Spanish to Czech<br/> Dictionary of Business

Spanish to Czech
Dictionary of Business

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abogado   právník ; advokát ; zmocněnec
acceso   přístup
acción   akcie
aceptación   akceptace ; přijetí
acervo   zásoba
activo   aktiva ; majetek
acuerdo   dohoda
acuerdo   souhlas
acuerdo   smlouva ; pakt
acuerdo   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
administración   management
administración   administrace
adquisición   pořízení ; nákup ; koupě
advertencia   rada
agrupación   seskupení ; skupina
alcanzar   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
ambición   touha ; sen ; ambice
amo   vlastník ; držitel ; majitel
amo   majitel ; vlastník
análisis   analýza ; rozbor
analista   analytik
anualidad   splacení­ ; splátka
anuncio   propagace ; reklama ; inzerát
apartado   oddíl ; oddělení ; sekce ; úsek
apellido   příjmení
apéndice   příloha ; dodatek
apoyo   podpora ; opora
aprendiz   nováček ; učeň
aprendiz   učeň
aprobación   souhlas
arte   dovednost
artículo   artikl
artículo   reportáž ; zpráva
artículo   zboží
asentimiento   souhlas ; shoda
asesor   konzultant ; poradce ; rádce
asistencia   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
atención   pozornost
autoridad   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
autorización   autorizování ; autorizace
autorización   licence

B
beneficio   výtěžek ; zisk
billete   bankovka
bulto   balení ; svazek ; balík
burocracia   byrokracie

C
cabeza   vedoucí ; šéf
cabina   kabina ; stánek ; bouda ; budka
caducidad   termín ; lhůta
cálculo   kalkulace ; propočet ; výpočet
cambio   drobné
camión   nákladní auto
capacidad   kapacita ; objem ; obsah
capacitación   kvalifikace
capital   kapitál
carga   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
carga   daň ; zdanění
carga   užitečné zatížení ; náklad
cargo   stížnost ; obžaloba
carrera   kariéra
cartel   kartel ; trust
casa   firma
catálogo   katalog
certificado   certifikace ; osvědčení ; potvrzení
certificado   certifikát ; vysvědčení ; atest ; potvrzení ; osvědčení
clase   kurz ; školení
cliente   klient
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
código   etika
colaborador   partner ; společník ; spolupracovník
colega   spolupracovník ; kolegyně ; kolega
comercio   obchod
comercio   obchod
cometido   úloha ; práce ; úkol
comisión   komise ; výbor
compañía   podnik ; firma
compartimiento   oddělení
compensación   kompenzace
competencia   konkurence
comunicación   komunikace
concesión   povolení ; koncese
conductor   řidič ; šofér
conferencia   konference
confirmación   ratifikace ; schválení ; potvrzení
conocimiento de embarque   nákladní list ; konosament
consejo   rada ; koncil
consentimiento   svolení ; souhlas
consignatario   příjemce ; adresát
consulta   konzultace ; porada
consumidor   spotřebitel ; konzument
contabilidad   účetnictví
contabilidad   účetnictví
contabilidad   účetnictví
contable   účetní
contraseña   heslo
contrato   smlouva ; kontrakt
cooperación   spolupráce ; součinnost ; kooperace
cooperativa   družstvo
coordinación   koordinace
copia   kopie ; opis
copia   opis
corporación   korporace
coste   náklady ; výdaje
coste   cena
crédito   kredit ; úvěr
cuadro   tabulka
cuenta   účet
cuestionario   dotazník
cumplimiento   provedení ; vykonání ; výkon
cuota   poplatek
curro   pracoviště

D
dato adjunto   příloha
deber   povinnost ; závazek
defecto   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
déficit   ztráta
demanda   poptávka
departamento   odbor ; oddělení ; sekce
derecho   právo
desacuerdo   nesouhlas ; neshoda
desarrollo   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
descuento   rabat ; sleva
desmán   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
despedida   dovolená
destreza   zručnost ; dovednost
deuda   dluh
deuda   zadluženost ; závazek
diagrama   diagram
diario   deník ; diář
dificultad   obtížnost
dificultad   problém
dimisión   rezignace
dinero   peníze
dirección   management ; řízení ; vedení
director   manažer ; řídící pracovník ; ředitel ; direktor ; správce
disculpa   omluva
diseño   návrh
disponible   disponibilní ; použitelný ; přístupný ; dostupný
distribución   distribuce
distribución   distribuce
distribución   doručení ; dodání ; dodávka
dividendo   dividenda
división   oddělení ; divize ; oddíl
dumping   dumping

