Spanish to Czech<br/> Dictionary of Economics

Spanish to Czech
Dictionary of Economics

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abonar   platit ; zaplatit
abstracción   generalizace
abundancia   zámožnost ; bohatství ; bohatost
accionista   akcionář
acreedor   věřitel
acumulación   sbírka ; kolekce
Adam Smith   Adam Smith
administración   správa
administración   management
adquirir   koupit ; nakoupit ; nakupovat ; zakoupit
ahorrar   uspořit ; šetřit
ahorro   spoření
ahorros   úspory
alquiler   nájemné ; činže
alteración   modifikace ; úprava ; změna
alternativa   alternativa
anuncio   propagace ; reklama ; inzerát
aportación   dar
apreciar   ctít ; respektovat
arreglo   přizpůsobení ; seřízení ; úprava
arruinar   zruinovat
artículo   zboží
ascendencia   původ ; rod
atrasos   nedoplatky
auge   vrchol ; vrcholek
autoridad   vláda

B
balance de situación   rozvaha
balanza de pagos   platební bilance
banca   bankovnictví ; bankéřství
banco   banka
banco central   centrální banka
barato   laciný ; levný
beca   grant
beneficiarse   profitovat
bien   dobro ; dobrota
bienestar   blaho
billete   bankovka

C
cajero   pokladník
cajero automático   bankomat
cambio   drobné
cambio   výměnný obchod ; výměna
cambio   směna ; výměna
cantidad   množství ; kvantita
capital   hlavní město
capital   kapitál
capitalismo   kapitalismus
carencia   nedostatek
carga   daň ; zdanění
cargar a alguien   zatížit ; zatěžovat
cartel   kartel ; trust
catalizador   katalyzátor
caudal   bohatství
centavo   cent
ciencia   věda
cima   vrcholek
cobrar   proplatit ; inkasovat
comerciar   obchodovat
comercio   obchod
comercio   obchod
comienzo   počátek
concentración   koncentrace
concesión   povolení ; koncese
confirmación   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
consorcio   konsorcium ; syndikát
contabilidad   účetnictví
contribuyente   daňový poplatník
coste de oportunidad   náklady obětované příležitosti
crecimiento económico   hospodářský růst
crédito   kredit ; úvěr
cuarto   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
cuenta   účet
cuota   kvóta

D
datos   informace ; data
déficit   ztráta
deflación   deflace
demanda   poptávka
depositar   vložit ; uložit
depósito   záruka ; záloha ; kauce
depresión   krize
derechos   honorář ; licenční poplatek
descuento   rabat ; sleva
deseo   přání
desmán   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
destreza   zručnost ; dovednost
deuda   dluh
devolver   vrátit peníze ; refundovat ; splatit
dificultad   problém
dinero   peníze
dinero en efectivo   hotové peníze
dirección   management ; řízení ; vedení
dividendo   dividenda
división   segmentace ; rozdělení
dólar   dolar
dólar   dolar
donante   dárce
duda   pochybnost ; nejistota ; pochyba

E
economía   ekonomie
economía   úspornost
economía   šetrnost
economía   hospodářství ; ekonomika
económico   ekonomický
economista   ekonom
economizar   spořit ; šetřit ; uspořit
efectivo   hotové peníze
eficiencia   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
elección   volba ; výběr
empaquetado   obal
equilibrio   rovnováha
Equilibrio de Nash   Nashova rovnováha
escasez   nedostatek
estado   země
estado de resultados   výkaz zisku a ztráty
estancamiento   stagnace
estanflación   stagflace
estímulo   pobídka ; stimul ; podnět ; popud
evaluar   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
evitar   vyhýbat se ; vyhnout se
exigencia   nárok
existente   opravdový ; skutečný ; pravý

F
fábrica   továrna
factura   faktura ; účet
faena   práce
financiero   finančník
finca   pozemek
finca   pozemky
Fondo Monetario Internacional   Mezinárodní měnový fond
Food and Drug Administration   Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)
fortuna   majetek ; statek
fuerza   vliv

