Spanish to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Spanish to Czech
Dictionary of Real Estate

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandono   zřeknutí se
accionista   akcionář
aceptación   akceptace ; přijetí
acre   akr
acreedor   věřitel
activo   aktiva ; majetek
actor   žalobce
acuerdo   dohoda
acuerdo   smlouva
acuerdo   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
acumulación   sbírka ; kolekce
adjudicación   rozhodnutí ; rozsudek
administración   management
administrador   administrátor ; správce
adquisición   pořízení ; nákup ; koupě
adversario   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
agencia   agentura
agencia   úřad
agente   agent
albacea   vykonavatel ; exekutor
alcance   dosah ; rámec
alquilar   pronajmout
alquiler   nájemné ; činže
alteración   proměna ; transformace ; změna ; přeměna ; záměna ; výměna
alteración   modifikace ; úprava ; změna
alterar   změnit
alternativa   alternativa
alzar   vztyčit ; vybudovat
amo   majitel ; vlastník
amo   vlastník ; držitel ; majitel
amortización   odpis
amortización   odpis
amortizar   amortizovat ; umořovat ; umořit ; odepsat ; odpisovat
anexión   anexe ; přivlastnění
anterioridad   priorita ; přednost
anular   anulovat ; zrušit
aplicación   aplikace ; použití
apoderado   zmocněnec
apoyar   podporovat
apreciar   ctít ; respektovat
aprobación   doporučení
arbitraje   směnečná arbitráž
arquitecto   architektka
arrendador   pronajímatel
arrendatario   nájemce
arriesgar   riskovat
ático   mansarda ; podkroví ; půda
autorización   licence
autorizar   nazvat ; pojmenovat

B
balance de situación   rozvaha
banco   banka
baño   koupelna
base   základna ; podklad ; báze
beneficiario   beneficient ; příjemce
billete   bankovka
biografía   biografie ; životopis
boletín   stvrzenka ; kvitance
bolsa   burza
bomba de calor   tepelné čerpadlo
bono   obligace ; dlužní úpis
bóveda   oblouk
bóveda   klenba
buhardilla   mansarda
bungalow   chalupa ; chata

C
callejuela   ulička
cambio   směna ; výměna
camino   způsob ; postup
candidato   kandidát
candidato   kandidát
capital   hlavní město
capital   kapitál
capital   jistina
carretera   dálnice
cartel   kartel ; trust
casa   bydliště ; příbytek ; obydlí
chimenea   krb
ciclo económico   hospodářský cyklus
cinturón verde   městský park
clasificar   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
cliente   klient
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
columna   pilíř ; sloup
columna   sloup ; sloupec ; sloupek
comerciante   prodejce
comisión   komise ; výbor
comisión   delegace
compensación   kompenzace
competencia   konkurence
competencia   soupeření
competente   oprávněný ; kompetentní
comportar   znamenat
compra   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
comprador   kupec ; kupující
compromiso   závazek ; věrnost
concesión   povolení ; koncese
conducir   vést ; zavést
confianza   důvěra
confirmación   ratifikace ; schválení ; potvrzení
confirmación   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
consorcio   konsorcium ; syndikát
consorte   manželka ; partner ; choť
construcción   konstrukce ; stavba ; struktura
constructor   stavitel
construir   budovat ; stavět ; konstruovat ; zkonstruovat ; vybudovat ; postavit
contratista   subdodavatel
contrato   smlouva ; kontrakt
corrosión   eroze
creación   založení
crédito   kredit ; úvěr
créditos por cobrar   pohledávka
creer   věřit
curador   opatrovník ; správce

D
dar   darovat
deber   povinnost ; závazek
dejar   půjčit ; zapůjčit
demanda   poptávka
depósito   depozitář ; sklad
describir   popisovat ; vylíčit ; popsat
descuento   rabat ; sleva
desposeimiento   vyvlastnění
deuda   dluh
deuda   zadluženost ; závazek
deudor   dlužník
dirección   management ; řízení ; vedení
director   ředitel
domicilio   bydliště

E
edificio   stavba ; budova ; dům
ejecución de una hipoteca   prekluze
enlace   vazba
enmienda   oprava
entorno   okolí ; prostředí ; životní prostředí
entrada   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
equidad   spravedlnost
equilibrio   rovnováha
equivalencia   rovnocennost ; rovnost
estado de resultados   výkaz zisku a ztráty
estorbo   překážka
evaluar   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
excavación   těžení ; těžba
excepción   výjimka
expectativa   očekávání
explotación   exploatace ; využívání
expropiación   vyvlastnění

