Spanish to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Spanish to Czech
Dictionary of Marketing

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
acumulación   sbírka ; kolekce
adjudicación   rozhodnutí ; rozsudek
administración   management
adquisición   pořízení ; nákup ; koupě
adquisición   učení ; osvojování vědomostí
adversario   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
afectar   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
alcance   dosah
alcance   dosah ; rámec
alcanzar   dosahovat ; dosáhnout
alcanzar   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
ambiente   prostředí
análisis   analýza ; rozbor
anuncio   propagace ; reklama ; inzerát
apoyo   podpora ; opora
apreciación   stanovisko ; názor
aproximación   odhadnutí ; ocenění
artículo   zboží
asegurar   zabezpečit ; zajistit ; zaručit
asistencia   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
asistencia   užitek ; prospěch
asociación   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
atender   sloužit
auto   nařízení ; dekret ; výnos
autor   autor
autorización   autorizování ; autorizace

B
base de datos   databáze
bien   dobro ; dobrota
bolsa   burza
bueno   prospěšný

C
calaña   povaha
calidad   kvalita
cambio   směna ; výměna
campeonato   soutěž
cantidad   množství
carácter   temperament ; charakter ; povaha
cargo   pozice
casa   domov ; bydliště
caso   případ
caudal   bohatství
ceder   předat
ciclo   cyklus
ciclo económico   hospodářský cyklus
civilización   kultura
clase social   sociální třída
clasificación   kategorizace ; klasifikace ; třídění
clasificación   hodnocení
clasificar   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
clave   kombinace
cliente   klient
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
combinación   kombinování ; mísení ; kombinace
comitiva   společnost
compañía   podnik ; firma
competencia   konkurence
competencia   soupeření
complejidad   komplexnost ; složitost
compra   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
comprador   zákazník ; kupující
compromiso   závazek ; věrnost
compromiso   podílení se ; účast
comunicación   komunikace
confirmación   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
conocimiento   vědomosti ; znalosti
consumidor   spotřebitel ; konzument
consumo   spotřeba
consumo   spotřeba
control   kontrola
copia   kopie ; opis
copia   opis
copiar   napodobit ; napodobovat ; imitovat
copiar   kopírovat ; zkopírovat
corporación   korporace
coste   cena
coste de oportunidad   náklady obětované příležitosti
costumbre   zvyk
costumbre   zvyk
costumbre   zvyklost ; obyčej
cuestionario   dotazník
cumplimiento   implementace ; realizace ; uskutečnění
cuota   poplatek

D
datos   informace ; data
decisión   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
decisión   rozsudek
demanda   poptávka
demografía   demografie
depresión   deprese
depresión   krize
derechos de autor   autorské právo ; copyright
desarrollo   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
desarrollo   evoluce ; vývoj
designación   identifikace
destino   cíl
detallista   maloobchodník
diferenciación   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
dirección   management ; řízení ; vedení
dirección   adresa
disponibilidad   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
disposición   uspořádání ; rozmístění
disposición   uspořádání ; organizace
distribución   distribuce
distribución   distribuce
distribuidor   distributor
división   segmentace ; rozdělení
docilidad   pružnost ; ohebnost
dumping   dumping

E
elasticidad   pružnost
elasticidad   pružnost ; elasticita
empaquetado   obal
entorno   okolí ; prostředí ; životní prostředí
entorno   prostředí
especialización   diferenciace
especulación   spekulace
estrategia   strategie ; schéma
experimentación   experiment ; pokus
exportación   vývoz ; export

F
fiabilidad   spolehlivost ; bezporuchovost
fidelidad   věrnost
flexibilidad   ohebnost ; pružnost
flexibilidad   ohebnost ; pružnost
foto   obraz ; obrázek
frecuencia   kmitočet ; frekvence
frecuencia   četnost
fuente   informátor
fuente   pramen ; zdroj ; původ
función   funkce ; účel
futuro   budoucnost

G
garantía   záruka
garantía   záruka ; ručení
género   zboží
gestión   vyjednávání ; jednání
globalización   globalizace
gobierno   kormidlování ; řízení

H
hábil   zkušený ; obratný ; zručný ; zběhlý
heterogeneidad   různorodost
hipótesis   předpoklad ; hypotéza
honorarios   poplatek

I
idea   myšlenka ; idea ; představa ; nápad
identificar   identifikovat
imagen   obraz
importancia   význam ; důležitost
importancia   cena ; hodnota
influir   ovlivňovat ; ovlivnit
información   informace
información   informace
ingreso   výdělek ; příjem
integración   integrace
interés   zájem
intermediario   velkoobchodník
internet   Internet ; internet
Intranet   intranet
invertir   investovat
investigación   výzkum ; zkoumání ; bádání

J
justo   poctivý ; čestný

L
lealtad   loajalita ; věrnost
litigio   spor ; proces
logística   logistika
lugar   umístění ; místo
lugar   místo ; funkce
lugar   pozice
lugar   místo

M
marca   značka
marca   značka
marca   druh ; značka ; model ; typ
marketing   marketing
masa   množství
mayorista   velkoobchod
medición   měření
mercado   trh
mercado   tržiště
meta   záměr ; účel ; cíl
mezcla   smíšenina ; směs
misión   mise
monopolio   monopol
motivación   motivace ; pohnutka
muestra   ukázka ; vzor

O
ocasión   příležitost ; šance
oferta   nabídka ; oferta
oferta   nabídka
oligopolio   oligopol
orden   organizace ; uspořádání
organización   organizace
orientación   orientace

P
paga   grant ; příděl ; kapesné
patrocinio   sponzorství
percepción   vnímavost
percepción   vnímání ; vjem
personalidad   osobnost ; charakter
planificación   plánování
planificación   plánování
pleito   kauza ; proces
población   obyvatelstvo ; populace
poner   pokládat ; umístit ; položit
precio   cena
precio   poplatek
precio   cena
predicción   předpověď
presupuesto   rozpočet
previsión   předpověď ; předpovídání ; věštění
previsión   předpověď ; prognóza
probar   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
procedimiento   procedura ; pochod ; postup ; proces
proceso   proces
proceso   proces
producción   produkt
productividad   produktivita
promoción   povýšení
promoción   reklama
proposición   návrh
prosperidad   prosperita ; blahobyt
psicología   psychologie

R
reacción   odezva
recaudación   odvod ; daň ; poplatek
receptor   příjemce ; adresát
recesión   recese
relación   relace ; vztah
relaciones públicas   styk s veřejností
repartimiento   alokace ; rozdělení
resolución   prohlášení ; rozhodnutí ; vyhlášení ; deklarace ; rezoluce

S
satisfacción   spokojenost
seguridad   bezpečí ; bezpečnost
sentido   význam
servicio   obsluha ; služba ; servis
significación   význam
significación   smysl ; význam
sistema   systém ; soustava
sitio   internetová stránka ; webpage
sociedad   společnost
soporte   mecenášství ; podpora ; opora
subsidio   podpora
sustitución   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna

T
tecnología   technologie
tecnología   technologie
telemarketing   telemarketing
tendencia   tendence ; trend
término   termín ; pojem
transferencia   doprava ; přeprava ; přemístění
transporte   doprava ; přeprava

U
utilitarismo   prospěchářství ; utilitarismus

V
valía   hodnota ; cennost
validez   platnost
valor   hodnota ; cena
valoración   hodnocení ; ocenění ; odhad
valorar   ohodnotit ; ocenit
variabilidad   proměnlivost
variable   proměnná
variedad   sortiment
ver   představit si
vigilancia   kontrola ; dohled ; dozor


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.