Spanish to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Spanish to Czech
Dictionary of Logistics

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
absoluto   celkový ; úplný
accesibilidad   přístupnost
acción   aktivita ; činnost
acción   čin
acoplar   propojovat ; spojit ; spojovat ; propojit
acta   zákon
activación   aktivace
actual   nynější ; přítomný ; současný
actualidad   současnost
actuar   jednat ; činit
acuerdo   shoda
acuerdo   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
administración   administrace
adquisición   opatření
agencia   úřad
aire   vzduch ; ovzduší
aire   atmosféra
alarma   alarm ; poplach
algoritmo   algoritmus
almacén   skladiště
alternativa   alternativa
aportación   příspěvek
aptitud   kompetence
arrojar   odhodit ; vyhodit ; zahodit
artículo   reportáž ; zpráva
artículo   zboží
asistencia   užitek ; prospěch
asociación   sdružení ; asociace
autenticación   ověření ; autentizace
auto   nařízení ; dekret ; výnos
autor   autor
autoridad   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
autorización   autorizování ; autorizace

B
base de datos   databáze
bulto   svazek ; snop

C
cable   kabel
cálculo   kalkulace ; propočet ; výpočet
calidad   kvalita
cambio   směna ; výměna
canal   kanál
capacidad   kapacita ; objem ; obsah
capital   kapitál
capital   hlavní město
característica   vlastnost
carbono   uhlík
carga   užitečné zatížení ; náklad
cargo   pozice
cartel   kartel ; trust
causa   příčina ; důvod
causar   přimět
cerca   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
ciclo   cyklus
cifrar   zakódovat ; zašifrovat ; šifrovat ; kódovat
circulación   doprava ; provoz
ciudad   velkoměsto ; metropole
claro   prostý ; jednoduchý ; zjevný ; zřejmý ; evidentní ; očividný
clasificación   kategorizace ; klasifikace ; třídění
clasificar   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
código   kód
completar   dokončit ; ukončit ; skončit
completo   kompletní ; dokonalý
completo   celý
componente   komponenta
componente   prvek ; element
componente   kus ; díl ; podíl ; část
compra   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
concepción   koncepce ; koncept
conductor   řidič ; šofér
conexión   spojení ; vazba
configuración   konfigurace
confirmación   ratifikace ; schválení ; potvrzení
confirmación   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
conjunto   množina
conocimiento de embarque   nákladní list ; konosament
consignatario   příjemce ; adresát
consorcio   konsorcium ; syndikát
construcción   konstrukce ; stavba ; struktura
contar   očíslovat
contenedor   kontejner ; přepravka
contrato   smlouva ; kontrakt
control   kontrola
controlar   kontrolovat ; ovládat ; řídit
controlar   obsluhovat ; ovládat
correo electrónico   elektronická pošta ; e-mail
coste   náklady ; výdaje
coste   cena
cuellos de botella   úzké místo

D
dato adjunto   příloha
debatir   hádat se ; přít se
densidad   hustota
depósito   skladiště
despacho   odeslání
desperdicios   odpad
detalle   detail
detallista   maloobchodník
diseñar   navrhnout
disponer   přichystat ; připravit
disposición   uspořádání ; organizace
distribución   distribuce
distribución   distribuce
distribuidor   distributor
división   segmentace ; rozdělení
documentación   dokument ; listina ; doklad
dominación   nadvláda ; převaha

E
elaboración   výroba
elección   volba ; výběr
encargar   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
envoltorio   balení
espera   zpoždění ; prodlení ; zdržení ; odklad
estandarización   normalizace ; standardizace
este   východ
estilo   způsob
estrategia   strategie ; schéma
etiqueta   protokol
evaluar   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
examinador   webový prohlížeč
excelente   prvotřídní ; vynikající ; prvořadý
exhibir   ukázat ; demonstrovat ; předvést ; prezentovat
exportación   vývoz ; export
expresar   vyjádřit
expreso   rychlík

F
facturación   obrat
flexibilidad   ohebnost ; pružnost
fuente   pramen ; zdroj ; původ
función   funkce
funcional   funkční
funcionamiento   fungování ; chod
furgoneta   dodávka
fusión   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
ganancia   výtěžek ; profit ; zisk
género   zboží
globalización   globalizace

H
h   hodina
hidrógeno   vodík ; H

I
importación   dovoz
importar   dovážet ; importovat ; dovézt
inteligencia artificial   umělá inteligence
internet   Internet ; internet
inventario   inventarizace ; inventura
inventario   inventář

J
juntura   spoj

L
licencia   povolení ; licence
limitación   omezení
liso   rovný ; plochý
logística   logistika

M
marco   model
masa   množství
mayoría   většina
media   střední hodnota ; průměr
mediana   střední hodnota ; medián
medio   průměrný
mensaje   zpráva
mensajero   kurýr ; posel
minería de datos   data mining
móvil   mobilní telefon ; mobil

N
negociación   transakce
negocio   obchod
nitrógeno   dusík
norte   sever

O
ocupación   zaměstnání ; práce
oeste   západ
oferta   nabídka ; oferta
omitir   vynechat ; opominout ; přeskočit
operación   operace
optimización   optimalizace
orden   objednávka
orden   příkaz ; rozkaz ; povel
orden   pořádek
orden   organizace ; uspořádání
organización   organizace
oxígeno   kyslík

P
paleta   paleta
parte   díl ; podíl ; část
peso   váha
peso   váha
plan   plán
planificación   plánování
planificar   naplánovat
poner   pokládat ; umístit ; položit
portador   nositel ; nosič
porte   dopravné
precio   cena
predicción   předpověď
prerrogativa   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
presentar   představovat ; představit ; uvádět ; uvést
previsión   předpověď ; prognóza
primordial   hlavní ; podstatný
pro   prospěch
procedimiento   procedura ; pochod ; postup ; proces
procesar   zpracovat ; zpracovávat
proceso   proces
producción   výroba
producción   produkce
producción   produkt
productividad   produktivita
programar   hodlat ; chystat se ; plánovat
promoción   reklama
proveedor   dodavatel

R
red   síť
remesa   zásilka
rendimiento   výnos ; výtěžek
revisar   kontrolovat ; revidovat
rico   bohatý

S
salpicadero   palubní deska
servicio   obsluha ; služba ; servis
servicios   služby
significación   smysl ; význam
sistema   systém ; soustava
sitio   internetová stránka ; webpage
sobrecargar   přetížit
suavizar   zmírnit ; ztlumit ; ztlumit pád
suma   celek
sumar   sečíst ; udělat součet
superioridad   výhoda
sur   jih

T
tabla   deska
tarifa   clo
tarifa   jízdné
tiempo   čas
transferencia   doprava ; přeprava ; přemístění
transportador   dopravník ; transportér ; dopravní pás
transporte   doprava ; přeprava
transportista   dopravce
tubería   potrubí

V
valor   hodnota ; cena
velocidad   rychlost
vendedor   prodávající ; prodavač
voltio   volt

W
Web   World Wide Web ; WWW


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.