Dicts.info 

Bulgarian vocabulary

Learn English to Bulgarian vocabulary : Adjective
Index > Adjective

after след
ago пред
automatic автоматичен
available на разположение
bitter горчив
boring досаден
central главен
certain сигурен
cheap евтин
chemical химически
clear ясен
closed затворен
common обикновен (m)
common общ
complete цялостен
cruel мъчителен
dangerous опасен
delicate нежен
different различен
different различен
down долу
dry сух
each всеки
early в началото
easy лесен
economic икономически
economic пестелив
electric електрически
equal еднакъв
even четен
every всички
excellent отличен
fake неверен
far далече
fat дебел
fat голям
few няколко
final краен
financial финансов
firm стабилен
flat равен
following следващ
foreign чуждестранен
former бивш
fragile деликатен
free гратисен
frequent чест
fresh пресен
full пълен
full цял
future бъдещ
general всеобщ
industrial индустриален
interesting интересен
international международен
last последен
legal правен
liquid течен
loud шумен
low нисък
lucky щастлив
main главен
major важен
many много
metal метален
military военен
modern съвременен
narrow тесен
natural природен
necessary необходим
next съседен
normal нормален
opposite противоположен
original първичен
own мой
parallel успореден
particular специален
past минал
personal личен
political политически
poor беден
popular общодостъпен
possible възможен
present присъстващ
previous предишен
private личен
probable вероятен
professional професионален
public обществен
quiet спокоен
ready готов
recent скорошен
regular равен
responsible отговорен
rigid твърд
rough шумен
round кръгъл
safe сигурен
same еднакъв
second допълнителен
secret скрит
separate разделен
serious сериозен за
set стандартен
several неколцина
short къс
silent тих
silver сребърен, сребърна
simple прост
single едничък
small малък
smooth гладък
solid твърд
sparse пръснат
special особен
specific определен
square квадратен
standard стандартен
sticky лепкав
straight прав
strange странен
stylish стилен
sudden внезапен
sweet сладък
tall висок
thick гъст
thin тънък
tight затегнат
true верен
ugly грозен
under под
unusual необикновен
usual обичаен
various разнообразен
warm топъл
wet мокър
whole цял
wide широк

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Bulgarian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.