Dicts.info 

Danish vocabulary

Learn English to Danish vocabulary : Adjective
Index > Adjective

automatic automatisk
available til rådighed
bitter bitter
boring kedelig
broken knust
central central
certain sikker
cheap billig
chemical kemisk
clear klar
closed lukket
common almindelig
common kendt
complete komplet
conscious bevidst
cruel grusom
dangerous farlig
delicate delikat
deplorable bedrøvet
different forskellig
different uensartet
down nede
dry kedelig
each hver
early tidlig
easy let
economic økonomisk
economic økonomisk
electric elektrisk
equal ens
even lige
even lige
every hver
excellent fremragende
fake falsk
far langt
fat fed
fat fed
few ikke ret mange
final endelig
financial finansiel
firm fast
flat flad
following følgende
foreign udenlandsk
former tidligere
fragile sart
free gratis
frequent hyppig
fresh frisk
full fuld
full total
further videre
future fremtidig
general almindelig
industrial industriel
interesting interessant
international international
last sidst
late sent
legal lovlig
liquid flydende
local lokal
loud kraftig
low lav
lucky heldig
main vigtig
major stor
many mange
metal metallisk
military militær
modern moderne
more mere
much megen
narrow smal
natural naturlig
necessary fornøden
next tilstødende
no ikke
normal normal
opposite modsat
original oprindelig
other anden
own egen
parallel parallel
particular speciel
past forgangen
personal personlig
physical fysisk
political politisk
poor fattig
popular almen
possible mulig
present nutid
previous tidligere
private privat
probable sandsynlig
professional faglig
public offentlig
quiet stille
ready parat
recent sidste
regular fast
responsible ansvarlig
rigid stiv
rough grov
round rund
safe sikker
same samme
second anden
secret hemmelig
separate dele
serious alvorlig
set allerede fastlagt
several adskillige
short kort
silent stille
simple let
single enkel
small lille
smooth glat
solid fast
sparse sparsom
special speciel
specific speciel
square firkantet
sticky klistret
straight lige
strange mærkelig
stylish stilfuld
sudden pludselig
sweet liflig
tall høj
thick tyk
thin tynd
tight stram
true sand
ugly grim
under under
unusual usædvanlig
usual almindelig
various varieret
warm varm
wet våd
whole hel
wide bred

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Danish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.