Spanish to Czech<br/> Dictionary of Management

Spanish to Czech
Dictionary of Management

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
acción   akcie
acuerdo   dohoda
acuerdo   smlouva ; pakt
acuerdo   smlouva
acuerdo   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
acuerdo   dohoda
administración   management
adquisición   akvizice
adversario   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
agencia   agentura
agencia   úřad
almacén   obchod
alternativa   alternativa
amo   majitel ; vlastník
amo   vlastník ; držitel ; majitel
amortización   odpis
anterioridad   priorita ; přednost
aprecio   vážnost ; respekt ; úcta
aptitud   schopnost
aptitud   schopnost
aptitud   kompetence
atrevimiento   smělost ; odvaha
audacia   smělost ; odvaha
autoridad   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
autorizar   zmocnit ; autorizovat ; oprávnit

B
beneficio   výtěžek ; zisk

C
calaña   povaha
calidad   charakter
calidad   kvalita
capacidad   schopnost
capacidad   způsobilost ; schopnost
capacidad   kapacita ; objem ; obsah
capacidad   schopnost
carácter   temperament ; charakter ; povaha
carencia   nedostatek
carestía   nedostatek ; nouze
cargo   pozice
casa   firma
caso   případ
charla   rozhovor ; hovor ; rozmluva ; řeč
ciclo   cyklus
civilización   kultura
clase   druh ; typ
clasificación   kategorizace ; klasifikace ; třídění
clima   podnebí ; klima
comercio   obchod
comercio   obchod
comisión   delegace
compañía   podnik ; firma
compensación   kompenzace
competencia   konkurence
componente   prvek ; element
condición   situace ; stav
conexión   spojení ; vazba
conferencia   konference
confirmación   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
contrato   smlouva ; kontrakt
control   kontrola
conversación   konverzace
conversación   rozhovor
coraje   statečnost ; udatnost ; odvaha
corrupción   korupce ; podplácení
criterio   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
crítica   kritika

D
datos   informace ; data
dechado   ideál ; vzor
defecto   nedostatek ; vada
defecto   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
demanda   otázka ; dotaz
descripción   popis
dibujo   vzor
dirección   management ; řízení ; vedení
disponibilidad   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
disposición   uspořádání ; organizace
don   talent

E
ejemplo   vzor
elemento   prvek
energía   moc ; síla
entrevista   rozhovor ; interview
escasez   nedostatek
especificación   specifikace
espécimen   ukázka ; vzorek
establecimiento   obchod ; krám
estado   stav
estímulo   povzbuzení ; stimulace
estructura   struktura
estudio   studie
examen   zkouška
experimentación   experiment ; pokus

F
facultad   schopnost
fecha   datum
fiabilidad   spolehlivost ; bezporuchovost
función   funkce
función   funkce ; účel
fundamento   struktura

G
ganancia   výtěžek ; profit ; zisk
guía   vzor ; šablona ; předloha
guía telefónica   seznam ; adresář ; soupis

H
histograma   histogram

I
importancia   cena ; hodnota
información   informace
información   informace
innovación   inovace ; novinka ; vynález
integridad   neporušenost ; integrita ; celistvost ; jednota
inversión   investice ; investování
inversión   investice

J
jerarquía   hierarchie

L
lealtad   loajalita ; věrnost
límite   limit ; hranice ; mez
lista   seznam
litigio   spor ; proces
lluvia de ideas   brainstorming
lugar   místo ; funkce
lugar   pozice

M
marca   druh ; značka ; model ; typ
marco   model
marketing   marketing
matriz   matice ; matrice
método   metoda
metodología   metodologie
misión   poslání
modelo   model
motivación   motivace
motivación   motivace ; pohnutka
muestra   ukázka ; vzor

N
negocio   obchod
negocios   podnikání ; obchod
nómina   odměna ; plat ; mzda
norma   konvence ; pravidlo
norma   pravidlo

O
orden   organizace ; uspořádání
organización   organizace
orientación   orientace

P
pasivo   nedostatek ; deficit ; manko
personalidad   osobnost ; charakter
pleito   kauza ; proces
pobreza   nedostatek ; schodek
poseedor   držitel ; majitel ; vlastník
preferencia   záliba ; obliba
procedimiento   procedura ; pochod ; postup ; proces
proceso   proces
proceso   proces
productividad   produktivita
prototipo   paradigma ; prototyp ; vzor
proveedor   dodavatel
proveedor   dodavatel

R
regulación   regulující ; regulace
reputación   reputace

S
soborno   podplácení ; uplácení ; korupce
suposición   dohad ; odhad

T
talento   nadání ; talent
teoría   teorie
test   test
tipo   druh ; typ

V
valía   hodnota ; cennost
valor   hodnota ; cena
valoración   hodnocení ; ocenění ; odhad
variante   varianta
vigilancia   dozor ; dohled
vigilancia   kontrola ; dohled ; dozor
visión   vize


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.