Dicts.info 

Danish vocabulary

Learn English to Danish vocabulary : Business
Index > Business

account konto
advantage fordel
advertisement annonce
advice råd
agreement overenskomst
attention opmærksomhed
authority myndighed
banknote pengeseddel
bargain aftale
brand mærke
business forretning
capital penge
change småpenge
cheque check
committee komité
company virksomhed
competition konkurrence
complaint sigtelse
contract kontrakt
copy efterligning
cost omkostninger
council råd
course time
customer kunde
demand behov
department ministerium
difficulty vanskelighed
director leder
economy økonomi
environment omgivelser
experience erfaring
firm firma
form formular
group gruppe
help bistand
holiday ferie
income indkomst
industry industri
insurance forsikring
interest rente
invoice afregning
job job
law lov
leave orlov
loss tab
management ledelse
mark mærke
market marked
material materiale
mean gennemsnit
meeting møde
money penge
occupation arbejde
offer tilbud
office kontor
operation handling
owner ejer
package bundt
payment betaling
plan plan
price pris
problem problem
product produkt
profit fortjeneste
property ejendom
rest rest
reward belønning
right ret
sale salg
section sektion
section afdeling
service betjening
share aktie
shop forretning
show udstilling
skill dygtighed
staff stab
success succes
support underhold
table tabel
tax skat
team hold
trade handel
value pris
work arbejde
worker arbejder

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Danish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.