylka ; anomálie
anticipo   záloha
anualidad   renta ; anuita ; důchod
anualidad   splacení­ ; splátka
apelación   odvolání
aproximación   odhadnutí ; ocenění
artículo   zboží
asesor   konzultant ; poradce ; rádce
asistencia   účast
asociación   sdružení ; asociace
asociación   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
autoridad   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
autorización   licence
aviso de exención de responsabilidad   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání

B
balance de situación   rozvaha
banda   gang ; banda ; skupina ; tlupa
banda   kapela
beneficiario   příjemce platby
beneficio   výtěžek ; zisk
bolsa   burza
bolsa de valores   burza cenných papírů
bono   poukaz ; tiket ; kupon ; bon
bono   obligace ; dlužní úpis

C
caja   obal ; plášť
cálculo   kalkulace ; propočet ; výpočet
cálculo de costes   kalkulace
capacitar   aktivovat ; zapnout
capital   kapitál
carga   daň ; zdanění
carpeta   kartotéka
casa   firma
circulación   doprava ; provoz
círculo   banda ; tlupa
compañía   podnik ; firma
compensación   kompenzace
componente   kus ; díl ; podíl ; část
compra   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
compromiso   závazek ; věrnost
compromiso   podílení se ; účast
construcción   sestavení ; výroba
contabilidad   účetnictví
contabilidad   účetnictví
contabilidad   účetnictví
contratista   subdodavatel
conversión   konverze ; přeměna ; změna
cooperativa   družstvo
copia   kopie ; opis
copia   opis
coste   náklady ; výdaje
crédito   kredit ; úvěr
créditos por cobrar   pohledávka
cuaderno de bitácora   deník
cuenta   účet
cuenta   účet
cuota   kvóta

D
deber   povinnost ; závazek
decisión   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
déficit   ztráta
depósito   záruka ; záloha ; kauce
depósito   depozitář ; sklad
derechos   honorář ; licenční poplatek
descuento   rabat ; sleva
desgaste   opotřebení
desmán   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
desviación   odchylka ; vychýlení ; odbočení
desviación   odchylka
detallista   maloobchodník
deuda   dluh
deuda   zadluženost ; závazek
diario   denní
diario   deník ; diář
dirección   management ; řízení ; vedení
disposición   uspořádání ; organizace
dividendo   dividenda
documentación   dokument ; listina ; doklad

E
efectivo   hotové peníze
ejecución de una hipoteca   prekluze
elaboración   výroba
embargo   zabavení ; exekuce
emisión   emise ; vysílání ; vyzařování
empaquetado   obal
empeño   zástava
empleado   zaměstnanec
empresario   podnikatel
empresario   obchodník
empresario   zaměstnavatel
envoltura   obal ; balení
equipamiento   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
equipo   výstroj
equipo   vybavení ; výstroj
equipo   družstvo ; tým ; mužstvo

F
factura   faktura ; účet
facturación   obrat
falsificación   padělání
fianza   zástava ; záruka
filial   dceřiná společnost ; pobočka
filial   pobočka
filial   filiálka ; pobočka
financiación   financování
finca   pozemky
fondo de comercio   dobrá pověst ; goodwill
fortuna   bohatství ; majetek ; jmění
fortuna   majetek ; statek
funda   obal
fundación   nadace
fusión   sloučení ; fúze
fusión   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
ganancia   výtěžek ; profit ; zisk
garante   ručitel ; garant
garantía   záruka
garantía   záruka ; ručení
gastos   náklady
giro   úhrada
guía telefónica   seznam ; adresář ; soupis

H
hipoteca   hypotéka
honorarios   poplatek
honorarios   příjem

I
imperio   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
incompleto   neúplný
índice   rejstřík ; index
inflación   inflace
ingreso   výdělek ; příjem
ingresos   příjem
inscripción   registrace ; zapsání ; zápis
interés   úrok
intermediario   velkoobchodník
inventario   inventář
inversión   investice
inversión   investice ; investování

J
jubilación   důchod ; penze

L
licencia   povolení ; licence
licenciado   právní zástupce ; obhájce ; advokát
liquidez   likvidita
lista   soupis

M
materia   materiál ; hmota
mayoría   většina
monopolio   monopol
multa   zástava

N
nómina   odměna ; plat ; mzda
notario   notář

O
objeción   námitka
obligación   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
oferta   nabídka ; oferta
oferta   nabídka
opción   opce
orden   organizace ; uspořádání
organización   organizace

P
paga   grant ; příděl ; kapesné
pago   úhrada
pantalla   kryt ; víko ; obal
parte   díl ; podíl ; část
patente   patent
peón   pracovník ; dělník
pérdida   ztráta
personal   zaměstnanci ; personál ; štáb
personal   personál ; osádka ; osazenstvo
pertenencia   majetek ; vlastnictví
plus   prémie ; bonus
posesión   vlastnictví
precaución   ochrana ; opatření ; záruka
prestador   věřitel ; půjčovatel
préstamo   půjčka ; úvěr
presupuesto   rozpočet
prima   prémie ; odměna
producción   výroba
producción   produkce
producción   produkt
producto   výsledek
proposición   návrh
protesta   protest

Q
quórum   kvorum

R
ración   příděl
racionalización   racionalizace
recapitulación   rekapitulace
recaudación   odvod ; daň ; poplatek
recepción   přijetí ; recepce
reembolso   vrácení peněz ; refundace
reembolso   refundace ; náhrada ; úhrada
registro   zápis
registro   registr ; soupis
rentabilidad   rentabilita ; ziskovost
reserva   rezerva
restante   zůstatek ; reziduum ; zbytek
revocación   stornování ; odvolání ; zrušení

S
salida   debet
sentencia   posudek
sobre   obal
sobrecarga   režie ; provozní režie
solvencia   platební schopnost ; solventnost
subsidio   podpora
subvención   subvence
superproducción   nadprodukce ; nadvýroba
suposición   dohad ; odhad

T
talón   šek
tarifa   clo
tasa   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
trabajador   pracovník ; pracující
transportista   dopravce
transportista   přepravce

U
unión   svaz ; unie ; sdružení

V
valoración   hodnocení ; ocenění ; odhad
venta   prodej ; odbyt


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.