Swedish to Norwegian Bokmal<br/> Dictionary of Business

Swedish to Norwegian Bokmal
Dictionary of Business

 Swedish to Norwegian Bokmal<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
advokat   advokat
advokat   advokat
affär   butikk
affärer   transaksjon
äganderätt   eierskap
ägare   eier
ägare   eier
aktie   aksje
analys   analyse
anklagelse   anklage
annons   annonse
anställd   arbeidstaker
arbetare   arbeider
arbetare   arbeider
arbete   arbeid
arbete   arbeid
arbetskraft   arbeidsstyrke
arbetsplats   arbeidsplass
ärelystnad   ambisjon
arvode   gebyr
avdelning   avdeling
avkastning   avkastning
avkastning   omsetning ; inntekter
avsändare   avsender
avtal   avtale

B
bedrägeri   bedrag
bedrägeri   juks
befogenhet   autoritet
behov   forutsetning
behov   behov
belöning   dusør
beräkning   beregning
betalning   betaling
bokföring   regnskap
bokföring   bokholderi
bokföring   bokføring
börda   byrde
böter   mulkt
bud   bud
budget   budsjett

C
chaufför   sjåfør
check   kontroll

D
dagbok   logg
diagram   diagram
direktiv   direktiv
direktör   bestyrer
distribution   distribusjon
dörrvakt   portier
dotter   datterselskap
dumping   økonomisk dumping

E
efterfrågan   etterspørsel
efternamn   etternavn
egendom   eiendom
egendom   eiendeler
ekonomi   økonomi
ekonomi   økonomi
erbjudande   tilbud
erfarenhet   erfaring
etik   etikk
etikett   etikett
export   utførsel
export   eksport

F
firma   firma
förbindelse   kommunikasjon
förbud   forbud
fördel   fordel
företag   firma
företagare   gründer
förhandling   forhandling
förlust   tap
förlust   tap
förmedlare   formidler
formulär   skjema
förråd   forsyning
försäkring   forsikring
försäljning   salg
förväntan   forventning
frågeformulär   spørreskjema
frakt   nyttelast
framgång   suksess
frivillig   frivillig
funktion   operasjon

G
garanti   garanti
goodwill   goodwill
grupp   gruppere

H
hågkomst   påminnelse
handel   handel
handel   handel
hjälp   hjelp

I
i parti   grossist
import   import
importör   importør
industri   industri
inflation   inflasjon
inkomst   inntekt
inskränkning   begrensning
insolvens   insolvens
inspektör   inspektør
intäkter   avkastning
inteckning   pantelån
intygande   sertifisering
investera   investere
investering   investering

J
jobb   oppgave

K
kall   karriere
kamrer   regnskapsfører
kapacitet   kapasitet
kapital   kapital
karriär   karriere
karta   diagram
katalog   katalog
kiosk   bu
kiosk   bod
kommitté   nemnd
kompensation   erstatning
koncession   bevilling
konkurrens   konkurranse
konossement   fraktbrev
konsultation   samråd
konsument   bruker
kontor   kontor
kontrakt   kontrakt
kontrakt   avtale
kooperativ   samvirke
köp   kjøp
kopia   avskrift
korporation   entreprise
kredit   kreditt
kund   klient
kund   kunde
kupé   avdeling
kvitto   kvittering

L
lag   lov
lag   team
lager   forråd
lagning   reparasjon
lån   lån
lärling   lærling
lastbil   lastebil
lektion   kurs
leverans   levering
leverantör   leverandør
licens   lisens
liten bok   brosjyre
lön   lønn
lösenord   passord ; passord
lov   tillatelse

M
märke   merke
marknad   torg
marknad   messe
marknadsföring   reklame
marknadsföring   markedsføring
markör   indikator
material   materiale
meddelande   melding
medelvärde   gjennomsnitt
miljö   miljø
möte   møte
möte   møte
motto   slagord

O
omsättning   omsetning
överinseende   forvaltning
överskott   overskudd

P
packe   pakke ; pakke
paketet   pakke
pakt   traktat
pengar   penger
pension   pensjonat
permission   permisjon
personal   personale
plan   plan
plikt   forpliktelse
presentation   presentasjon
pris   takst
pris   pris
pris   pris
privilegium   privilegium
produkt   produkt
prov   prøve

R
rabatt   rabatt
råd   råd
råd   råd
rådgivare   konsulent
räkenskaper   faktura
räkning   konto
ränta   rente
rapport   redegjørelse
ratifikation   ratifisering
rätt   rettighet
regering   forvaltning
rest   rest
rörelse   forretningsaktivitet

S
samarbete   samhandling
samordning   koordinering
samtycke   samtykke
sedel   seddel
sektion   seksjon
sektion   avdeling
semester   ferie
service   tjeneste
signatur   signatur
skatt   tariff
skatt   avgift
skicklighet   ferdighet
skicklighet   ervervelse
skötsel   forvaltning
skriftligt intyg   sertifikat
skuld   gjeld
skuldsättning   gjeld
strejk   streik
struktur   struktur
svårighet   vanskelighet
syfte   mål

T
tabell   tabell
telefon   telefon
telex   fjernskriver
tillägg   tilføyelse
tillgänglig   tilgjengelig
tillträde   tilgang
tjänsteman   embetsmann

U
uppfinning   innovasjon
uppgörelse   handel
uppmärksamhet   oppmerksomhet
ursäkt   unnskyldning
ursäkt   unnskyldning
urval   utvalg
utdelning   utbytte
utförande   ytelse
utgifter   kostnad
utveckling   utvikling

V
vägran   vegring
valuta   valuta
väntan   forventning
vara   artikkel
värde   verdi
värde   verdi
vinna   oppnå
vinst   fortjeneste
vinst   vinning
visa   utstilling
visitkort   visittkort

Y
yrke   arbeid
yrke   profesjon


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2019, Dicts.info. All rights reserved.