Spanish to Czech<br/> Dictionary of Finance

Spanish to Czech
Dictionary of Finance

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandonar   opustit ; zanechat
abertura   mezera
acabar   končit ; skončit
acción   akcie
accionista   akcionář
acreedor   věřitel
activo   aktiva ; majetek
acumulación   sbírka ; kolekce
acumular   nahromadit ; nashromáždit ; akumulovat ; sbírat
adquisición   akvizice
agencia   agentura
agencia   úřad
agente   agent
ahorros   úspory
alcance   dosah ; rámec
alternativa   alternativa
amortización   odpis
amortización   odpis
anualidad   renta ; anuita ; důchod
anualidad   splacení­ ; splátka
anular   smazat ; vymazat
apoderado   zmocněnec
apuesta   sázka
arbitraje   směnečná arbitráž
arrendador   pronajímatel
arrendatario   nájemce
arriesgar   riskovat
asignación   úkol
asociación   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
auditor   auditor
auto   nařízení ; dekret ; výnos
autoridad   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
autorización   autorizování ; autorizace
autorizar   nazvat ; pojmenovat

B
balance de situación   rozvaha
balanza de pagos   platební bilance
banco   banka
barato   laciný ; levný
barrera   překážka ; bariéra
base   základna ; podklad ; báze
beneficiario   příjemce platby
billete   bankovka
Bolsa de Nueva York   New York Stock Exchange
bono   obligace ; dlužní úpis

C
cajero automático   bankomat
calcular   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
cambiar   vyměnit
cambio   výměnný obchod ; výměna
cancelar   anulovat ; odvolat ; zrušit
capital   jistina
capital riesgo   rizikový kapitál
cargar   nosit ; nést
carta de crédito   akreditiv
cartel   kartel ; trust
caso   případ
categoría   kategorie
clase   kurz ; školení
clase social   sociální třída
clasificar   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
clasificar   třídit ; klasifikovat ; seřadit ; uspořádat ; roztřídit
clave   kombinace
cobrar   proplatit ; inkasovat
combinación   kombinování ; mísení ; kombinace
combinar   smíchat ; smísit ; promíchat
comercial   komerční
comerciante   obchodník ; dealer
cometido   úkol
comisión   komise ; výbor
componente   kus ; díl ; podíl ; část
compromiso   podílení se ; účast
confirmación   ratifikace ; schválení ; potvrzení
confirmación   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
confirmar   potvrdit ; potvrzovat
conocimiento de embarque   nákladní list ; konosament
consecuencia   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
consejo   instrukce
conservar   konzervovat
consorcio   konsorcium ; syndikát
contener   potlačovat ; potlačit
contrario   protiklad ; opak
convertibilidad   směnitelnost ; konvertibilita
cooperación   spolupráce ; součinnost ; kooperace
corredor   makléř
correlación   korelace
correr   proudit ; téci ; téct
corto   krátký
créditos por cobrar   pohledávka
cuota   kvóta
curador   opatrovník ; správce

D
demarcación   ohraničení
depósito   depozitář ; sklad
depósito a plazo fijo   termínovaný vklad
derecho preferente de compra   předkupní právo
descuento   rabat ; sleva
desregulación   deregulace
destino   cíl
desviación estándar   standardní odchylka
detener   zastavit
deuda   dluh
deudor   dlužník
devaluación   devalvace
dictar   nařídit
diferencia   rozdíl
diferencia   rozdíl
dinero en efectivo   hotové peníze
dirigir   zaměřit ; zacílit
discrepancia   rozpor
dispersión   rozptýlení
distinción   rozdíl
distribución   distribuce
distribución   distribuce
distribución normal   normální rozdělení
diversificación   diverzifikace
dividendo   dividenda
duda   pochybnost ; nejistota ; pochyba
duración   trvání ; délka

