Spanish to Czech<br/> Dictionary of Physics

Spanish to Czech
Dictionary of Physics

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Physics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberración cromática   chromatická aberace
absorción   absorptivita
ac   ac
aceleración   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
acelerar   akcelerovat ; zrychlovat
acústica   akustika
adhesión   přilnavost ; lepkavost ; adheze
aislador   dielektrikum ; izolátor
altura   výška
alumbrar   osvětlit ; osvětlovat
ampliación   zvětšení ; expanze ; rozšíření
amplitud   amplituda ; rozkmit
amplitud   šíře ; šířka
antiferromagnetismo   antiferomagnetismus
arrastrar   táhnout
arrastre   odpor prostředí
asimilación   přizpůsobení ; asimilace
atmósfera   ovzduší
atómico   jaderný ; nukleární ; atomový
átomo   atom
atracción   přitažlivost
atracción   atrakce

B
batería   akumulátor ; baterie
brújula   buzola ; kompas

C
calor   žár ; horko ; vysoká teplota
calor   teplo
calor latente   skupenské teplo
calorimetría   kalorimetrie
campo eléctrico   elektrické pole
campo magnético   magnetické pole
cantidad   množství ; kvantita
capacidad   kapacita ; objem ; obsah
capacidad eléctrica   elektrická kapacita
carga   náboj
caso   případ
causalidad   příčinnost ; kauzalita
centrífugo   centrifugální ; odstředivý
centro de masas   těžiště
cero absoluto   absolutní nula
choque   kolize ; srážka
científico   vědecký
cinemática   kinematika
colar   filtrovat
componente   prvek ; element
compresibilidad   stlačitelnost
compresión   komprese ; komprimace
condensación   zhušťování
condensador   kondenzátor
conducción   vodivost
conductancia   vodivost
conductor   vodič
congelación   zmrazení ; zmrazování ; mrznutí
conservación   konzervace ; zachování ; uchování
conservación   uchování
conservación de la energía   první termodynamický zákon
consistente   pevný ; tuhý
constante   konstanta
constante de gravitación universal   gravitační konstanta
constante universal de los gases ideales   molární plynová konstanta
contrario   opak
conversión   konverze ; přeměna ; změna
correr   proudit ; téci ; téct
corriente   proud
corriente   tok
corriente   proud
corriente continua   stejnosměrný proud
cosmología   kosmologie ; kosmogonie
cosmología   kosmologie
cristal   křišťál ; krystal
cristal   krystal
cuantitativo   kvantitativní

D
decibelio   decibel ; dB
declinación magnética   magnetická deklinace
densidad   hustota
desviación   deviace
diamagnetismo   diamagnetismus
difusión   difúze ; rozptyl
dimensión   rozsah ; rozměr
dinámica   dynamika ; kinetika
diodo   dioda
dioptrio   dioptrie
dipolo eléctrico   dipól
dispersión   rozptýlení
distancia   vzdálenost
distorsión   zkreslení

E
eco   ozvěna ; echo
Efecto Coriolis   Coriolisova síla
eje   osa ; osa otáčení
elasticidad   pružnost ; elasticita
electricidad   elektřina
electrodinámica cuántica   kvantová elektrodynamika
electroimán   elektromagnet
electromagnético   elektromagnetický
electromagnetismo   elektromagnetismus
electrón   elektron
electrónica   elektronika
electrostática   elektrostatika
electrostático   elektrostatický
emisión   emise ; vysílání ; vyzařování
empuje   tlak
empuje   pohon
encender   zapálit
energía   energie
energía cinética   kinetická energie
energía potencial   potenciální energie
entalpía   entalpie
entropía   entropie
equilibrio   rovnováha
equilibrio   rovnováha
equilibrio   vyváženost ; rovnováha
espacio   vesmír
espacio   místo
espacio   vesmír
espectro   spektrum
espectro electromagnético   elektromagnetické spektrum
espejo   zrcadlo
estacionario   stacionární
estructura   struktura
evaporación   evaporace ; odpařování ; vypařování
experimentación   experiment ; pokus

F
fenómeno   jev ; úkaz ; fenomén
ferrimagnetismo   ferrimagnetismus
ferromagnetismo   feromagnetismus
figura   podoba ; tvar
física   fyzika
fluido   tekutina ; kapalina
forma   tvar
fotón   foton
frecuencia   četnost
frente de onda   vlnoplocha
fricción   tření
frío   chlad ; zima
fuerza   síla
fuerza centrífuga   odstředivá síla
fuerza electromotriz   napětí

G
gas   plyn
gas   plyn
geofísica   geofyzika
gravedad   gravitace ; přitažlivost

H
half-life   poločas rozpadu
hercio   hertz
hidráulica   hydraulika
hipótesis   předpoklad ; hypotéza
humo   pára

