Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Profession
Index > Profession

actor 艺人 [yì rén]
actress 女演员 [nǚ yǎn yuán]
businessman 商人 [shāng rén], 老板 [lǎo bǎn]
expert 专家 [zhuān jiā]
general 将军 [jiāng jūn]
journalist 记者 [jì zhě]
judge 裁判 [cái pàn]
leader 领导人 [lǐng dǎo rén], 首领 [shǒu lǐng]
minister 部长 [bù zhǎng]
musician 音乐家 [yīn yuè jiā]
photographer 摄影师 [shè yǐng shī]
pilot 飞行员 [fēi xíng yuán]
policeman 警察 [jǐng chá]
politician 政治家 [zhèng zhì jiā]
president 总统 [zǒng tǒng]
professional 专业人员
representative 代表 [dài biǎo]
sailor 水手 [shuǐ shǒu]
scientist 科学家 [kē xué jiā]
secretary 秘书 [mì shū], 书记 [shū ji]
servant 仆人 [pú rén], 佣人 [yōng rén]
soldier 士兵 [shì bīng]
writer 作家 [zuò jiā]

Learn topic "profession" with flashcards  |  Test topic "profession" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.