E
efectivo   hotové peníze
eficiencia   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
elasticidad   pružnost ; elasticita
elección   volba ; výběr
embaucar   obelstít ; podvést ; napálit ; ošálit ; oklamat
emisión   emise ; vysílání ; vyzařování
empeño   zástava
empleo   užití ; upotřebení ; užívání ; využití
encargar   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
época   čas
error   chyba
especialista   specialista
estanflación   stagflace
etiqueta   štítek ; visačka
euro   euro
Eurodólares   eurodolar
evento   událost
expiración   uplynutí
extenso   dlouhý
extenso   dlouhý
exterminio   likvidace ; vyhlazení

F
fianza   zástava ; záruka
fondo   fond
fondo de comercio   dobrá pověst ; goodwill
franco   frank
fuerza   vliv
fusión   sloučení ; fúze
fusión   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
ganancia   výtěžek ; profit ; zisk
garante   ručitel ; garant
garantía   záruka ; ručení
gentío   ucpání ; zahlcení ; přecpání

H
hipoteca   hypotéka
hostil   nepřátelský

I
imperio   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
independencia   samostatnost ; nezávislost
índice   rejstřík ; index
inflación   inflace
ingresos   příjem
interés   zájem
interés   úrok
internet   Internet ; internet
intervención   intervence ; zákrok ; zásah
inventario   inventarizace ; inventura
inventario   inventář
inversión   investice ; investování
inversión   investice
IVA   daň z přidané hodnoty ; DPH

L
letra de cambio   směnka
limitar   omezit ; limitovat ; omezovat
límite   limit ; hranice ; mez
liquidación   zrušení společnosti ; likvidace
liquidez   likvidita
llamar   telefonovat ; volat
local   lokální ; místní

M
masa   množství
media   střední hodnota ; průměr
media aritmética   aritmetický průměr
mercado   trh
mercado   tržiště
meta   záměr ; účel ; cíl
moneda   měna
multa   zástava
multiplicador   multiplikátor ; násobitel

N
necesitar   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
neto   čistý
nominal   jmenovitý ; nominální
notación   poznámka

O
obligación   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
oferta   nabídka ; oferta
oferta   nabídka
ofrecer   nabídnout ; nabízet
opción   opce
oposición   opozice ; odpor
orden   objednávka
orden   příkaz ; rozkaz ; povel
orden   rozkaz ; příkaz
orden   organizace ; uspořádání
oso   medvěd

P
pagador   plátce
pagaré   vlastní směnka
pago   úhrada
paréntesis   přerušení
paridad   parita
parte   díl ; podíl ; část
pedir   požádat ; žádat ; poprosit
peligro   nebezpečí ; riziko
perpetuidad   věčnost
piso   podlaha ; zem
poder   zplnomocnění ; plná moc
portafolio   portfolio ; portfólio
preguntar   zeptat ; ptát
prestador   věřitel ; půjčovatel
prima   prémie ; odměna
producción   výroba
producción   produkce
prospecto   prospekt
punto   bod
punto   tečka ; bod

Q
quilate   karát

R
reaseguro   zajištění
rebaja   sleva
rechazo   zamítnutí ; odmítnutí
red   síť
rendimiento   výtěžek ; výnos
rendimiento   výnos ; výtěžek
réplica   replika ; duplikát
representar   znamenat
reproducción   reprodukce
reservar   rezervovat ; zamluvit
resistencia   odpor
revalorización   přehodnocení ; revalvace
rico   bohatý

S
salida   debet
seguro   pojištění
solvencia   platební schopnost ; solventnost
suspender   přerušit

T
talón   šek
tarjeta de crédito   kreditní karta
tarjeta de débito   debetní karta
tasa   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
tasa de descuento   diskontní sazba
tiempo   čas
tipo de cambio   devizový kurz
título   titulek ; nadpis
toro   býk
trampa   léčka ; past
transmitir   vyjádřit ; vyjadřovat

U
unidad   jednotka
unidad   jednotka

V
validación   potvrzení ; validace
valoración   hodnocení ; ocenění ; odhad
verbal   slovní


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.