E
economía   ekonomie
economía   hospodářství ; ekonomika
economista   účetní
economista   ekonom
empleado   zaměstnanec
empresario   podnikatel
empresario   zaměstnavatel
encuentro   setkání
encuentro   setkání ; schůzka
encuesta   průzkum ; anketa
entorno   prostředí
equipo   družstvo ; tým ; mužstvo
espécimen   ukázka ; vzorek
espectáculo   show ; přehlídka ; představení
especulador   spekulant
establecimiento   obchod ; krám
estancamiento   stagnace
estructura   struktura
etiqueta   etiketa ; nálepka ; visačka ; značka
excusa   omluva
exigencia   předpoklad ; požadavek
éxito   úspěch
expectativa   očekávání
expectativa   očekávání
experiencia   zkušenost
exportación   vývoz ; export
exportación   vývoz ; export
exportador   exportér ; vývozce

F
factura   faktura ; účet
facturación   obrat
faena   práce
feria   veletrh
filial   dceřiná společnost ; pobočka
filial   filiálka ; pobočka
firma   podpis
folleto   prospekt ; brožura
fondo de comercio   dobrá pověst ; goodwill
formulario   formulář ; tiskopis
fortuna   majetek ; statek
fotocopiadora   kopírovací stroj ; kopírka
fraude   podvod
funcionario   úředník

G
ganancia   výtěžek ; profit ; zisk
garantía   záruka
género   zboží
gestión   vyjednávání ; jednání
gráfica   graf

H
hipoteca   hypotéka
honorarios   poplatek
horas extras   přesčas
huelga   stávka

I
importación   dovoz
importador   dovozce ; importér
importancia   cena ; hodnota
industria   průmysl
inflación   inflace
ingreso   výdělek ; příjem
ingresos   příjem
innovación   inovace ; novinka ; vynález
insolvencia   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
insolvente   insolventní
inspector   inspektor
interés   úrok
intermediario   zprostředkovatel ; prostředník
introducción   zavedení ; uvedení ; debut
inversión   investice
inversión   investice ; investování
invertir   investovat

J
jubilación   důchod ; penze

L
lema   heslo ; motto ; slogan
ley   zákon
licencia   povolení ; licence
licenciado   právní zástupce ; obhájce ; advokát
limitación   restrikce ; omezení
limitación   omezení

M
mano de obra   lidská síla ; pracovní síla
marca   druh ; značka ; model ; typ
marca   značka ; znak
marketing   marketing
materia   materiál ; hmota
mayorista   velkoobchod
media   průměr
media   střední hodnota ; průměr
mensaje   zpráva
mercado   trh
mercado   tržiště
meta   záměr ; účel ; cíl
moneda   měna
moratoria   moratorium
mujer de negocios   podnikatelka ; obchodnice
multa   pokuta

N
necesidad   potřeba
negativa   odmítnutí
negociación   vyjednávání ; smlouvání
negociación   transakce
negocio   obchod
negocios   podnikání ; obchod
nómina   odměna ; plat ; mzda

O
obra   dílo
obrero   pracovník
ocupación   zaměstnání ; práce
oferta   nabídka ; oferta
oferta   nabídka
oficina   kancelář
oficinista   úředník
operación   operace
orden   směrnice ; předpis ; pokyn

P
pacto   obchod
pago   platba
pago   odměna
paquete   balík
participante   účastník
peón   pracovník ; dělník
pérdida   ztráta
permiso   povolení ; svolení ; dovolení
personal   zaměstnanci ; personál ; štáb
pertenencia   majetek ; vlastnictví
plan   plán
portero   portýr ; vrátný
precio   cena
precio   poplatek
precio   cena
prerrogativa   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
presentación   prezentace
presidente   generální ředitel ; předseda
préstamo   půjčka ; úvěr
presupuesto   rozpočet
principiante   začátečník ; nováček
producción   produkt
profesión   povolání
profesión   zaměstnání ; povolání
prohibición   zákaz
promoción   reklama
propiedad   držení ; vlastnictví
proveedor   dodavatel
provisión   zásoba
puesto   stánek

R
rebaja   sleva
recargo   příplatek ; přirážka ; doplatek
rechazo   zamítnutí ; odmítnutí
recibo   potvrzení ; stvrzenka
reclamo   nářek
recuerdo   upomínka ; památka
refrigerio   občerstvení
remitente   odesílatel
rendimiento   výtěžek ; výnos
rendimiento   výnos ; výtěžek
reparación   oprava
reprobación   nesouhlas
restante   zůstatek ; reziduum ; zbytek

S
seguro   pojištění
selección   selekce ; výběr
servicio   obsluha ; služba ; servis
sobrecarga   režie ; provozní režie
socio   společník
solución   řešení
superioridad   výhoda

T
tabla   tabulka
talón   šek
tarifa   clo
tarifa   tarif ; sazba
tarjeta de visita   vizitka
teléfono   telefon
teletipo   dálnopis ; telex
término   termín ; pojem
trabajador   pracovník ; pracující
trabajo   práce
trampa   oklamání ; podvod

V
vacaciones   dovolená ; prázdniny
valor   hodnota ; cena
venta   prodej ; odbyt
voluntario   dobrovolník


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.