Spanish to Czech<br/> Dictionary of Science

Spanish to Czech
Dictionary of Science

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
afectar   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
agricultura   zemědělství
alcance   dosah ; rámec
algoritmo   algoritmus
alternativa   alternativa
ámbito   disciplína ; obor
ámbito   sféra
análisis   analýza ; rozbor
ancho de banda   šířka pásma
anomalía   odchylka ; anomálie
antimateria   antihmota
antropología   antropologie
aparato   zařízení ; přístroj
árbitro   kritik
archivo   archiv
astrofísica   astrofyzika
astronomía   astronomie
asunto   poddaný ; podřízený
átomo   atom
averiguar   zkoumat

B
bacteriología   bakteriologie
biblioteca   knihovna
biología   biologie
bioquímica   biochemie
botánica   botanika

C
cálculo   kalkulace ; propočet ; výpočet
carga   náboj
cátedra   profesura
causa   příčina ; důvod
célula   buňka
centro   podstata ; esence ; základ ; jádro
cibernética   kybernetika
ciencia   věda
ciencias naturales   přírodní vědy
científico   vědec
cita   citace
clasificación   kategorizace ; klasifikace ; třídění
clon   klon
comentario   komentář ; poznámka
componente   komponenta
componente   prvek ; element
compuesto   sloučenina
concepción   vynalezení ; vynález ; výmysl
conclusión   dokončení ; ukončení ; skončení
confrontación   porovnání ; srovnání
consecuencia   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
consecuencia   výsledek
control   kontrola
copia   kopie ; opis
correlación   korelace
cuadro   tabulka

D
datos   informace ; data
decisión   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
demanda   otázka ; dotaz
demostración matemática   matematický důkaz
dependiente   závislý
desarrollo   evoluce ; vývoj
descubrimiento   objev ; objevení
dígito   cifra ; číslice
disposición   uspořádání ; organizace
documentación   informatika
documentación   dokument ; listina ; doklad

E
ecología   ekologie
economía   ekonomie
ecuación   rovnice
educación   vzdělávání ; učení ; pedagogie ; školství ; pedagogika ; vzdělání ; výuka ; vyučování
educación   vzdělání
eje   osa ; osa otáčení
eje   osa
ejemplar   kniha
ejemplo   příklad
electrón   elektron
elemento   prvek
energía   energie
ensayar   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
ensayo   zkoušení ; zkouška
entorno   okolí ; prostředí ; životní prostředí
entorno   prostředí
entropía   entropie
epidemiología   epidemiologie
ergonomía   ergonomie
especulación   spekulace
estadio   fáza ; stupeň ; fáze
estadística   statistika
estructura   struktura
estudio   vyšetřování ; šetření
evento   událost
evidencia   důkaz
evidencia   fakt
examen   zkouška
examen   zkouška
experimentación   experiment ; pokus

F
farmacología   farmakologie
figura   obrázek
filosofía   filozofie
física   fyzika
fuerza   síla
fuerza   síla
función   funkce ; účel

G
gas   plyn
gas   plyn
genética   genetika
geología   geologie
gráfica   graf

H
hallazgo   objev
hidrología   hydrologie
hipótesis   předpoklad ; hypotéza
hoja de cálculo   tabulkový editor

I
independencia   samostatnost ; nezávislost
independiente   samostatný ; nezávislý
influencia   vliv
influir   ovlivňovat ; ovlivnit
información   informace
información   informace
informática   informatika
ingeniería eléctrica   elektrotechnika
ingeniero   technolog ; inženýr
ingenio   přístroj ; zařízení ; aparát
inmunología   imunologie
institución   institut
instrumento   nástroj ; instrument ; přístroj
inteligencia artificial   umělá inteligence
interacción   vzájemné působení ; interakce
investigación   výzkum ; zkoumání ; bádání
investigador   badatel ; vědec ; výzkumník
ion   ion ; iont

L
laboratorio   laboratoř
lingüística   jazykověda ; lingvistika
líquido   kapalný ; tekutý
líquido   tekutina ; kapalina
lógica   logika
lógica difusa   fuzzy logika

M
magnetismo   přitažlivost
máquina   stroj
masa   hmota ; masa
masa   množství
matemáticas   matematika
materia   hmota ; látka
mecanismo   mechanismus
memoria   diplomová práce ; dizertace ; disertace
mención   zmínka
metalurgia   metalurgie ; hutnictví
meteorología   meteorologie
método   metoda
método científico   vědecká metoda
mezcla   smíšenina ; směs
microbiología   mikrobiologie
microscopio   mikroskop
mineralogía   mineralogie
modelo   model
molécula   molekula

N
negación   negace ; zápor
negativo   negativní
negativo   negativ
neurociencia   vědy zkoumající neurony
norma   pravidlo
núcleo   jádro

O
observación   pozorování ; sledování
oceanografía   oceánografie
organismo   organismus ; bytost ; tvor
órgano   orgán

P
parámetro   parametr
partícula   částečka ; částice
plan   plán
planificación   plánování
plasma   plazma
principio   princip
problema   problém
problema   problém ; potíž
procedimiento   procedura ; pochod ; postup ; proces
proceso   proces
producción   výsledek
producción   produkce
profesor   profesor
programa   program
protón   proton
prototipo   paradigma ; prototyp ; vzor
proyecto   projekt
prueba   důkaz
pseudociencia   pavěda ; pseudověda
psicología   psychologie
psicología cognitiva   kognitivní věda
publicación   zveřejnění ; publikace
publicación   publikace

Q
química   chemie

R
red   síť
red   síť
relación   relace ; vztah
réplica   replika ; duplikát
reproducción   reprodukce
resolución   řešení
respuesta   odpověď
revisión   revize
revista   časopis
robot   robot

S
sistema   systém ; soustava
sociedad   společnost
sociología   sociologie
software   software
superconductividad   supravodivost
sustancia   látka ; hmota

T
tabla   tabulka
taxonomía   taxonomie
técnica   technika
tecnología   technologie
tecnología   technologie
temperatura   teplota
tendencia   tendence ; trend
teoría   teorie
tesis   tvrzení ; teze
toma de decisiones   rozhodování
tubo de ensayo   zkumavka

U
universidad   univerzita
universidad   univerzita
universidad   univerzita
usuario   uživatel

V
validación   potvrzení ; validace
variable   proměnná
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
velocidad   rychlost

Z
zoología   zoologie


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.