G
ganancia   výtěžek ; profit ; zisk
ganar   vydělat ; vydělávat
gasto   vydání ; výdaj
gasto   vynaložení ; výdaje ; vydání
gastos   náklady
GATT   Všeobecná dohoda o clech a obchodu
globalización   globalizace
gravar   zdanit

H
habilidad   know-how
heterogéneo   heterogenní ; různorodý
hipoteca   hypotéka
hipótesis   předpoklad ; hypotéza
holding   holdingová společnost
homogéneo   stejnorodý ; homogenní

I
importación   dovoz
importar   dovážet ; importovat ; dovézt
ingreso   výdělek ; příjem
inmigración   imigrace
interés   úrok
inversión   investice ; investování
inversor   investor
invertir   investovat
IVA   daň z přidané hodnoty ; DPH

J
John Maynard Keynes   John Maynard Keynes
jurisprudencia   jurisprudence ; právnictví ; právní věda

L
ley   zákon

M
macroeconomía   makroekonomie
matrimonio   manželství
mercado   trh
microeconomía   mikroekonomie
miseria   chudoba ; nouze
moneda   měna
monetario   peněžní
monopolio de compra   nákupní monopol
mortalidad   mortalita ; úmrtnost
motivación   motivace ; pohnutka
muy   moc ; velmi ; velice

N
nación   národ
nacionalización   znárodnění
Nasdaq   NASDAQ
necesidad   potřeba
necesitar   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
negocio   obchod
negocios   podnikání ; obchod
neto   čistý
nómina   výplatní listina
nómina   odměna ; plat ; mzda
nominal   jmenovitý ; nominální
norma   pravidlo

O
ocupación   zaměstnání ; práce
oligopolio   oligopol
opción   opce
orden   objednávka
ordenamiento   vyhláška ; nařízení ; předpis
Organización de los Estados Americanos   Organizace amerických států
Organización de Países Exportadores de Petróleo   Organizace zemí vyvážejících ropu
Organización Mundial del Comercio   Světová obchodní organizace

P
pacto   obchod
pago   úhrada
pago   platba
parado   nezaměstnaný
paro   nezaměstnanost
parte   segment ; část
patente   patent
percepción   vnímání ; vjem
percepción   vnímavost
pérdida   ztráta
peso   váha
pico   špička
plan   plán
plus   prémie ; bonus
porcentaje   procento
portafolio   portfolio ; portfólio
prestador   věřitel ; půjčovatel
préstamo   půjčka ; úvěr
presupuesto   rozpočet
previsión   předpověď ; prognóza
producto interior bruto   hrubý domácí produkt
programa   program
promoción   reklama
proteccionismo   protekcionismus

Q
quebrado   bankrotář ; úpadce
quiebra   bankrot ; úpadek ; krach

R
rebaja   sleva
recesión   recese
recibo   potvrzení ; stvrzenka
reciclaje   recyklace
recursos naturales   přírodní zdroj
recursos propios   jmění
rendimiento   výnos ; výtěžek
rendimiento   výtěžek ; výnos
rentabilidad   rentabilita ; ziskovost
reserva   rezerva
revalorización   přehodnocení ; revalvace

S
satisfacción   uspokojení
seccionar   rozdělit ; segmentovat
significación   smysl ; význam
Sistema de Reserva Federal   Federální rezervní systém
subasta   dražba
superproducción   nadprodukce ; nadvýroba

T
talón   šek
tarifa   clo
tarifa   tarif ; sazba
tarjeta de crédito   kreditní karta
tecnología   technologie
teoría   teorie
teoría de juegos   teorie her
Tesoro   státní pokladna
tesoro   státní pokladna
Tratado de Libre Comercio de América del Norte   NAFTA

U
unificación   sjednocení ; unifikace
unilateral   jednostranný

V
valla publicitaria   bilboard
valor   hodnota ; cena
valorar   odhadnout
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variable   proměnná
vender   prodávat ; prodat
venta   prodej ; odbyt


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.