Dicts.info 

Bulgarian vocabulary

Learn English to Bulgarian vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement съобщение
answer отговор
approval одобрение
argument аргумент
book книга
call обаждане
character буква
controversy спор
cry вик
data информация
decision решение
dictionary речник
discussion разискване
doubt съмнение
experience преживяване
feeling чувства
humor хумор
idea идея
information информация (f)
interest интерес
interview интервю
language език
language език
letter буква
letter писмо
lie лъжа
look поглеждане
magazine списание
mail поща
memory памет
memory спомен
mistake грешка
name име
newspaper вестник
note забележка
number число
opinion мнение
page страница
pronunciation произношение
proposal предложение
protest възражение
question въпрос
reaction реакция
reason причина
relation отношения
request искане
secret тайна (tajna) (f)
sentence изречение
speech реч
spelling правопис
standard критерий
statement излагане (izlagane) (n)
subject тема
suggestion предложение
voice глас
word дума
writing писане

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Bulgarian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.