Spanish to Czech<br/> Dictionary of Ecology

Spanish to Czech
Dictionary of Ecology

Spanish to Czech<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abono orgánico   kompost
accidente   nehoda
aceite   olej
acidez   kyselost
acta   zákon
adaptación   adaptace
agua   dešťová voda ; déšť
aguas residuales   splašky
aire   vzduch ; ovzduší
aire   atmosféra
aislamiento   izolace
almidón   škrob
aluvión   naplavenina
ambiente   atmosféra
ambiente   atmosféra
amenaza   hrozba
anfitrión   hostitel
árbol   strom
arbusto   křoví ; keř
área   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
arroyo   potok
artificial   umělý
avalancha   lavina
avería   porucha ; selhání

B
bacteria   baktérie ; bakterie
basura   odpadky ; pomyje ; smetí
bioma   biom
biomasa   biomasa
biomasa   biomasa
biosfera   biosféra
butano   butan

C
cadena trófica   potravní řetězec
calentamiento global   globální oteplování
calor   teplo
calor   teplo
capacidad   kapacita ; objem ; obsah
carbón   uhlí
carcinógeno   karcinogen
carnívoro   masožravec
catástrofe   katastrofa ; pohroma
catástrofe   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
ceniza   popel
ceniza   popel
central eléctrica   elektrárna
choque   bouračka ; havárie
cieno   sliz ; bláto ; kal
clorofila   chlorofyl
clorofluorocarbonos   freon
colonia   osídlení ; kolonie ; osada
combustible   palivo
concentración   koncentrace
conservacionismo   ochrana přírody
consumidor   spotřebitel ; konzument
contaminación   znečištění
contaminación atmosférica   znečištění ovzduší
contaminación hídrica   znečištění vody
contaminantes   škodlivina
control   kontrola
coral   korál
corriente   vodní tok
corriente   vítr
corrosión   eroze
crecimiento   ontogeneze ; narůstání
cuota   kvóta

D
densidad   hustota
densidad   hustota
depósito   sediment ; usazenina
descomposición   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
descomposición   rozklad ; hnití ; rozpad
deshielo   obleva ; tání
desierto   poušť
desintegración   rozklad
desperdicios   odpad
detergente   detergent ; prací prostředek ; saponát
dióxido de azufre   oxid siřičitý
dióxido de carbono   oxid uhličitý
dioxinas   dioxin
distrito   teritorium ; území ; provincie ; obvod ; okrsek

E
ecología   ekologie
ecosistema   ekosystém
efecto invernadero   skleníkový efekt
electricidad   elektřina
emisión   emise ; vysílání ; vyzařování
energía   energie
energía solar   sluneční energie
ensilado   siláž
ensuciamiento   znečištění ; znečištěnost
entorno   okolí ; prostředí ; životní prostředí
entorno   prostředí
equilibrio   rovnováha
equilibrio   vyváženost ; rovnováha
equilibrio   rovnováha
equilibrio   rovnováha
erosión   eroze
erupción   erupce
estado   země
estallido   erupce ; výbuch
estepa   step
etileno   etylén
excavación   těžení ; těžba
extracción   extrakce ; těžba

F
fenol   fenol
fenol   fenol
fertilizante   hnojivo
ficticio   nepřirozený ; strojený ; umělý
finca   pozemek
flora   rostlinstvo ; vegetace ; flóra
fosfato   fosforečnan ; fosfát
fotosíntesis   fotosyntéza
fracaso   katastrofa ; debakl ; fiasko
fuerza   energie ; výdrž

G
generador   generátor
glaciar   ledovec

H
herbicida   herbicid
herbívoro   býložravec
hidrólisis   hydrolýza
hidrosfera   hydrosféra
humedad   vlhkost
humedad   vlhkost ; vláha
humus   humus

I
iceberg   ledovec
infección   kontaminace ; znečištění ; zamoření
infrarrojos   infračervený
inversión   inverze
inversión   inverze

L
lago   jezero
lago   jezero
ley   zákon
lignito   hnědé uhlí ; lignit
límite   maximum
límite   limit ; hranice ; mez
liquen   lišejník
lluvia   déšť
lluvia ácida   kyselý déšť

M
madera   dřevo
madera   dřevo ; řezivo ; dříví
microbio   mikrob ; bakterie ; zárodek
mínimo   minimum
molino de viento   větrný mlýn
monómero   monomer
mutación   mutace

N
natural   přírodní
nicho ecológico   ekologická nika
niebla mezclada con humo   smog
nitrato de amonio   dusičnan amonný
nitrato de sodio   dusičnan sodný
nitrógeno   dusík
nitrógeno   dusík

O
océano   oceán
óptimo   optimum
Organización de las Naciones Unidas   OSN
oxígeno   kyslík
ozono   ozón ; ozon

P
papel   papír
parasitismo   parazitizmus ; příživnictví
parásito   cizopasník ; parazit
parque nacional   národní park
parte   krajina ; region ; oblast
pesticida   pesticid
petróleo   ropa
petrolero   tanker ; cisternová loď
ph   kyselost
plástico   polyetylén ; polyetylen ; igelit
población   obyvatelstvo ; populace
polímero   polymer
precaución   ochrana ; opatření ; záruka
precipitación   srážky
principio   princip
propano   propan
protección   ochrana
putrefacción   hniloba ; rozklad

R
radioactivo   radioaktivní
reactor   reaktor
reciclaje   recyklace
región   region
regulación   regulující ; regulace
residuo radiactivo   jaderný odpad
responsabilidad   poručenství ; úschova

S
salitre   sanytr ; ledek
sedimento   bahno
simbiosis   symbióza
sintético   syntetický ; umělý
sistema   systém ; soustava
sol   slunce
suelo   zemina ; půda
sustrato   substrát

T
tierra   pevnina ; souš ; zem
tierra   zemina ; půda ; země
tóxico   jedovatý ; toxický
tóxico   otravný ; toxický
toxina   toxin
tubo de escape   výfukový plyn
tundra   tundra
turbina   turbína
turbina de gas   plynová turbína

U
ultravioleta   ultrafialový
Unesco   organizace pro vědu, kulturu a vzdělání ; UNESCO ; Unesco
urea   močovina

V
vaciadero   skládka
viscosidad   lepkavost ; viskozita
viscosidad   viskozita ; vazkost
volcán   sopka


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.