I
imán   magnet
impacto   náraz
impedancia   impedance ; odpor
implosión   imploze
impulso   moment
inducción   indukce
inductor   induktor
inercia   setrvačnost
inercia   netečnost
inestabilidad   nestálost
inestabilidad   nerovnováha
inmóvil   statický ; stojící
interacción   vzájemné působení ; interakce
interacción débil   slabá interakce
interacción nuclear fuerte   silná interakce
interacciones fundamentales   základní interakce
interferencia   rušení
inverso   obrácený ; opačný
invisibilidad   neviditelnost
invisible   neviditelný
ion   ion ; iont
isótopo   izotop
isotropía   izotropie

J
julio   joule

L
l   litr
láser   laser
ligero   lehký
líquido   kapalný ; tekutý
líquido   tekutina ; kapalina
longitud   délka
longitud de onda   vlnová délka
lugar   místo ; funkce
lumen   lumen
luminosidad   svítivost
luz   světlo

M
magnetismo   přitažlivost
magnetismo   magnetismus
masa   hmota ; masa
masa   množství
mecánica   mechanika
mecánica cuántica   kvantová mechanika
mecánico   mechanický
medición   měření
medida   rozměr ; velikost
médium   médium
microscopio   mikroskop
mol   mol
molécula   molekula
momento de inercia   moment setrvačnosti
movimiento   pohyb
movimiento   pohyb
mutación   mutant

N
negativo   negativní
neutrón   neutron
newton   newton
nivel   vodováha
núcleo   jádro
núcleo celular   buněčné jádro

O
ola   vlna
ola   vlna
opacidad   neprůhlednost ; opacita ; neprůsvitnost
oposición   opozice ; odpor
óptica   optika
orden de magnitud   řádová velikost
oscilación   oscilace ; kmitání

P
par motor   točivý moment ; kroutivá síla
paralaje   parallax
paramagnetismo   paramagnetizmus
partícula elemental   elementární částice
partícula subatómica   subatomární částice
permanecer   zůstávat ; zůstat
permeabilidad   permeabilita ; propustnost
peso   váha
peso   váha
piroelectricidad   pyroelektřina
plasma   plazma
polarización   polarizace
polea   kladka
potencia   mocnost
prensa   stlačení ; stisknutí
presión   tlak
presión   tlak
principio cero de la termodinámica   nultý termodynamický zákon
principio de relatividad   obecný princip relativity
prisma   hranol
prisma   hranol
proceso   proces
proceso adiabático   adiabatický děj
proporción   proporce
proporcional   úměrný ; proporcionální
protón   proton
punto de ebullición   teplota varu
punto de fusión   teplota tání

Q
quantum   kvantum
quark   kvark
químico   chemický

R
radiación   radiace ; vyzařování ; záření
radiación electromagnética   elektromagnetické záření
radiactividad   radioaktivita
reactancia   reaktance
reactor   reaktor
reflejar   zrcadlit
reflexión   reflekce ; odraz
refrigeración   chlazení
resistencia   odpor
resistencia   rezistor ; odpor
resistencia   odolnost
resolución   rezoluce
resonancia   rezonance
revolución   otáčení
rotación   otáčení ; otočení ; rotace

S
saturación   saturace ; sytost
segundo principio de la termodinámica   druhý termodynamický zákon
semiconductor   polovodič
sismología   seizmologie ; seismologie
solenoide   solenoid
sólido   tuhý
sonar   znít ; zvučet
sonido   zvuk ; tón
sonido   zvuk
sublimación   sublimace
superficie   povrch
supersimetría   supersymetrie
sustancia   hmota
sustancia   látka ; hmota
sustancia química   chemikálie

T
telescopio   teleskop
temperatura   teplota
tensión   stres
tensión   napětí ; pnutí ; tenze
tensión   zatížení
teoría de cuerdas   teorie strun
teórico   teoretický
tercer principio de la termodinámica   třetí termodynamický zákon
térmico   tepelný
termodinámica   termodynamika
termómetro   teploměr
tiempo   čas
torcedura   namožení
transformación   transformace
transformación   přeměna
transición   přechod
transistor   tranzistor
trayectoria   trajektorie

U
unidad   jednotka
unidad   jednotka
uniforme   rovnoměrný

V
vacío   prázdnota ; vakuum ; vzduchoprázdno
valor   hodnota ; cena
vapor   pára
vapor   kouř ; dým
variable   proměnná
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variación   změna
vector   vektor
velocidad   rychlost
velocidad de la luz   rychlost světla
viscosidad   viskozita ; vazkost
volátil   nestálý ; těkavý
voltaje   napětí
voltio   volt
volumen   objem


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.