Spanish to Czech<br/> Dictionary of Law

Spanish to Czech
Dictionary of Law

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandonar   odkázat
abandono   zřeknutí se
abolir   zrušit
abrogación   derogace ; zrušení ; odvolání
acción   čin ; skutek
acuerdo   dohoda
acuerdo   smlouva ; pakt
acuerdo   smlouva
acuerdo   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
adjudicación   rozhodnutí ; rozsudek
adopción   adoptování ; adopce
agente   agent
alias   přezdívka
alimentos   výživné ; alimenty
alquilar   pronajmout
amo   majitel ; vlastník
análisis   zkoumání ; zkouška
apelación   odvolání
aprovisionamiento   zásobování ; dodávání
árbitro   rozhodčí ; soudce
argumento   argument
arrendamiento   pronájem
asesinato   vražda ; zabití
asesinato   vražda
asesino   vrah
asesino   vrah
asociación   partnerství
ataque   útok ; ofenzíva
autonomía   územní samospráva ; autonomie
aviso de exención de responsabilidad   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání

B
banco   lavička ; lavice
base   důkaz
brecha   trhlina

C
calumnia   pomluva
calumnia   pomluva ; nactiutrhání
calumnia   pomluva
calumniar   pomlouvat ; hanobit ; pomluvit
cámara   komora
característica   vlastnost
carpeta   kartotéka
caso   případ
caso   žaloba
castigar   pokutovat ; penalizovat ; potrestat
castigo   trest
chantaje   vydírání
citación   obsílka
citación   předvolání ; obsílka
civil   civilní
clan   příbuzní ; klan ; rod
cliente   klient
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
coartada   alibi
código   etika
compañía   podnik ; firma
compensar   napravit
cómplice   spolupachatel ; spoluviník ; komplic
condena   odsouzení
condición   výhrada
confesión   zpověď
consecuencia   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
consentimiento   svolení ; souhlas
conspiración   konspirace ; spiknutí
contrabando   pašeráctví ; pašování
contrahacer   falšovat ; zfalšovat
contrato   smlouva ; kontrakt
copia   kopie ; opis
copia   opis
corrupción   korupce ; podplácení
coste   cena
crimen   těžký zločin
crimen   zločin
crimen   trestný čin ; zločin ; trestná činnost
criminal   kriminální ; trestný ; zločinný
cualidad   vlastnost ; atribut
culpa   vina
culpa   vina
culpable   vinný ; vinen
cuota   poplatek
curador   opatrovník ; správce

D
decisión   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
decisión   rozsudek
defensor   ochránce ; obránce ; strážce
defraudar   podvádět ; podvést ; oklamat ; ošidit
dejar   půjčit ; zapůjčit
delincuente   zločinec
demanda   obvinění
demandado   obžalovaný
derechos de autor   autorské právo ; copyright
desafiar   vyzvat
desafío   vyzvání ; výzva
desdén   opovržení
desfalcar   zpronevěřit
desobediencia   neposlušnost
desposeimiento   vyvlastnění
deuda   dluh
disposición   nařízení ; výnos
divorcio   rozvod
documentación   dokument ; listina ; doklad
duda   pochybnost
duda   pochybnost ; nejistota ; pochyba

E
enmienda   pozměňovací návrh
entendido   znalec
equidad   spravedlnost
escándalo   pomluvy
estatuto   ustanovení
evidencia   fakt
excusa   omluva
experto   expert
extradición   vydání

F
fallo   rozsudek
fallo   rozsudek ; soud
falsedad   nepravda ; lež
falsificación   padělání
falsificación   imitace ; napodobenina ; padělek
falta   vina
falta   trestný čin ; přestupek ; přečin
familia   příbuzenstvo
familia   čeleď
federal   federální
fianza   kauce
filibusterismo   filibustering
fiscal   prokurátor
fortuna   majetek ; statek
fraude   podvod
fraude   podvod
funcionario   funkcionář
fundamento   princip

G
garantía   záruka
gobernar   vládnout
guardia   policie

H
habla   mluva ; řeč
heredero   dědic
herencia   dědictví
hipoteca   hypotéka
homicidio involuntario   zabití
honorarios   poplatek

I
ilegal   ilegální
ilícito   nedovolený
importancia   cena ; hodnota
impostor   falšovatel ; padělatel ; podvodník
imputación   obžaloba ; obvinění
inalienable   nezcizitelný
incendio provocado   žhářství
incompetente   nekompetentní
inconstitucional   protiústavní ; neústavní
incorrecto   nesprávný ; chybný
indemnización   náhrada škody ; odškodnění
injusticia   nespravedlnost
injusto   nespravedlivý
injusto   nespravedlivý ; nečestný
inquilino   nájemník ; nájemce ; pachtýř
interferencia   rušení
interferencia   vměšování
interrogar   vyslýchat ; vyšetřovat
inversión   investice

J
juez   soudce
juez   soudce
jurado   porota
jurisdicción   jurisdikce
jurisprudencia   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
justicia   spravedlnost
juzgado   soud

L
legado   dědictví
legal   legální ; zákonný
legislación   legislativa ; zákonodárství
lenguaje   jazyk ; řeč
ley   zákon
ley de las proporciones constantes   zákon stálých poměrů slučovacích
libertad   svoboda
libertad   volnost ; svoboda
limitación   restrikce ; omezení
litigio   spor ; proces

M
mandato   plná moc
marca   značka
mostrar   dokazovat ; prokázat ; dokázat
multa   sankce ; pokuta
multa   pokuta

N
negativa   odmítnutí

O
oficial   oficiální

P
pago   úhrada
pago   platba
patente   patent
período de prueba   podmíněné propuštění na svobodu ; podmíněný trest ; zkušební lhůta
perjurio   křivá přísaha
personal   soukromý
pertenencia   majetek ; vlastnictví
petición   petice
pleito   kauza ; proces
posesión   vlastnictví
práctica   praxe
precio   cena
precio   cena
precio   poplatek
préstamo   půjčka ; úvěr
presunción   presumpce
Principio de exclusión de Pauli   Pauliho vylučovací princip
principio de relatividad   obecný princip relativity
prisión   vězení
proceder   jednání
proceso   proces
profesional   profesionál ; odborník
prohibir   zakázat ; zakazovat
propiedad   držení ; vlastnictví
propiedad   vlastnost
prostitución   prostituce
protección   ochrana
prueba   důkaz
prueba   důkaz

Q
quebrado   bankrotář ; úpadce
quiebra   bankrot ; úpadek ; krach
quórum   kvorum

R
rapto   únos
recaudación   odvod ; daň ; poplatek
rectificar   napravit ; opravit
referéndum   referendum
reivindicación   požadavek ; nárok
remedio   náprava
robo   loupež
robo   krádež
robo   vloupání
romper   porušit

S
sabotaje   sabotáž
sabotear   sabotovat
sanción   trest ; penále
saqueo   rabování
sentencia   posudek
sistema inmunitario   imunitní systém
soborno   podplácení ; uplácení ; korupce

T
testamento   poslední vůle ; závěť
testigo   svědek
testimonio   svědectví
título   název
traición   zrada
traición   zrada
transferir   dopravit ; přenést ; přemístit ; transferovat

U
unipersonal   individuální
usura   lichvářství ; lichva

V
vagabundería   tuláctví
validación   potvrzení ; validace
validez   platnost
valor   hodnota ; cena
vandalismo   chuligánství ; vandalismus
verdad   pravdivost
veto   veto
víctima   oběť
violación   znásilnění
voluntad   vůle
voto   přísaha


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.