F
fábrica   továrna
fachada   průčelí ; fasáda
factura   faktura ; účet
fallo   rozsudek ; soud
fianza   kauce
filial   filiálka ; pobočka
finca   pozemky
finca   pozemek
firma   podpis
firmar   ratifikovat
fondo de comercio   dobrá pověst ; goodwill
fortuna   majetek ; statek
fuerza   vliv
fundamento   základ

G
ganancia   výtěžek ; profit ; zisk
garante   ručitel ; garant
garantía   záruka
grado   stupeň

H
hectárea   hektar
heredero   dědic
hipoteca   hypotéka
hormigón   beton

I
indemnización   náhrada škody ; odškodnění
índice   rejstřík ; index
inflación   inflace
infraestructura   infrastruktura
inherente   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
inmueble   nemovitost
inquilino   nájemník ; nájemce ; pachtýř
interés   úrok
intermediario   zprostředkovatel ; prostředník
inválido   neplatný ; nulový
invasión   vstup bez povolení ; vniknutí
inversión   investice ; investování
inversión   investice
IVA   daň z přidané hodnoty ; DPH

L
ladrillo   cihla
latitud   zeměpisná šířka
legado   dědictví
licencia   povolení ; licence
limitación   restrikce ; omezení
límite   limit ; hranice ; mez
lista   seznam
longitud   zeměpisná délka

M
mediación   zprostředkování
mejora   zlepšení
meridiano   poledník ; zeměpisná délka
mil   tisíc
milla   míle
monumento   památník ; monument ; pomník
moratoria   moratorium
muerte   zánik ; smrt
multa   zástava

N
necesitar   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
notario   notář

O
obligación   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
oferta   nabídka ; oferta
oferta   nabídka
ofrecer   nabídnout ; nabízet
opción   opce
orden   rozkaz ; příkaz
ordenamiento   vyhláška ; nařízení ; předpis

P
pago   platba
pago   úhrada
pago   odměna
pago por adelantado   placení předem
paisaje   krajina
panorama   vyhlídka ; výhled
parte   segment ; část
patente   patent
patio   terasa
peligro   nebezpečí ; riziko
pendiente   sklon ; spád
pertenencia   majetek ; vlastnictví
piso   patro ; podlaží ; poschodí
piso   podlaha ; zem
política   politika
posesión   vlastnictví
pozo   studna
pozo   žumpa
precio   cena
prestador   věřitel ; půjčovatel
préstamo   půjčka ; úvěr
propiedad   držení ; vlastnictví
provecho   prospěšnost ; užitečnost ; užitek

Q
quiebra   bankrot ; úpadek ; krach

R
radón   radon
reaseguro   zajištění
rebaja   sleva
recaudación   odvod ; daň ; poplatek
receptor   příjemce ; adresát
reciprocidad   vzájemnost
reconciliación   smíření ; smír
reconstrucción   rekonstrukce ; přestavba
registro   registr ; soupis
rendimiento   výnos ; výtěžek
reparación   oprava
reprobación   nesouhlas
reserva   rezervace
responsabilidad   odpovědnost ; povinnost
restante   zůstatek ; reziduum ; zbytek
revalorización   přehodnocení ; revalvace
revestir de hormigón   betonovat ; vybetonovat
revisión   inspekce
revocación   stornování ; odvolání ; zrušení
rural   venkovský ; vesnický

S
salida   debet
satisfacción   uspokojení
seccionar   rozdělit ; segmentovat
seguridad   bezpečí ; bezpečnost
seguro   pojistka
seguro   pojištění
sitio   internetová stránka ; webpage
situación   poloha
solar   parcela
subasta   dražba
subastar   dražit ; vydražit
suburbano   předměstský
suelo   zemina ; půda

T
techo   strop
término   termín ; pojem
traficar   spekulovat

V
valor   hodnota ; cena
valorar   odhadnout
vendedor   prodávající ; prodavač
verificar   ověřit
vida   životnost
viga   nosník
vivienda   činžák
voluntad   vůle

Y
yarda   yard

Z
zona   zóna


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.